przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Najczęściej zadawane pytania - zgromadzenia publiczne

Co to jest zgromadzenie?

Zgromadzenie jest to zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób  w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. - definicja zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

Kto może zorganizować zgromadzenie?

Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.

Czy organizator zgromadzenia ponosi opłaty?

Nie, zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie podlega opłacie.

Jakie informacje organizator zgromadzenia jest zobligowany podać w zawiadomieniu?

1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

2.imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

3.cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

4.datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

5.informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Co należy dołączyć do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia?

1.pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

2.zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

udostępnił:
wytworzono:
2017/06/12
odpowiedzialny/a:
wprowadził/a:
Agnieszka Maksymowicz
dnia:
2017/06/12 13:50:07
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Maksymowicz 2017/06/12 13:50:07
Agnieszka Maksymowicz 2017/06/12 13:47:21