przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Podatek od nieruchomości

 

Kliknij aby przygotować i złożyć swoją deklarację lub informację na podatek od nieruchomości w 5 minut.

Przygotuj i złóż Deklarację DN-1 lub Informację IN-1

Kto ma obowiązek płacenia podatku od nieruchomości?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.
Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1) grunty;
2) budynki lub ich części;
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kiedy i w jaki sposób należy złożyć druk IN-1?

Osoby fizyczne obowiązane są do składania organowi podatkowemu informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na formularzu IN-1 oraz dodatkowo na odpowiednich załącznikach ZN-1/A, ZN-1/B, ZN-1/C, gdzie:
- załącznik ZN-1/A – zawiera dane o nieruchomościach (na każdą nieruchomość należy wypełnić odrębny załącznik)
- załącznik ZN-1/B – zawiera dane o zwolnieniach podatkowych w podatkuod nieruchomości,
- załącznik ZN-1/C – zawiera dane o współwłaścicielach, współposiadaczach i współużytkownikach wieczystych,

w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

Należy wskazać, że składanie informacji IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Biurze Obsługi Interesantów dotyczy zgłoszenia wykupionych wyodrębnionych lokali:
- ze spółdzielni mieszkaniowych,
- od gminy,
- od deweloperów.

W pozostałych sytuacjach, zgłoszenia obowiązku podatkowego (na odpowiednich drukach) można dokonać bezpośrednio na stanowisku wymiarowym w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych lub za pośrednictwem poczty.

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2008/12/16
odpowiedzialny/a:
Marcin Śniady
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2023/07/28 10:40:07
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/07/28 10:40:07 dodanie treści
Tomasz Czerniawski 2023/07/25 12:34:25 dodanie treści
Andrzej Żbikowski 2019/04/11 15:22:03 dodanie treści
Andrzej Żbikowski 2019/04/11 15:15:55 dodanie treści
Andrzej Żbikowski 2019/04/11 15:14:33 dodanie treści
Andrzej Żbikowski 2019/04/11 15:07:22 dodanie treści
Andrzej Żbikowski 2015/05/06 14:27:04 dodanie treści
Agnieszka Maksymowicz 2012/10/16 11:12:03 dodanie treści
Agnieszka Maksymowicz 2008/12/16 13:27:26 dodanie treści