przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WK-XIII
Aneksowanie umowy 3.letniej zawartej w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego

(nie dotyczy przyznania kwoty dotacji na kolejny rok budżetowy)

Podstawa prawna: art. 11 - 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o aneksowanie zawartej umowy 3.letniej w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego (WK-13).
2. Załączniki z uwzględnionymi zmianami:
a) opis zadania*
b) zaktualizowany opis zadania*
c) plan i harmonogram działań*
d) zaktualizowany plan i harmonogram działań*
e) opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego*
f) zaktualizowany opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego*
g) dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego*
h) zaktualizowane dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego*
i) zestawienie kosztów realizacji zadania publicznego*
j) źródła finansowania kosztów realizacji zadania*
k) zaktualizowane zestawienie kosztów realizacji zadania publicznego
l) zaktualizowane źródła finansowania kosztów realizacji zadania*
m) pozostałe części oferty lub jej aktualizacji, w tym plan działań promocyjnych (poza wyżej wymienionymi)*
n) inne zmiany*

 * - odpowiednie zaznaczyć

Uwaga! Przy wypełnianiu załączników obowiązują wszystkie zapisy zawarte w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, w ramach którego realizowane jest zadanie publiczne.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o aneksowanie zawartej umowy 3.letniej w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego, niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego zmianę, nie później jednak niż na 30 dniprzed końcem realizacji zadania publicznego w danym roku, tj. odpowiednio do dniaokreślonego w umowie 3.letniej (należy uwzględnić ewentualne poprawki; będzie brana pod uwagę data złożenia wniosku o aneksowanie potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu), przy czym wniosek o aneksowanie umowy odnoszący się w szczególności do zmian w: opisie zadania, planie i harmonogramie działań, opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, dodatkowych informacjach dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego,  zestawieniu kosztów realizacji zadania publicznego,  źródłach finansowania kosztów realizacji zadania i planie działań promocyjnych, ma dotyczyć wyłącznie tych działań i wydatków z nimi związanych, które zgodnie z obowiązującym planem i harmonogramem działań, jeszcze nie zostały zrealizowane.

Zmiana umowy (zawarcie aneksu) może zostać dokonana pod następującymi warunkami:
a) aneks zostanie podpisany przed upływem czasu, na który została zawarta umowa (w przypadku umów zawartych na czas określony) lub przed upływem terminu realizacji zadania publicznego (w przypadku umów zawartych na czas realizacji zadania),
b) zmiana umowy nie naruszy zasady uczciwej konkurencji z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. nie spowoduje istotnej zmiany treści oferty, która została wybrana.

Zleceniodawca nie ma obowiązku dokonania zmiany pierwotnie zawartej umowy.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Kultury
wytworzono:
2016/04/05
odpowiedzialny/a:
Joanna Leszczyńska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/06/30 12:02:54
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/06/30 12:02:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/01/25 13:15:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/02/05 08:36:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/20 15:05:07 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2018/07/02 14:04:44 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2018/07/02 14:00:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/14 08:08:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/01 13:54:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/05/23 13:41:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/03 11:47:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/03 11:38:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/05 10:34:35 nowa pozycja