przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Najczęściej zadawane pytania - dowody osobiste

Co to jest e-dowód?

Ulotka

Jakie dokumenty są wymagane w związku z ubieganiem się o pierwszy dowód osobisty?

• wniosek o wydanie dowodu osobistego,
• jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, pozycja frontalna (taka jak do paszportu),
• legitymacja szkolna, legitymacja studencka, ważny polski paszport – w celu potwierdzenia tożsamości,
• w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży, posiadany paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
• poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa polskiego,
• na żądanie organu – odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa w przypadku niezgodności danych osobowych lub do nadania numeru PESEL


Jakie są wymogi dotyczące fotografii?

Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, pozycja frontalna (taka jak do paszportu).
Fotografia aktualna wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
• musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość,
• musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j, z zachowaniem symetrii w pionie,
odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego,
• bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, widoczne brwi, oczy, źrenice
• naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Osoba może także dołączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub wypadku.

Organ gminy może wydać dowód osobisty z fotografią nie spełniająca wymogów ustawowych osobie:
• dla której zostanie dołączone orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności posiadacza dowodu lub
• której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów dot. fotografii.

Czy wniosek o wydanie dowodu osobistego należy składać tylko w postaci papierowej?

Wniosek w wydanie dowodu osobistego dla osoby powyżej 12 roku życia można złożyć tylko w postaci papierowej.

Dla dziecka do 12 roku życia można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, fotografia musi spełniać wymogi o których mowa wyżej.

Czy od 08.11.2021 r. od każdego obywatela będą pobierane odciski palców?

Odciski palców nie będą pobierane od:
• dzieci poniżej 12 roku życia,
• osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
Jeżeli pobranie odcisków palców od osób które ukończyły 12 lat jest tylko chwilowo niemożliwe z powodów medycznych (np.: obie dłonie w gipsie), to dowód osobisty zostanie wydany bez odcisków palców z terminem ważności 12 miesięcy.

Na jaki okres wydawane są dowody osobiste?

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
Dla osób (powyżej 12 roku życia) od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców dowód osobisty jest wydawany na 12 miesięcy.

W którym urzędzie gminy można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, w miejscu ostatniego zameldowania czy zamieszkania?

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto musi złożyć wzór podpisu do zamieszczenia go na dowodzie?

Odwzorowanie podpisu posiadacza dowodu osobistego jest zamieszczane w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12 lat. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może fizycznie go złożyć.

Jaki jest termin oczekiwania na dowód osobisty?

Termin oczekiwania na dokument tożsamości wynosi około 30 dni.

Od którego roku życia przysługuje prawo ubiegania się o dowód osobisty a kto ma obowiązek jego posiadania?

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium ma obowiązek posiadać dowód osobisty.

Czy wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć i odebrać przez pełnomocnika?

Wniosku o wydanie dowodu osobistego nie można złożyć przez pełnomocnika.

Odbioru dowodu może w przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody może dokonać pełnomocnik, po wcześniejszym zgłoszeniu do organu gminy powyższego faktu przez posiadacza dowodu osobistego. Pełnomocnik zobowiązany jest do złożenia pełnomocnictwa szczególnego, tj. do odbioru dowodu osobistego oraz okazania dotychczasowego dowodu mocodawcy (o ile nie została wcześniej zgłoszona jego utrata) oraz swojego dowodu osobistego. Złożenie pełnomocnictwa jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Czy po zmianie przepisów muszę wymienić dotychczasowy dowód osobisty?

Nie. Dowody osobiste zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2007/04/16
odpowiedzialny/a:
Maciej Łabuń
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/11/08 07:48:35
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/11/08 07:48:35 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/04/10 14:57:42 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:49:45 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/02/13 15:03:19 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2017/07/19 07:07:55 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2017/05/16 09:31:02 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2015/05/06 14:18:27 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2015/02/26 07:56:33 aktualizacja
Agnieszka Maksymowicz 2013/01/21 15:38:01 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2013/01/21 15:33:50 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2012/10/31 13:13:08 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2012/08/07 11:22:13 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2011/01/21 12:38:43 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2010/09/30 11:40:10 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2010/01/04 07:36:45 nowa pozycja
Andrzej Żbikowski 2009/04/30 10:24:50 nowa pozycja
Andrzej Żbikowski 2009/04/14 15:28:43 nowa pozycja
Andrzej Żbikowski 2009/04/07 13:44:22 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2009/04/07 13:03:03 nowa pozycja
Andrzej Żbikowski 2009/02/25 12:08:48 nowa pozycja
Andrzej Żbikowski 2009/02/25 12:06:59 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2008/06/04 10:43:02 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2007/05/15 10:44:43 nowa pozycja
EUrzadAdmin 2007/04/16 14:11:23