Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BGM-XI
Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Podstawa prawna: art. 93 i art. 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości" (BGM-11).
  • W przypadku współwłasności (wieczystego współużytkowania) wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele (wieczyści współużytkownicy).
  • Jeżeli wniosek składa osoba prawna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w jej imieniu.
  • We wniosku należy podać cel podziału nieruchomości, tj. przeznaczenie projektowanych działek w rozumieniu planu miejscowego i planowany sposób ich zagospodarowania.
  • We wniosku należy podać propozycję dostępu do drogi publicznej dla każdej projektowanej działki.
 2. Załączniki:
  • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z KW lub akt notarialny), w szczególności oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej,
  • kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru - jeżeli wniosek składa osoba prawna (oryginał do wglądu),
  • oryginał aktualnego wypisu z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej (lub wyrys z mapy katastralnej) terenu podlegającego podziałowi,
  • kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku,
  • 2 egzemplarze wstępnego projektu podziału nieruchomości, za wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wstępny projekt podziału nieruchomości, opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.

Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:

 • granice nieruchomości podlegającej podziałowi,
 • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
 • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
 • naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
 • przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu.

W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział będzie powodował także podział budynku, do wniosku należy dołączyć rzuty wszystkich kondygnacji budynku z wniesionym na nich kolorem czerwonym odcinkiem granicy wewnątrz budynku.

Wypis z katastru nieruchomości, kopię mapy katastralnej oraz mapy do sporządzenia wstępnego projektu podziału można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieszczącym się przy ul. Odrowąża 1 w Szczecinie.

Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów Biuro Geodety Miasta występuje do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin o wydanie opinii w formie postanowienia co do zgodności proponowanego podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (a w przypadku braku planu: co do braku sprzeczności z przepisami odrębnymi lub co do zgodności z decyzją o warunkach zabudowy).

Po uzyskaniu pozytywnego postanowienia wnioskodawca winien przedłożyć do Biura Geodety Miasta wniosek BGM-12 wraz ze stosownymi załącznikami, w tym dokumentację geodezyjną sporządzoną przez uprawnionego geodetę:

 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykazy zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 • mapy z projektem podziału.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta (BGM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Zażalenie na postanowienie wydane przez WUiAB wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze WUiAB).
 2. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze BGM.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk