przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Najczęściej zadawane pytania - akta ewidencji ludności

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania zaświadczenia z akt ewidencji o zameldowaniu?

Dokument stwierdzający tożsamość oraz właściwy wniosek w zależności od rodzaju żądanego zaświadczenia:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o wszystkich zameldowaniach na terenie Szczecina)" (WSO-8),
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o wspólnym zameldowaniu na terenie Szczecina)" (WSO-8a)
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o wymeldowaniu)" (WSO-8b),
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o braku zameldowania) (WSO-8c),
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu na terenie Szczecina)" (WSO-8d)
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o ilości osób zameldowanych w lokalu) (WSO-8e)

W przypadku wniosków WSO-8c i WSO-8e wymagany jest również aktualny tytuł prawny do lokalu.

W przypadku wniosków WSO-8b i WSO-8d, gdy zapytanie dotyczy osoby trzeciej, wymagany jest również tytuł prawny do lokalu.

Czy pobierana jest opłata za zaświadczenie i w jakiej wysokości?
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji związane jest z opłatą skarbową, która wynosi 17 zł za zaświadczenie. Sprawy opłaty reguluje załącznik do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z 2006 r.), stanowiący szczegółowy wykaz przedmiotowy opłaty skarbowej.

Jaki jest termin oczekiwania na zaświadczenie?
Zgodnie z treścią art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) termin oczekiwania na zaświadczenie wynosi do 7 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony ze względu na skomplikowaną sprawę wymagającą przeprowadzenia niezbędnego postępowania wyjaśniającego, o czym strona jest informowana.

Gdzie należy zgłosić się po zaświadczenie?
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności wydawane są przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich.

Kto może otrzymać zaświadczenie?
Zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy. Natomiast wystąpienie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia dotyczącej innej osoby możliwe jest po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego w formie o której mowa w art. 33 § 2 w Kodeksie postępowania administracyjnego /Dz. U. poz. 23 z 2016 r./ po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Pełnomocnictwo winno zawierać dokładne dane mocodawcy oraz pełnomocnika oraz dokładnie wskazywać do jakiej czynności pełnomocnik jest upoważniony.

Zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z 2006r./ od złożenia pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłatę można uiścić kartą płatniczą w trakcie dokonania czynności, w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 (jeżeli wpłata zostanie dokonana przelewem należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty). Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2007/04/17
odpowiedzialny/a:
Lidia Matlak
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2019/04/10 15:00:58
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/04/10 15:00:58 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:51:02 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2016/02/18 14:50:06 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2015/05/06 14:19:57 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2007/05/15 10:45:40 nowa pozycja
EUrzadAdmin 2007/04/17 12:53:30