przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Najczęściej zadawane pytania - prawo jazdy

Jakie dokumenty powinien złożyć wnioskodawca aby wymienić prawo jazdy?

 • wniosek o wymianę dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami
 • jedno zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm

* Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,

- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • kserokopia dokumentu podlegającego wymianie
 • do wglądu:
  • dowód osobisty
  • prawo jazdy

Jaki akt prawny reguluje kwestię ustawowej wymiany praw jazdy?

 • Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r.,poz. 231 z późn. zm.).

Jakie są opłaty w związku z wymianą prawa jazdy?

 • Wnioskodawca ubiegający się o wymianę prawa jazdy musi ponieść koszty następującej wysokości:
  • opłata administracyjna za blankiet prawa jazdy - 100, 00 zł.
  • opłata ewidencyjna - 0,50 zł

Gdzie należy składać wnioski na wymianę prawa jazdy?

Wnioski na wymianę prawa jazdy należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich (WSO) w godzinach:

 • poniedziałek w godz. 7:30 - 18:00
 • od wtorku do piątku w godz. 7:30 do - 15:30.

Dokumenty te wytwarzane są przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, a termin realizacji wynosi do 30 dni.

Jak należy postąpić w przypadku utraty dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami?

 • Sprawy dotyczące wydania wtórnika tego dokumentu reguluje art. 18 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r., o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341, tj. z póżn. zm.); §9 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r.,poz. 231 z późn. zm.).
 • W przypadku utraty dokumentu należy niezwłocznie złożyć wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy, pozwolenia (wniosek jest ten sam, który składa się o wymianę), jedno zdjęcie o wymiarach 3, 5 x 4, 5 cm oraz do wglądu dowód osobisty. Opłaty są równoznaczne z opłatami przy wymianie prawa jazdy.

Co należy zrobić w razie odnalezienia dokumentu - prawa jazdy (oryginału)?

 • W razie odnalezienia dokumentu (oryginału) należy zwrócić go w celu unieważnienia. Obowiązującym jest dokument nowo wystawiony na skutek zgłoszenia utraty.

Jakie występują inne przesłanki poza ustawową wymianą skłaniające do zmiany prawa jazdy?

 • Inne przesłanki zobowiązujące do wymiany prawa jazdy to zmiana zawartych danych na blankiecie dokumentu (zmiana nazwiska, upływ terminu ważności badań lekarskich), zniszczenie blankietu.
 • Do wniosku w tym przypadku należy dołączyć dokumenty stwierdzające podstawę do zmiany dokumentu np. odpis aktu małżeństwa, decyzję zmieniającą nazwisko bądź imię, dowód osobisty bądź zaświadczenie o zameldowaniu, orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

Czy w momencie odbioru dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy?

 • Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy. Istnieje jednak możliwość zatrzymania prawa jazdy po uprzednim unieważnieniu na wniosek zainteresowanego.

Czy w imieniu drugiej osoby można złożyć wniosek na prawo jazdy?

 • Istnieje taka możliwość. Wniosek w takim przypadku powinien być wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę. Do wniosku należy załączyć wymagane dokumenty. Składający wniosek musi posiadać swój dokument tożsamości oraz upoważnienie wnioskodawcy. Natomiast odbierając nowe prawo jazdy należy zwrócić poprzedni dokument.

Jakie należy przedłożyć dokumenty do uzyskania międzynarodowego prawa jazdy?

Dokumenty, które należy przedłożyć przy dokonywaniu czynności otrzymania międzynarodowego prawa jazdy to:

 • wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3, 5 x 4, 5 cm,
 • kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy.

Do wglądu:

 • dowód osobisty,

Jakie są koszty związane z czynnością uzyskania międzynarodowego prawa jazdy?

 • Opłata administracyjna - za blankiet prawa jazdy - 35, 00 zł

Jaki jest termin realizacji międzynarodowego prawa jazdy?

Międzynarodowe prawo jazdy uzyskuje się na podstawie ważnego krajowego prawa jazdy i realizacja następuje w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia się zainteresowanego.

Jakim dokumentem kierowca pojazdu przebywający za granicą powinien się okazywać w razie kontroli przez uprawnione służby kontroli?

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest samodzielnym dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdem za granicą - obowiązuje dodatkowo krajowe prawo jazdy.

Czy międzynarodowe prawo jazdy ma określony termin ważności?

Dokument wystawiony jest na 3 lata lub krócej, jeżeli to wynika z posiadanego krajowego prawo jazdy.

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2007/04/17
odpowiedzialny/a:
Lidia Matlak
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2023/05/11 09:33:47
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/05/11 09:33:47 nowa pozycja
Andrzej Żbikowski 2019/06/21 14:46:04 nowa pozycja
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:55:07 nowa pozycja
Andrzej Żbikowski 2018/05/14 14:31:16 nowa pozycja
Andrzej Żbikowski 2015/05/06 14:22:33 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2013/01/23 12:38:39 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2011/05/13 11:53:40 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2011/01/14 11:21:07 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2011/01/14 11:20:07 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2009/04/08 14:17:11 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2007/05/18 13:14:38 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2007/05/15 10:46:53 nowa pozycja
EUrzadAdmin 2007/04/17 14:33:10
EUrzadAdmin 2007/04/17 13:58:28