przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Budowa

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Architektury i Budownictwa
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
    waib@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-V
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych” (PB-2),
2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” (PB-5),
2) odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb,
3) w przypadku ustanowienia pełnomocnika, oryginał upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, zgodnie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
4) dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

II.OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej za zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę nie pobiera się opłaty skarbowej.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17 zł
Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 21 dni zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału (sala 62 BOI – okienko 39) lub za pośrednictwem platformy ePUAP). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się:
• w postaci papierowej albo
• w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w art. 30 ust. 4f ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.
2. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych lub innego tytułu. W przypadku, gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.
3. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
4. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku, o którym mowa przerywa bieg terminu.
5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.
6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli:
a) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
b) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy,
c) roboty budowlane zostały rozpoczęte z naruszeniem art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
7. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji o sprzeciwie, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:
a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich
8. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.
9. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od dnia określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

10. Powyższej procedury WAiB-V dotyczącej „Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę”, nie stosuje się do robót budowlanych podlegających zgłoszeniu następującymi procedurami:
1) WAiB-II -- dotyczącej „Zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany”,
2) WAiB-III -- dotyczącej „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części”,
3) WAiB-IX -- dotyczącej „Zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę”,
4) WAiB-XXIV -- dotyczącej „Zgłoszenia budowy stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m² oraz sieci (z wyłączeniem sieci gazowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa)”,
5) WAiB-XXIX -- dotyczącej „Zgłoszenia instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych”.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/04/10 08:07:38
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/04/10 08:07:38 aktualizacja ki
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:13:33 aktualizacja wydziału
Andrzej Żbikowski 2021/07/02 09:18:30 aktualizacja wymagane dokumenty
Andrzej Żbikowski 2021/02/19 10:47:00 aktualizacja wymagane dokumenty
Andrzej Żbikowski 2020/09/18 14:00:37 aktualizacja podstawy prawnej
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 12:39:45 aktualizacja podstawy prawnej
Andrzej Żbikowski 2017/01/11 13:22:08 aktualizacja karty informacyjnej
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 08:51:23 dodanie procedury UM
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 14:31:21 dodanie procedury UM