przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

poprzednia wersja wyszukiwarki procedur

Numer procedury Tytuł procedury Kategoria Wydział / Biuro
BPM-I Ambasador Szczecina Ambasador Szczecina Biuro Prezydenta Miasta

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 76/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie honorowego tytułu "Ambasador Szczecina.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Zgłoszenie kandydatury do honorowego tytułu "Ambasador Szczecina" (BPM-1).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 5 lipca każdego roku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Prezydenta Miasta (BPM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Honorowy tytuł "Ambasador Szczecina" ustanawia się w celu wyróżnienia za osiągnięcia oraz działalność przyczyniąjącą się do budowania pozytywnego wizerunku miasta Szczecina w kraju i za granicą. Tytułem tym wyróżnia się osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Honorowym tytułem "Ambasador Szczecina" wyróżnić można również obiekty ruchome (pojazdy, statki, żaglowce itp.), które promują miasto Szczecin.

3. Zgłoszenia kandydatur do honorowego tytułu "Ambasador Szczecina" przyjmowane są w formie wniosku.

4. Formularz wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.

5. Wniosek można złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, przesłać drogą elektroniczną na adres: boi@um.szczecin.pl lub wypełnić i wysłać formularz interaktywny na stronie e-Urzędu UM Szczecin.

6. Uprawnieni do zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu "Ambasador Szczecina" są:
a) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem członków Kapituły,
b) osoby prawne,
c) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

7. Termin zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu "Ambasador Szczecina" upływa z dniem 31 maja każdego roku. W przypadku nadesłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego.

WZFM-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Zarządzania Finansami Miasta Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Finansami Miasta (WZFM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

BSiMSP-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa (BSiMSP).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WK-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Kultury Wydział Kultury

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WPiOL-I Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) Podatek od nieruchomości, leśny, rolny Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podstawa prawna: art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.), art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.), art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. IR-1 "Informacja o gruntach”
 2. IN-1 "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”
 3. IL-1 "Informacja o lasach”
 4. Wypełnione odpowiednie załączniki:
  1. ZIR-1 "Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu"
  2. ZIN-1 "Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu"
  3. ZIL-1 "Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu"
 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości/obiektu budowlanego– np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, umowa kupna – sprzedaży, umowa dzierżawy (oryginał do wglądu).
 6. Dodatkowo w przypadku, gdy nieruchomość/obiekt budowlany stanowi współwłasność/współposiadanie:
  • ZIN-3 "Dane pozostałych podatników"
 7. Dodatkowo w przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia odpowiednio dla każdego podatku:
  • ZIR-2 " Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania",
  • ZIN-2 " Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania",
  • ZIL-2 " Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania".
 8. W przypadku podpisania Informacji IŁ-1 przez pełnomocnika, dodatkowo:
  • Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis) według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 562),
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
2. Opłata skarbowa:
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (WPiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów – Kancelaria Główna lub przesyła pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać:
1) wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa),
2) zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

VI. UWAGI:

1. W przypadku współwłasności/współposiadania składane dokumenty (informacja IŁ-1 i załączniki) powinny być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli/współposiadaczy lub złożone indywidualnie przez poszczególnych współwłaścicieli/współposiadaczy.
2. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku złożenia informacji przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się odpowiednio datę złożenia informacji (art. 165 § 7, 8 ustawy - Ordynacja podatkowa).
3. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio (art. 6a pkt 6a ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 pkt 3a ustawy o podatku leśnym, art. 6 pkt 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
4. W przypadku gdy organ podatkowy nie załatwi sprawy we właściwym terminie, zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów strona zostanie wezwana do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Filii Urzędu Miasta Szczecin, bezpośrednio w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych lub przesłania pocztą.

BOD-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Ochrony Danych Biuro Ochrony Danych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Ochrony Danych (BOD).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

KD-I Informowanie podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – lokalizacyjnej Koordynator ds. dostępności

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Każdy obywatel ma prawo poinformować podmiot publiczny (Urząd Miasta Szczecin) o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-lokalizacyjnej. Nie obowiązuje wzór takiego zgłoszenia.

Obywatel może poinformować na przykład o braku właściwego oznakowania dla Osoby niewidomej, zbyt wysokim progu lub nieczytelnej tablicy informacyjnej w urzędzie.
Zgłoszenia można dokonać wykorzystując przykładowy wzór stanowiący załącznik do procedury KD-I.

II. OPŁATY:

Złożenie powiadomienia o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-lokalizacyjnej nie podlega opłacie.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni od dnia wpływu powiadomienia o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-lokalizacyjnej.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Koordynator ds. dostępności (KD)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

WOś-I Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Wydział Oświaty

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – art. 9a – 9h, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego” (WOś-1).
2. Załączniki:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy,

3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji należy składać w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin.

VI. UWAGI:

1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinien być złożony w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu (art. 9d ust. 7 KN) lub po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8 Karty Nauczyciela.
2. Terminy wydawania decyzji zależą od daty złożenia wniosku przez nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:
- nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wydaje się do dnia 31 sierpnia tego roku,
- nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wydaje się do dnia 31 grudnia tego roku.
3. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów (sala 62) wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

BZE-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Zarządzania Energią Biuro Zarządzania Energią

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Zarządzania Energią (BZE).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

WZP-I Wgląd w akta Wydział Zarządzania Projektami

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (WZP-1).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Projektami

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WSO-I Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stały Zameldowanie Wydział Spraw Obywatelskich

GDZIE ZAŁATWISZ

Formularz możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w sali 20 Filii Urzędu przy ul. Rydla 39 – 40.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony formularz w formie pisemnej „ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/ PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – patrz ważne informacje pkt 2.
Formularz w formie dokumentu elektronicznego – patrz ważne informacje pkt 8.
2. Tytuł prawny do lokalu – w oryginale, którym może być: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
3. Dowód osobisty lub paszport.
4. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi pokazać swój dowód osobisty lub paszport (nie musi mieć Twojego dowodu lub paszportu) oraz pisemne upoważnienie do zameldowania – przykładowy wzór upoważnienia w załącznikach.

ILE ZAPŁACISZ

Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały – bez opłaty.
Pełnomocnictwo do zameldowania – bez opłaty.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki przy zgłoszeniu na stanowisku.

WAŻNE INFORMACJE

1. Jeśli przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to jesteś zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2. Jeśli chcesz się zameldować, to masz obowiązek uzyskać na formularzu „ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Jeśli posiadasz tytuł prawny do lokalu, to sam dokonujesz na formularzu potwierdzenia faktu swojego pobytu w danym lokalu. Jeśli nie możesz uzyskać ww. potwierdzenia, to możesz się zameldować w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania we wskazanym w formularzu lokalu (patrz procedura WSO-VII).
3. Dzieci i osoby ubezwłasnowolnione może zameldować ich przedstawiciel ustawowy opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Jeśli zmieniasz miejsce pobytu stałego nie musisz wymeldowywać się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania możesz dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
5. Jeśli dzieci urodzone są za granicą – po rejestracji zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego – rodzice dokonują zameldowania na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia pobytu stałego.
6. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały otrzymasz bezpłatnie, ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
7. Jeśli masz dodatkowe pytania, to zadzwoń pod numer telefonu: 91-4245986, 91-4245336 lub napisz maila: wso@um.szczecin.pl  
8. Jeśli formularz składasz w formie dokumentu elektronicznego, to:
- możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik, jeżeli chcesz, by pełnomocnik Ciebie zameldował udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie lub prześlij pełnomocnictwo do urzędu korzystając z pisma ogólnego,
- jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza dokument elektroniczny, który to potwierdzi,
- jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego, oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające Twój pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub innego podmiotu,
- jeśli nie możesz przesłać tych dokumentów w postaci elektronicznej, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany.
Pamiętaj, że formularz możesz złożyć elektronicznie, jeśli posiadasz numer PESEL.

Zameldowanie elektroniczne

Szczegóły dotyczące założenia profilu zaufanego

Dostęp do formularza elektronicznego

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1191),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2070),
3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775).

BDO-I Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Stowarzyszenia Biuro Dialogu Obywatelskiego

Podstawa prawna: art. 40-43 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2261 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych” (BDO-1)
2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
• protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta zawierający:

 1. porządek zebrania,
 2. uchwałę o powołaniu stowarzyszenia zwykłego,
 3. uchwałę o przyjęciu regulaminu,
 4. uchwałę dotyczącą wskazania adresu siedziby,
 5. uchwałę o wyborze przedstawiciela albo zarządu, a także wyboru organu kontroli wewnętrznej (jeśli jest przewidziany w regulaminie),
   

• lista członków założycieli (minimum 3 osoby), zawierająca dane: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis,
• imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub wszystkich członków zarządu (jeżeli zarząd jest przewidziany w regulaminie),
• imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL wszystkich członków organu kontroli wewnętrznej (jeśli jest przewidziany w regulaminie),
• adres siedziby stowarzyszenia zwykłego,
• 2 egzemplarze regulaminu działalności.

II. OPŁATY:

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie. Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia BDO-13 (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub do 14 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia braków we wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku gdy Prezydent Miasta Szczecin nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy jest przekazywana do sądu administracyjnego w terminie 14 od dnia wniesienia skargi. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

BNW-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Nadzoru Właścicielskiego (BNW).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WKs-I Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Wydział Księgowości

Podstawa prawna:art. 306a-306n ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2023.2383 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U.2024.5 t.j.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2023.2111 t.j.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości" (WKs-1).
 2. Dowód osobisty do wglądu.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • od każdego egzemplarza zaświadczenia - 21,00 zł,
 • upoważnienie do złożenia wniosku i/lub odbioru zaświadczenia - 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia albo złożenie upoważnienia między innymi w sprawach: alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, uprawnień dla osób niepełnosprawnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, nauki, szkolnictwa - art. 2 i art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii BOI). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

BIP-I Udostępnianie informacji publicznej Biuro Informacji Publicznej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka,
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Informacji Publicznej (BIP).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

BOU-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Obsługi Urzędu Biuro Obsługi Urzędu

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Urzędu (BOU).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WSS-I Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Placówki wsparcia dziennego Wydział Spraw Społecznych

Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego” (WSS-6).
2. Załączniki:

a) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność,
b) „Oświadczenie o posiadaniu numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP” (WSS-7),
c) odpis z właściwego rejestru,
d) statut placówki lub jego projekt,
e) regulamin organizacyjny lub jego projekt,
f) informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku wraz z załącznikami – Kancelaria na sali 62 w Biurze Obsługi Interesantów.
2. Podmiot występujący o zezwolenie na prowadzenie placówki w formie pracy podwórkowej nie załącza dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność.
3. Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630). Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej potwierdza się pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydanymi w drodze decyzji administracyjnej.
4. Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego może zostać przeprowadzona przez pracowników Wydziału wizytacja lokalu w celu ustalenia, czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w placówce.
5. Podmiot, któremu wydano zezwolenie jest zobowiązany do informowania organu wydającego zezwolenie o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub załączonych dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.
6. Zarówno wniosek, jak i wszystkie załączone do niego dokumenty powinny być podpisane przez osoby do tego uprawnione.
7. Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami. Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony.
8. Odmowa wydania zezwolenia nastąpi, w przypadku gdy:

a) podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;
b) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

9. Zasady cofnięcia wydanego zezwolenia:

a) Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:
• przestał spełniać warunki określone w ustawie,
• nie przedstawi na żądanie Prezydenta Miasta Szczecin, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 ustawy – Prezydent Miasta Szczecin wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.
b) Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa w pkt. 7a, Prezydent cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

BRM-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Rady Miasta Biuro Rady Miasta

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Rady Miasta (BRM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

BGM-I Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Biuro Geodety Miasta

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szzcecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostęnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka,
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka,
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta (BGM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WEA-I Prowadzone postępowanie egzekucyjne w administracji Wydział Egzekucji Administracyjnej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego" (WEA-1).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Egzekucji Adminisracyjnej (WEA).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie (gdy służy) wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ egzekucyjny zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 36 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62.
BP-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Prawne Biuro Prawne

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Prawne (BP).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WOŚr-I Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Wydział Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów i instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. Nr 1510).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na podstawie art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

• za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - 120,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub filii Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Brak uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
2. Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
3. W przypadkach uzasadnionych koniecznością ochrony środowiska organ może ustalić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska.

BKiCR-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendrive wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń (BKiCR).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WInf-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Informatyki Wydział Informatyki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Informatyki (WInf).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WZiON-I Ustalenie innego terminu zapłaty bieżącej opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Grunty Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Podstawa prawna: art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 5, art. 37 ust. 1 i art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty bieżącej opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu” (WZiON-1) wraz z uzasadnieniem.

2. Załączniki:
A. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku,
• „Oświadczenie użytkownika wieczystego o stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych” (WZiON-35).
B. Osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca oraz jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawcą otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę i jednostki powiązane, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
• informacje dotyczące sytuacji finansowej za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (np. sprawozdanie finansowe).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 120 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Przesunięty termin uregulowania opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Nieuzupełnienie wniosku w wskazanym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

BMKZ-I Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym w granicach administracyjnych Szczecina Budowa Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 t.j. ze zm.), Uchwała nr XXIV/720/20 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 5756, z 2021 r. poz. 926, z 2023 r. poz. 5546).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek BMKZ-1 o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.
2. Załączniki:
1) Dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku np. odpis aktu notarialnego, umowa dzierżawy, umowa o zarządzanie nieruchomością, uchwała WM o powołaniu Zarządu, uchwała WM w sprawie remontu;
2) Dokument potwierdzający status prawny jednostki organizacyjnej ubiegającej się o dotację np. wypis z KRS, wypis z CEIDG, kopia statutu, zaświadczenie z Urzędu Wojewódzkiego lub MSWiA w przypadku kościołów i związków wyznaniowych (jeśli dotyczy;
3) Kopia ważnej decyzji organu ochrony zabytków pozwalającej na prowadzenie prac/robót budowlanych objętych wnioskiem W przypadku gdy jest wymagana i gdy organem wydającym decyzję nie jest Prezydent Miasta Szczecin;
4) Kopia pozwolenia na budowę lub potwierdzenie dokonania zgłoszenia. W przypadku gdy jest wymagane i gdy organem wydającym pozwolenie bądź przyjmującym zgłoszenie nie jest Prezydent Miasta Szczecin;
5) Kopia projektu budowlanego lub wyciągu z projektu/program prac/inna dokumentacja projektowa;
6) Szczegółowy przedmiar/obmiar i kosztorys inwestorski/powykonawczy prac lub robót/indywidualna wycena prac;
7) Dokumentacja fotograficzna ukazująca stan zabytku;
8) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (w przypadku gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca);
9) W przypadku ubiegania się o refundację:
• Dokumentacja powykonawcza prac,
• Protokół odbioru końcowego prac,
• Kopia rachunków bądź faktur oraz kopie potwierdzeń przelewów.

II. OPŁATY:

Zwolnione z opłat, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t.j. ze zm.).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Terminy składania wniosków:
• w przypadku prac planowanych – w okresie od 1 września do 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;
• w przypadku refundacji – w okresie od 1 do 31 stycznia roku, w którym dotacja ma być udzielona.

O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Szczecinie.
Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 nie podlegają rozpatrzeniu.
Informacja o przyznaniu dotacji lub odmowie przyznania dotacji zostanie udzielona po uchwaleniu przez Radę Miasta Szczecin uchwały w sprawie udzielenia wnioskowanej dotacji. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Szczecin i wnioskodawcą.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Realizacja wniosków i wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od wysokości przyznanych przez Radę Miasta Szczecin środków finansowych w budżecie Miasta Szczecin na ochronę i konserwację zabytków, rekomendacji Komisji dotacyjnej oraz ostatecznej decyzji Rady Miasta.

VI. UWAGI:

Po wykorzystaniu przyznanej dotacji wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania prac objętych dotacją, w terminie określonym w umowie i zgodnie ze wzorem sprawozdania – BMKZ-5.

WAiB-I Pozwolenie na budowę Budowa Wydział Architektury i Budownictwa

Podstawa prawna: art. 28, art. 33 ust. 2, art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o pozwolenie na budowę” (PB-1).

2. Do wniosku należy dołączyć:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany (w 3 egzemplarzach) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
2) „oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" (PB-5),
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
5) w przypadku obiektu budowlanego, w którym przewidywane jest wykorzystywanie ciepła na potrzeby ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej - oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny, składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
6) w przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
7) w przypadku ustanowienia pełnomocnika, oryginał upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, zgodnie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
8) dowody wniesienia opłat skarbowych, w tym (jeżeli dotyczy):
a) za pełnomocnictwo,
b) za pozwolenie na budowę.

3. Projekt składany do wniosku powinien zawierać:
1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii, obejmujący:
a) określenie granic działki lub terenu,
b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
d) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
e) informację o obszarze oddziaływania obiektu.
2) Projekt architektoniczno-budowlany obejmujący:
a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
e) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
f) charakterystykę ekologiczną,
g) informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
h) opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym osób starszych – w przypadku obiektów budowlanych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ,
i) informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a ustawy Prawo budowlane – w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
j) postanowienie udzielające zgody odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, jeżeli zostało wydane.
3) W zależności od potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej - oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
4) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

II. OPŁATY:

1. Zgodnie z Załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 o Opłacie skarbowej – Opłata skarbowa za pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
1) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - 1,00 zł za każdy m² powierzchni użytkowej (nie więcej niż 539,00 zł),
2) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14,00 zł,
3) innego budynku - 48,00 zł,
4) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20,00 zł,
5) budowli związanych z produkcją rolną - 112,00 zł,
6) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143,00 zł, z zastrzeżeniem: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra - 105,00 zł,
7) innych budowli - 155,00 zł,
8) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91,00 zł,
9) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
3. Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin:

Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

4. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
5. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w ustępie 1, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
6. Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych - 50% ww. (w ustępie 1) stawek.
7. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.
8. Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na:
1) budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
2) budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
3) remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni, (maks. 65 dni zgodnie z art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.).
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału (sala 62 BOI – okienko 39) lub za pośrednictwem platformy ePUAP). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Wniosek o pozwolenie na budowę składa się:
 - w postaci papierowej, albo
 - w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo zgodnie z art. 33 ust. 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

Zgodnie z art. 63 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnioski przesłane na adres poczty elektronicznej (e-mail) pozostawia się bez rozpoznania.

Dokumenty składane drogą elektroniczną powinny być podpisane ważnym podpisem elektronicznym. Wnioski składane w formie papierowej powinny być opatrzone podpisem własnoręcznym. 

2. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku, gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

3. Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, na podstawie wpisu potwierdzonego dołączonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Wymogu dołączenia kopii uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz ww. zaświadczenia nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB);

Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

4. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

WKiAW-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego (WKiAW).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WO-I Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Wydział Organizacyjny

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1-6, art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, ze zm.). Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7".
 2. Załączniki:
  • legitymacja ubezpieczeniowa (do wglądu) oraz kserokopie stron legitymacji, na których dokonane są wpisy o wysokości osiągniętych wynagrodzeń w latach objętych wnioskiem - jeżeli w legitymacji są te wpisy,
  • kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu już złożonego w ZUS lub wyszczególnienie lat, których dotyczyło zaświadczenie bez podawania wysokości wynagrodzeń - jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w jego posiadaniu,
  • kserokopia książeczki wojskowej - strony 1 i 2 oraz strony, na której jest data wcielenia i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej (tylko w przypadku, gdy okres zatrudnienia pokrywa się z odbyciem zasadniczej służby wojskowej).
  • kserokopia umowy-zlecenia, w przypadku osób ubiegających się o Rp-7 - zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okres objęty umową.
 3. Do wglądu:
  • książeczka wojskowa.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Organizacyjny (WO).
Wydział Księgowości (WKs).
Wydziały (Biura) Urzędu Miasta - (zleceniodawcy) w zakresie pozycji 1 i 2 Rp-7

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

WMiRSPN-I Nadawanie na własność gospodarstw rolnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Podstawa prawna: art. 33 dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska oraz art. 6, ust. 1 i 3 dekretu z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:


1. „Wniosek o nadanie na własność gospodarstwa rolnego” (WMiRSPN-1).
2. Załączniki (w zależności od charakteru sprawy):
• zeznania świadków,
• kopia aktu nadania,
• kopia protokołu wprowadzenia w gospodarstwo rolne,
• inne.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 180 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

WIM-I Program społecznych inicjatyw lokalnych Wydział Inwestycji Miejskich

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XI/311/07 Rady Miejskiej z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 90 poz. 1553, ze zm. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 63, poz. 1709).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o realizację przedsięwzięcia w trybie społecznych inicjatyw lokalnych" (WIM-1).

2.Załączniki:

a) ważna decyzja o pozwoleniu na budowę (w przypadku robót budowlanych)
b) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/ ważną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku robót budowlanych),
c) wypis z właściwego rejestru w przypadku osób prawnych.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni po 30 marca roku następnego po złożeniu wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Inwestycji Miejskich (WIM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Przedmiotem społecznych inicjatyw lokalnych mogą być wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do polepszenia warunków życia mieszkańców, nie przewidziane do realizacji w innym trybie.

2. Wnioski można składać przez cały rok, jednakże rozpatrywane w danym roku będą kompletne wnioski złożone w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedniego.

3. Wnioski o realizację przedsięwzięcia w trybie społecznych inicjatyw lokalnych mogą dotyczyć także włączenia się Inicjatora do realizacji przedsięwzięć rozpoczętych przez Miasto.

4. Inicjatorem mogą być w zakresie, w jakim nie prowadzą działalności gospodarczej:
a) osoby fizyczne,
b) organizacje pozarządowe, w szczególności stowarzyszenia lub fundacje.

5. Podstawą do realizacji przedsięwzięć w trybie społecznych inicjatyw lokalnych jest umowa o realizację przedsięwzięcia, której stronami są:
a) Miasto Szczecin, które może być reprezentowane przez Prezydenta Miasta lub inne odpowiednio upoważnione osoby,
b) Inicjator lub osoba przez niego upoważniona.

6. Udział Inicjatora w realizacji społecznej inicjatywy lokalnej może występować w postaci:
a) środków finansowych,
b) materiałów,
c) robocizny,
d) pracy sprzętu niezbędnego do realizacji zadań,
e) nieruchomości (przeniesienie własności lub innych praw rzeczowych).

7. Wysokość refinansowania zadań wykonywanych w ramach Programu może maksymalnie wynosić do 75% wartości zadania.

8. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania.

9. Wniosek złożony do 30 listopada danego roku zostanie rozpatrzony pod kątem udzielenia refinansowania w roku następnym pomimo braku pozwolenia na budowę oraz kosztorysu inwestorskiego pod warunkiem jego uzupełnienia o te dokumenty do dnia 30 marca roku następnego.

BZP-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro ds. Zamówień Publicznych Biuro ds. Zamówień Publicznych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro ds. Zamówień Publicznych (BZP).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

BMRK-I Poradnictwo konsumenckie i informacja prawna Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Podstawa prawna: art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319 z późn. zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o udzielenie pomocy prawnej" (BMRK-1).

2.Załączniki:
◦dokumenty potwierdzające naruszenie prawa konsumenta.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 120 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (BMRK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Porady i pomoc prawna udzielane są tylko konsumentom, tj. osobom, które zawierają umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę.

BPPP-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (BPPP)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

BIiRO-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka,
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych (BIiRO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni

USC-I Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) Małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego

GDZIE ZAŁATWISZ

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa możesz złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokojach 215 lub 217 – osobiście.

PRZYGOTUJ

1. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
• dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem (chyba że na podstawie przepisów prawa prywatnego międzynarodowego jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego). Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu;
• gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego;
• w przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przy składaniu zapewnienia.
2. Zabierz ze sobą:
• dokumenty stwierdzające tożsamość przyszłych małżonków.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa - 84,00 zł. Możesz zapłacić kartą płatniczą, w kasie Urzędu lub przelewem.
Opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

WAŻNE INFORMACJE

• Para zamierzająca zawrzeć małżeństwo zgłasza się razem, z kompletem dokumentów, jeśli wymagane, nie wcześniej niż pół roku i nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu.
• Rezerwacja sali ślubów jest możliwa na rok wcześniej (bip.um.szczecin.pl; terminarz ślubów).
• Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC-na wniosek stron. Opłata dodatkowa 1000 zł. (z wyłączeniem ślubów zawieranych w szpitalu lub zakładzie karnym).

PODSTAWA PRAWNA

• art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020.1359t.j.).
• art. 76-79 oraz 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2023.1378 t.j.).
• ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U.2023.503 t.j.).
 

BR-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Rewitalizacji Biuro Rewitalizacji

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Rewitalizacji (BR).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WEA-II Zawieszenie/umorzenie* prowadzonego postępowania egzekucyjnego Wydział Egzekucji Administracyjnej

Podstawa prawna: art. 56 i art. 59 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek w sprawie zawieszenia/umorzenia* postępowania egzekucyjnego" (WEA-2).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Egzekucji Administracyjnej (WEA).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ egzekucyjny zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 36 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62.

* niepotrzebne skreślić

WKs-II Zaświadczenie o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy, zbywcy lub podatnika Wydział Księgowości

Podstawa prawna: art. 306a-306n ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2018 r. 800 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r. 2355), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. 1044 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy, zbywcy lub podatnika" (WKs-2).
 2. Załączniki:
  1. w przypadku wniosku o wysokości zaległości podatkowych spadkodawcy – dokumenty potwierdzające dziedziczenie lub mogące być podstawa dziedziczenia (np. testament);
  2. w przypadku wniosku o wysokości zaległości podatkowych zbywcy lub podatnika – zgoda zbywcy (podatnika) wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną dla celów działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym;
  3. zgoda podatnika nie jest wymagana jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia o wysokości podatkowych podatnika występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej, pod warunkiem złożenia oświadczenia (ORD-M).
 3. Dowód osobisty do wglądu.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • od każdego egzemplarza zaświadczenia - 21,00 zł,
 • za upoważnienie do złożenia wniosku i/lub odbioru zaświadczenia - 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia albo złożenie upoważnienia między innymi w sprawach: alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, uprawnień dla osób niepełnosprawnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, nauki, szkolnictwa – art. 2 i art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie pózniej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. W przypadku gdy do wydania zaświadczenia potrzebna jest zgoda podatnik/zbywcy, termin liczy się od dnia złożenia stosownego oświadczenie o wyrażeniu zgody.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii BOI). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WS-II Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego Zadania publiczne - dotacje, otwarte konkursy ofert, sprawozdania Wydział Sportu

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570, 2020).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WS-1) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych przed dniem 3 września 2016 roku.
 2. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WS-4) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 3 września 2016 roku
 3. „NOWE Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WS-11) w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.
 4. „Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (WS-12) z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego.
 5. Załączniki:
  • dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).
   

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Sportu (WS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WS-1) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych przed dniem 3 września 2016 roku.
2. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WS-4) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 3 września 2016 roku.
3. „NOWE Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WS-11) – Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.
4. „Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (WS-12) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań, zleconych organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 

BP-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Biuro Prawne

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Prawne (BP).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WAiB-II Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce/działkach, na których został zaprojektowany Budowa Wydział Architektury i Budownictwa

Podstawa prawna: art. 30, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 i pkt 1a oraz art. 29 ust. 3 pkt 1 lit a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego” (PB–2a),
2. „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” (PB-5),
3. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,(3 egz.).

II. ZAŁĄCZNIKI FAKULTATYWNE

1. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2. w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a - oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny, składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
3. w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oświadczenie inwestora, że:
a) przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
b) dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna,
4. zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
5. w przypadku ustanowienia pełnomocnika, oryginał upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
6. dowody wniesienia opłat skarbowych,
a) za uiszczenie opłaty skarbowej dotyczącej zgłoszenia, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
b) za pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

III. OPŁATY:

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej za zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego nie pobiera się opłaty skarbowej.
2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17 zł za pełnomocnictwo.
3. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
4. Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin:

Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Zwolnienia:

Zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej zwolnione z opłaty skarbowej jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.
Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

IV.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 21 dni zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

V.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

VI.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału (sala 62 BOI – okienko 39) lub za pośrednictwem platformy ePUAP). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. UWAGI:

1. Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się:
• w postaci papierowej albo
• w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w art. 30 ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.
2. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku, gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.
3. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Do budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, można przystąpić po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej
4. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku, o którym mowa przerywa bieg terminu.
5. W przypadku, gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany podlegają ostemplowaniu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu, tj. 21 dni.
6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.
7. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli:
a) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
b) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy,
c) roboty budowlane zostały rozpoczęte z naruszeniem art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
8. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji o sprzeciwie, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:
a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
9. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.
10. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od dnia określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
11. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem.
12. Obiekty objęte niniejszym zgłoszeniem podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zapewnienie wykonania tego obowiązku należy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do inwestora.

BSiMSP-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa (BSiMSP).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

BKiCR-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendrive wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń (BKiCR).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

BOU-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Biuro Obsługi Urzędu

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Urzędu (BOU).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 

WInf-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Wydział Informatyki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Informatyki (WInf).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

USC-II Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokojach 215 lub 217.

PRZYGOTUJ

1. „Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego” (USC-1).
2. Dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.
3. Zabierz ze sobą:
• dokument stwierdzający tożsamość.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa - 39,00 zł. Możesz zapłacić kartą płatniczą, w kasie Urzędu lub przelewem.
Opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki (maksymalnie do 30 dni - w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego).

WAŻNE INFORMACJE

Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wydawane jest w szczególnych przypadkach i w miarę wolnych terminów ślubów.

PODSTAWA PRAWNA

art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 t.j.).

WKiAW-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego (WKiAW).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

BR-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Biuro Rewitalizacji

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia :
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Rewitalizacji (BR)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

BZP-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Biuro ds. Zamówień Publicznych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro ds. Zamówień Publicznych (BZP).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

KD-II Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Koordynator ds. dostępności

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
Wniosek o zapewnienie dostępności musi zawierać dane kontaktowe Wnioskodawcy, wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, wskazanie sposobu kontaktu z Wnioskodawcą oraz wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Zgłoszenia można dokonać wykorzystując przykładowy wzór stanowiący załącznik do procedury KD-II.

II. OPŁATY:

Złożenie wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-lokalizacyjnej nie podlega opłacie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA:

Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-lokalizacyjnej.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie do 14 dni, urząd niezwłocznie powiadamia Wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Urząd Miasta Szczecin niezwłocznie zawiadamia Wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia urzędu z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Koordynator ds. dostępności (KD)

V. UWAGI:

W przypadku gdy Urząd Miasta Szczecin nie zapewnił Wnioskodawcy dostępności służy mu prawo złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

BNW-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek. Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Nadzoru Właścicielskiego (BNW).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WMiRSPN-II Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu dożywotniego użytkowania lub gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę rolniczą lub emeryturę Grunty Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym, art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu dożywotniego użytkowania lub gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę rolniczą lub emeryturę” (WMiRSPN-2).
2. Załączniki:

 •  aktualny wypis z księgi wieczystej nieruchomości (budynkowej),
 • decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O niezałatwieniu sprawy w terminie wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. Niezałatwienie sprawy w terminie może być uzależnione od podjęcia dodatkowych rozstrzygnięć przez inny organ lub sąd.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

BIiRO-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka,
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych (BIiRO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

BPM-II Przyznanie Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin Patronaty, mecenaty Biuro Prezydenta Miasta

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 405/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 września 2013 r., w sprawie ustanowienia Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Szczecin oraz Mecenatu Miasta Szczecin, Regulaminem przyznawania Patronatu Honorowego i Mecenatu Miasta (zm. Zarządzenie nr 50/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2016 r., Zarządzenie nr 132/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2022 r.,).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin" (BPM-2).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Prezydenta Miasta (BPM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Prawo przyznania Patronatu Honorowego i Mecenatu Miasta Szczecin jako wyróżnień podkreślających szczególny charakter wydarzeń, projektów, przedsięwzięć a także ukazujących się publikacji przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta. Prezydent Miasta nadaje Patronat Honorowy i przyznaje Mecenat Miasta przedsięwzięciom realizowanym na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz poza jej granicami administracyjnymi przez instytucje, organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorstwa, związki i stowarzyszenia twórcze oraz zawodowe, a także pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Kryteria przyznawania wyróżnień:
  1. Patronat Honorowy może być przyznany wydarzeniu, projektowi, przedsięwzięciu, publikacji z różnych obszarów aktywności tj. kultura sztuka, biznes, nauka itp., które w ocenie Prezydenta Miasta mają szczególne znaczenie dla budowania tożsamości lokalnej, prestiżu Miasta Szczecin, podnoszenia rangi samorządu na arenie krajowej i międzynarodowej.
  2. Mecenat Miasta może być przyznany wydarzeniu, projektowi, przedsięwzięciu, publikacji z różnych obszarów aktywności tj. kultura i sztuka, biznes, nauka, marketing, turystyka itp., zgodnym z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Szczecina 2025, długoterminową Strategią Zarządzania Marką Szczecin Floating Garden 2050 Projekt, założeniami promocyjnymi Miasta Szczecin, które przyczyniają się do budowania renomy miasta i jego promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.
 3. Wniosek w sprawie nadania Patronatu Honorowego lub Mecenatu Miasta powinien zawierać:
  1. dane wnioskodawcy:
   • nazwisko, imię lub pełna nazwa wnioskodawcy,
   • adres do korespondencji,
   • adres e-mail,
   • telefon kontaktowy.
  2. szczegółowy program i opis planowanego wydarzenia, projektu, przedsięwzięcia lub publikacji,
  3. główne założenia i cele wydarzenia, projektu, przedsięwzięcia lub publikacji,
  4. termin oraz miejsce wydarzenia, przedsięwzięcia lub termin ukazania się publikacji,
  5. listę podmiotów, osób i instytucji zaangażowanych w wydarzenie, projekt, przedsięwzięcie,
  6. w przypadku organizacji wydarzenia, przedsięwzięcia o charakterze cyklicznym sprawozdanie z poprzedniej edycji,
  7. informację o udzieleniu przez Gminę Miasto Szczecin wsparcia finansowego,
  8. informację o zasięgu wydarzenia, projektu lub przedsięwzięcia.
 4. Termin złożenia wniosku o przyznanie Patronatu Honorowego lub Mecenatu Miasta nie może być krótszy niż 45 dni przed dniem organizacji wydarzenia, przedsięwzięcia, projektu bądź ukazania się publikacji. W przypadku wniosku złożonego w terminie krótszym niż wskazany powyżej Biuro Prezydenta Miasta może odmówić rozpatrzenia wniosku.
 5. Nadanie Patronatu Honorowego lub Mecenatu Miasta odbywa się w oparciu o opinię merytorycznej jednostki organizacyjnej Urzędu.
 6. Zarówno Patronat Honorowy, jak i Mecenat Miasta są wyróżnieniami honorowymi, a nadanie ich nie wiąże się ze wsparciem finansowym lub organizacyjnym.
 7. Patronat Honorowy i Mecenat Miasta nie może być przyznany danemu wydarzeniu, projektowi, przedsięwzięciu lub publikacji jednocześnie.
 8. Nadanie Patronatu Honorowego oraz Mecenatu Miasta potwierdza certyfikat przekazywany wnioskodawcy w formie drukowanej, elektronicznej zgodnie z wnioskiem.
 9. Organizator wydarzenia, projektu, przedsięwzięcia a także wydawca publikacji, któremu nadane zostało wyróżnienie zobowiązany jest do prawidłowego oznakowania wszystkich materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych przekazanymi przez Miasto logotypami i oznaczeniami.
 10. Oznaczenia przekazuje w wersji elektronicznej Biuro Prezydenta Miasta. Wniosek o udzielenie licencji/sublicencji na używanie znaków towarowych Gminy Miasto Szczecin do celów niekomercyjnych dostępny jest w sekretariacie Biura Prezydenta Miasta lub na stronie https://www.szczecin.eu/pl/wykorzystanie-znaku-do-celow-niekomercyjnych
 11. W oparciu o merytoryczne opinie jednostek organizacyjnych Urzędu, a także w przypadku braku zasadności nadania wyróżnienia lub nie dopełnienia zasad formalnych Prezydent Miasta może odmówić nadania Patronatu Honorowego i Mecenatu Miasta.
 12. W przypadku naruszenia przez organizatora lub wydawcę wizerunku Gminy Miasto Szczecin, Prezydent Miasta może odebrać nadane uprzednio wyróżnienie.
WSS-II Wgląd w akta Wydział Spraw Społecznych

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (WSS-1).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

BOD-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Biuro Ochrony Danych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego; 
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku; 
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania; 
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług; 
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. 

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego 
w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) 
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Ochrony Danych (BOD).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 

BRM-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Biuro Rady Miasta

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Rady Miasta (BRM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WIM-II Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Inwestycji Miejskich

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Inwestycji Miejskich (WIM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

BPPP-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (BPPP).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

BGM-II Ustalenie numeru porządkowego budynku (wybudowanego/w trakcie budowy/prognozowanego do wybudowania) Biuro Geodety Miasta

Podstawa prawna: art. 47a ust. 1 pkt. 1, ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku" (BGM-2) zawierający:

 •  imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
 •  informację o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (ulica, obręb, numer działki ewidencyjnej),
 •  określenie statusu budynku (budynek istniejący/w trakcie budowy/prognozowany do wybudowania) – ponieważ wniosek może dotyczyć budynku wybudowanego, w trakcie budowy lub prognozowanego do wybudowania,
 •  określenie usytuowania budynku (nadziemny/podziemny).
 •  w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynków położonych u zbiegu dwóch lub więcej ulic, wskazanie wejścia do budynku na projekcie zagospodarowania działki lub kopii mapy,
 •  w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynków wieloklatkowych, wskazanie wejść do budynku na projekcie zagospodarowania działki lub kopii mapy.

O ustalenie numeru wnioskować może właściciel (wieczysty użytkownik) nieruchomości lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.
Jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu prawnego.

2. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia sprawy wskazane jest podanie danych kontaktowych takich jak numer telefonu i adres e-mail oraz dołączenie niżej wymienionych dokumentów:

 •  w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku istniejącego – kopia mapy z oznaczonym budynkiem lub podanie identyfikatora budynku,
 •  w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku będącego w trakcie budowy – kopia decyzji o pozwoleniu na budowę z projektem zagospodarowania działki,
 •  w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania – kopia decyzji o pozwoleniu na budowę z projektem zagospodarowania działki (jeżeli została wydana) lub kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym (jeżeli została wydana) lub lokalizacja budynku na kopii mapy,
 •  w przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru,
 •  w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków – kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
 •  w przypadku dzierżawy terenu – kopia umowy dzierżawy ze zgodą właściciela nieruchomości na nadanie numeru porządkowego.

II. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa:

 • od wniosku o ustaleniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej,
 • od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego opłata skarbowa wynosi 17,00 zł,
 • za wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego opłata skarbowa wynosi 5,00 zł za każdą stronę formatu A4 (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część II pkt. 4).

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
3. Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta (BGM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub informacji wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału (biura) prowadzącego sprawę.
2. Wniosek dotyczy nadania numeru porządkowego dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
3. Postępowanie nie dotyczy ustalania numeracji porządkowej poszczególnym kondygnacjom budynków oraz lokalom mieszkalnym i użytkowym położonym w budynkach.

BMRK-II Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;:
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (BMRK).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

BIP-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Biuro Informacji Publicznej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Informacji Publicznej (BIP).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WSO-II Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy Zameldowanie Wydział Spraw Obywatelskich

GDZIE ZAŁATWISZ

Formularz możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w sali 20 Filii Urzędu przy ul. Rydla 39 – 40.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony formularz w formie pisemnej „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/ TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – patrz ważne informacje pkt 2.
Formularz w formie dokumentu elektronicznego – patrz ważne informacje pkt 7.
2. Tytuł prawny do lokalu – w oryginale, którym może być: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
3. Dowód osobisty lub paszport.
4. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi pokazać swój dowód osobisty lub paszport (nie musi mieć Twojego dowodu lub paszportu) oraz pisemne upoważnienie do zameldowania – przykładowy wzór upoważnienia w załącznikach.

ILE ZAPŁACISZ

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy – bez opłaty.
Pełnomocnictwo do zameldowania – bez opłaty.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy – 17 zł.
Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą na stanowisku podczas załatwiania sprawy,
b) gotówką w kasie Urzędu,
c) w opłatomacie w sali 62,
d) przelewem na numer rachunku bankowego
- dla opłaty skarbowej 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
- SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLPW

Do wniosku dołącz potwierdzenie dokonania zapłaty.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki przy zgłoszeniu na stanowisku.

WAŻNE INFORMACJE

1. Jeśli będziesz przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w określonym miejscu pobytu czasowego ponad 3 miesiące to jesteś zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2. Jeśli chcesz się zameldować, to masz obowiązek uzyskać na formularzu „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/ TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Jeśli posiadasz tytuł prawny do lokalu, to sam dokonujesz na formularzu potwierdzenia faktu swojego pobytu w danym lokalu. Jeśli nie możesz uzyskać ww. potwierdzenia, to możesz się zameldować w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania we wskazanym w formularzu lokalu (patrz procedura WSO-VII).
3. Dzieci i osoby ubezwłasnowolnione może zameldować ich przedstawiciel ustawowy opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Jeśli dzieci urodzone są za granicą – po rejestracji zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego – rodzice dokonują zameldowania na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia pobytu czasowego.
5. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy to musisz złożyć wniosek. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, ale nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
6. Jeśli masz dodatkowe pytania, to zadzwoń pod numer telefonu: 91-4245986, 91-4245336 lub napisz maila: wso@um.szczecin.pl  
7. Jeśli formularz składasz w formie dokumentu elektronicznego, to:
- możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik, jeżeli chcesz, by pełnomocnik Ciebie zameldował udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie lub prześlij pełnomocnictwo do urzędu korzystając z pisma ogólnego,
- jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza dokument elektroniczny, który to potwierdzi,
- jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego, oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające Twój pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub innego podmiotu,
- jeśli nie możesz przesłać tych dokumentów w postaci elektronicznej, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany.
Pamiętaj, że formularz możesz złożyć elektronicznie, jeśli posiadasz numer PESEL.

Zameldowanie elektroniczne

Szczegóły dotyczące założenia profilu zaufanego

Dostęp do formularza elektronicznego

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1191),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2070),
3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775),
4. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142).

BDO-II Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia / zawiadomienie o zmianach Stowarzyszenia Biuro Dialogu Obywatelskiego

Podstawa prawna: art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2261 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia / zawiadomienie o zmianach” (BDO-2)
2. Załączniki:
• statut macierzystego stowarzyszenia,
• uchwała właściwego organu macierzystego stowarzyszenia o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej (oryginał lub uwierzytelniona kserokopia),
• protokół z walnego zebrania członków terenowej jednostki organizacyjnej, podczas którego dokonano wyboru jej władz, tzn. zarządu i komisji rewizyjnej, wraz z listą obecności,
• uchwała o wyborze władz terenowej jednostki organizacyjnej.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od daty powołania terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia lub dokonania zmian w składzie zarządu, adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia.

WK-II Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin Stypendia Wydział Kultury

Podstawa prawna: Uchwała Nr XV/363/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego. z 2016 r., poz. 629), Uchwała Nr XX/484/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego. z 2016 r., poz. 3028), Zarządzenie Nr 182/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie trybu i regulaminu pracy Komisji Stypendialnej do spraw  Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz Zarządzenie Nr 376/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i regulaminu pracy Komisji Stypendialnej do spraw  Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin. 

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o przyznanie Stypendium Artystycznego Miasta Szczecin” (WK-2).

2. Załączniki:
1) Życiorys artystyczny.
2) Portfolio lub dokumentacja działalności artystycznej (recenzje, opinie, kopie dyplomów, wycinki z gazet, katalogi i inne publikacje, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio-video itp.).
3) Rekomendacja nauczyciela prowadzącego lub innych osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 listopada każdego roku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje. Decyzja jest ostateczna.

VI.UWAGI:

1. Stypendia przyznawane są:

   1) uczniom szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego wszystkich szczebli,

   2) studentom szczecińskich uczelni kształcących na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i swoimi osiągnięciami artystycznymi promują Miasto Szczecin.
2. Stypendia mogą być przyznawane uczniom szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego wszystkich szczebli i studentom uczelni kształcących na kierunkach artystycznych, którzy w momencie składania wniosku pobierają naukę na terenie Miasta Szczecin.
3. Termin składania wniosków upływa 15 września każdego roku.
4. Prawo składania wniosków przysługuje dyrektorom szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz władzom uczelni kształcących na kierunkach artystycznych.
5. Stypendia są indywidualne i przyznawane są raz w roku.
6. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.
7. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia ustalana jest co roku w ramach budżetu Miasta Szczecin.
8. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62). Wnioski niekompletne lub niezgodne z regulaminem przyznawania stypendiów zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

WOŚr-II Zgłoszenie do eksploatacji instalacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód Wydział Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o zgłoszenie do eksploatacji instalacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód” (WOŚr-14).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni. W przypadkach uzasadnionych koniecznością ochrony środowiska następuje wydanie decyzji ustalającej wymagania z zakresu ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania przez organ decyzji, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

BMKZ-II Wydanie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku Budowa Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 t.j. ze zm.), w związku z § 1 porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecina z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 1802 z 31.07.2012 r.) oraz aneksem do ww. porozumienia (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2257 z 05.06.2015 r.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek BMKZ-2 o wydanie zaleceń konserwatorskich - określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku.

2. Załączniki:

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku nieruchomego, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem LUB oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem; *
2) upoważnienie - w przypadku występowania w imieniu innych osób lub podmiotów będących posiadaczami przedmiotowego zabytku, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej;
3) fotografie obiektu, plan sytuacyjny obiektu; (nieobowiązkowo)

* Tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków powinien wynikać z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego - art. 36. ust. 5, ust. 7 ww. ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

II. OPŁATY:

• Za wydanie zaleceń konserwatorskich - nie pobiera się;
• Za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Opłatę skarbową wnosi się tylko w przypadku obowiązku wniesienia takiej opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t.j. ze zm.).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni (termin orientacyjny).

Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Odbiór zaleceń konserwatorskich odbywa się za pośrednictwem poczty, za pomocą doręczenia elektronicznego, bądź osobiście w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków.

WZiON-II GMS Odroczenie terminu zapłaty zaległych należności wraz z należnymi odsetkami z tytułu użytkowania wieczystego Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Nieruchomości stanowiące własność GMINY MIASTO SZCZECIN

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXV/954/17 (ze zm.) Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaległych należności wraz z należnymi odsetkami z tytułu użytkowania wieczystego” (WZiON-2 GMS).
2. Załączniki:
Podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, w tym osoby fizyczne:
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego za okres 3 ostatnich lat poprzedzających złożenie wniosku,
• Oświadczenie użytkownika wieczystego o stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych (WZiON-35).
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub Pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca oraz jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawcą otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę i jednostki powiązane, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
• informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (np. sprawozdanie finansowe).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 120 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Nie uzupełnienie wniosku w wskazanym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

WZFM-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Finansami Miasta (WZFM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 

BZE-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Biuro Zarządzania Energią

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Zarządzania Energią (BZE).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 

WO-II Świadectwo pracy, świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach Wydział Organizacyjny

Podstawa prawna: art. 97 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510), rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1197).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. "Wniosek o wydanie świadectwa pracy, świadectwa wykonywania prac w szczególnych warunkach" (WO-2).
 2. Załączniki:
  • kserokopia książeczki wojskowej - strony 1 i 2 oraz strony, na której jest data wcielenia i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej (tylko w przypadku, gdy okres zatrudnienia pokrywa się z odbyciem zasadniczej służby wojskowej).
 3. Do wglądu:
  • książeczka wojskowa.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Organizacyjny.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

WPiOL-II Podatek rolny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) Podatek od nieruchomości, leśny, rolny Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podstawa prawna: art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.), art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. IR-1 "Informacja o gruntach”.
 2. ZIR-1 "Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu".
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości/obiektu budowlanego – np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, umowa kupna – sprzedaży, umowa dzierżawy (oryginał do wglądu).
 4. Dodatkowo w przypadku, gdy nieruchomość/obiekt budowlany stanowi współwłasność/współposiadanie:
  • ZIR-3 "Dane pozostałych podatników".
 5. Dodatkowo w przypadku, gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia:
  • ZIR-2 " Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania".
 6. W przypadku podpisania Informacji IR-1 przez pełnomocnika, dodatkowo:
  • Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis) według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 562),
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
2. Opłata skarbowa:
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (WPiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów – Kancelaria Główna lub przesyła pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać:
1) wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa),
2) zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

VI. UWAGI:

1. W przypadku współwłasności/współposiadania składane dokumenty (informacja IR-1 i załączniki) powinny być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli/współposiadaczy lub złożone indywidualnie przez poszczególnych współwłaścicieli/współposiadaczy.
2. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku złożenia informacji przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się odpowiednio datę złożenia informacji (art. 165 § 7, 8 ustawy - Ordynacja podatkowa).
3. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio (art. 6a pkt 6a ustawy o podatku rolnym).
4. W przypadku gdy organ podatkowy nie załatwi sprawy we właściwym terminie, zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów strona zostanie wezwana do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Filii Urzędu Miasta Szczecin, bezpośrednio w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych lub przesłania pocztą.

"Przyjazne deklaracje" to elektroniczne formularze on-line, za pomocą których, w łatwy sposób można wypełnić i zdalnie złożyć lub wydrukować wypełnione informacje podatkowe.   

WOś-II Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika stanowiące pomoc de minimis Wydział Oświaty

Podstawa prawna: art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub odpowiednio rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dział dziewiąty. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego stanowiące pomoc de minimis” (WOś-2),
2. „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (WOś-12),
3. „Oświadczenie o obowiązku / braku obowiązku sporządzania sprawozdawczości finansowej zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (WOś-16),
4. Zaświadczenia lub „Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybiłówstwie” (WOś-13),
5. „Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie” (WOś-14),
6. „Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania” (WOś-20),
7. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu (dyplom, świadectwo, zaświadczenie) potwierdzające, iż pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
8. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
9. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika,
10. "Oświadczenie pracodawcy będącego/niebędącego rzemieślnikiem" (WOś-21).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Wniosek winien być złożony w terminie - 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

WZiON-II SP Odroczenie terminu zapłaty zaległych należności wraz z należnymi odsetkami z tytułu użytkowania wieczystego Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Nieruchomości stanowiące własność SKARBU PAŃSTWA

Podstawa prawna: art. 12a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaległych należności wraz z należnymi odsetkami z tytułu użytkowania wieczystego” (WZiON-2 SP).
2. Załączniki:
A. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego za okres 3 ostatnich lat poprzedzających złożenie wniosku,
• Oświadczenie użytkownika wieczystego o stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych (WZiON-35).
B. Osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca oraz jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawcą otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej
w tym okresie przez wnioskodawcę i jednostki powiązane, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
• informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (np. sprawozdanie finansowe),
• deklaracje podatkowe za ostatnie 3 lata obrotowe oraz bieżąca deklaracja podatkowa,
• wydruk z PKPiR (podatkowej księgi przychodów i rozchodów) za okres bieżący,
• decyzja o wysokości podatku rolnego oraz przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej/ płatności obszarowej (w przypadku rolników),
• roczne sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata oraz ostatnie sprawozdanie FOI/F02,
• zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości w Urzędzie Skarbowym,
• zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS,
• dokumenty potwierdzające wysokość spłacanych zobowiązań,
np. harmonogram spłaty rat kredytu,
• propozycji zabezpieczenia hipotecznego spłaty zaległych opłat wraz z odsetkami (niezbędne w przypadku zaległości przekraczających 50.000 zł),
• innych dokumentów, mogących potwierdzić brak możliwości jednorazowej spłaty zaległych opłat,
• inne dokumenty mogące potwierdzić informacje przywołane w uzasadnieniu wniosku.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 180 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Złożenie wniosku o udzielenie ulgi z budżetu Państwa, nie powoduje wstrzymania naliczania odsetek. Rezultatem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest umożliwienie dłużnikowi zapłaty w odroczonym terminie, zaległości wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie, naliczonymi do dnia spłaty zaległości.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Nie uzupełnienie wniosku w wskazanym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

WZKiOL-II Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2305 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

A. "Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny" (WZKiOL-2);
B. Załączniki (w zależności od sytuacji):

1. Wniosek - oświadczenia WZKiOL-3 lub WZKiOL-8 *
2. Zaświadczenie z jednostki wojskowej lub wojskowego centrum rekrutacji o odbywaniu czynnej służby wojskowej.
3. Odpis skróconego aktu urodzenia dziecka;(ksero)
4. Odpis skróconego aktu małżeństwa; (ksero)
5. Zaświadczenie o wysokości zarobków współmałżonka (żony, męża) *.
6. Oświadczenie o wspólnym prowadzeniu rodziny (partner, partnerka) *
7. Zaświadczenie o dochodach partnera lub partnerki. *
8. Zaświadczenie o pobieraniu świadczenia na dziecko (500+) – ksero decyzji ze Szczecińskiego Centrum Świadczeń.
9. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu żony jako osoby bezrobotnej z prawem lub bez prawa do zasiłku.
10. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o nie zarejestrowaniu osoby jako bezrobotnej.
11. Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez żonę.

C. Do wglądu:

 • dokumenty tożsamości zainteresowanych osób.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Żołnierz oraz osoba z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać:

 • żołnierz, który aktualnie odbywa czynną służbę wojskową.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.

Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.

BOU-III Wgląd w akta Biuro Obsługi Urzędu

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (BOU-1).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Urzędu

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

BZE-III Wgląd w akta Biuro Zarządzania Energią

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (BZE-1).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Zarządzania Energią (BZE).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 

BNW-III Wgląd w akta Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (BNW-1).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

BKiCR-III Wgląd w akta Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (BKiCR-1).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń (BKiCR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

USC-III Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym) Małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego

GDZIE ZAŁATWISZ

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa możesz otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokojach 215 lub 217, osobiście.

PRZYGOTUJ

1. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
• dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem (chyba że na podstawie przepisów prawa prywatnego międzynarodowego jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego). Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu;
• gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego;
• w przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przy składaniu zapewnienia.
2. Jeśli małżeństwo zawierane będzie poza Szczecinem - potwierdzenie wpłaty dokonanej na konto urzędu właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa.
3. Zabierz ze sobą:
• dokument stwierdzający tożsamość.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa - 84,00 zł. Możesz zapłacić kartą płatniczą, w kasie Urzędu lub przelewem.
Opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki (maksymalnie do 30 dni – w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego).

WAŻNE INFORMACJE

• Para zamierzająca zawrzeć małżeństwo zgłasza się razem, z kompletem dokumentów, jeśli wymagane, nie wcześniej niż pół roku przed planowanym terminem ślubu. Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od dnia wydania.
• Jeśli akty urodzeń narzeczonych zostały sporządzone poza Urzędem Stanu Cywilnego w Szczecinie muszą znajdować się w rejestrze stanu cywilnego.
• Duchowny w ciągu 5 dni roboczych po zawarciu małżeństwa musi dostarczyć dokumenty do właściwego USC.
• Odpis aktu małżeństwa można odebrać w każdym USC na terenie Polski.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 t.j.).
• art. 76-79 oraz 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2023.1378 t.j.).
• ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U.2023.503 t.j.).
 

WEA-III Postępowanie egzekucyjne w administracji - zarzut Wydział Egzekucji Administracyjnej

Podstawa prawna: art. 33 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek w sprawie zarzutu na prowadzone postępowanie egzekucyjne" (WEA-3).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Egzekucji Administracyjnej (WEA).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ egzekucyjny zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 36 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62.
WIM-III Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Wydział Inwestycji Miejskich

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna: w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Inwestycji Miejskich (WIM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WOś-III Wpis do ewidencji niepublicznych szkół /placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne (dotyczy także dokonania zmian we wpisie do ewidencji) Wydział Oświaty

Podstawa prawna: art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki” (WOś-3).
2. „Informacja osoby prowadzącej niepubliczną szkołę/placówkę o warunkach lokalowych szkoły/placówki” (WOś-3a).
3. Załączniki:
● wypis z dowodu osobistego wnioskodawcy, w przypadku gdy organem prowadzącym szkołę/placówkę będzie osoba fizyczna;
● kserokopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy organem prowadzącym szkołę/placówkę będzie osoba prawna;
● dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np.: akt własności, umowa najmu (w przypadku budynków oświatowych umowa najmu pomieszczeń potwierdzona przez radcę prawnego Urzędu Miasta Szczecin), umowa dzierżawy, umowa użytkowania, itp.;
● pozytywna opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywna opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej;
● dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
● zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;
● pozytywna opinia kuratora oświaty, a przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia – także opinia tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy;
● opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, zgodnie z potrzebami rynku pracy;
● w przypadku placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy;
● w przypadku placówki, albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ww. ustawy, pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca, oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe;
● w przypadku branżowego centrum umiejętności – poświadczona za zgodność z oryginałem kopia porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 3a ww. ustawy;
● statut szkoły lub placówki, który zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy j.w. powinien określać:
- nazwę, typ szkoły lub rodzaj placówki, cel placówki oraz ich siedzibę i zadania,
- osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
- organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,
- organizację szkoły lub placówki,
- w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe: nazwę zawodów, w których kształci szkoła; organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego, w tym organizację kształcenia ogólnego i zawodowego dla pracowników młodocianych – jeżeli szkoła takie kształcenia prowadzi,
- szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,
- formę kształcenia – w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej,
- poszczególne formy pozaszkolne, o których mowa w art. 117 ust. 1a – w przypadku placówki i centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, oraz szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
- organizację branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej, z którą organ prowadzący branżowe centrum umiejętności zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 8 ust. 3a, jeżeli organizacja ta nie jest organem prowadzącym to centrum – w przypadku branżowego centrum umiejętności,
- prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów,
- sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,
- zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki,
- zasady przyjmowania słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
● „Zgłoszenie danych potrzebnych do wpisania szkoły / placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej” (WOś-3b).
● Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, może złożyć pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub decyzji o wykreśleniu wpisu, stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku – w Kancelarii na sali 62 w Biurze Obsługi Interesantów.
2. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Szczecinie oraz organowi podatkowemu.


Od 1 września 2018 roku uruchomiony został program komputerowy „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”. Program służy przede wszystkim gromadzeniu danych stanowiących podstawę comiesięcznych wypłat dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz naliczaniu kwot dotacji należnych ww. podmiotom za dany miesiąc.

Wdrożenie Programu ODPN odbywa się na podstawie zapisów uchwały Nr XLIII/1252/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Jak wynika bowiem z ww. uchwały, w przypadku udostępnienia przez organ dotujący dedykowanego systemu informatycznego, organ prowadzący zobowiązany jest przekazywać Załączniki Nr 1-7 do niniejszego Trybu – w wersji elektronicznej.

Działanie Programu ODPN zgodne jest z obowiązującym w Gminie Miasto Szczecin trybem udzielania i rozliczania dotacji. Dlatego też dane stanowiące podstawę do wypłaty dotacji za dany miesiąc winny być przez niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki wprowadzone do Programu w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

Aplikacja ODPN dostępna jest drogą internetową, po uruchomieniu strony https://szczecin.odpn.pl/Logowanie.aspx, a następnie zalogowaniu się w programie. Instrukcja do programu ODPN dostępna jest pod adresem http://pomoc.odpn.pl/odpn/placowka/all/html/

Wniosek o nadanie dostępu do Programu „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”

WMiRSPN-III Umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych opłat wraz z należnymi odsetkami związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXV/954/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych opłat wraz z należnymi odsetkami związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego".

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin, osoby prawne oraz osoby fizyczne.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

WKiAW-III Wgląd w akta Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (WKiAW-1).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

BSiMSP-III Wgląd w akta Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (BSiMSP-1).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

BOD-III Wgląd w akta Biuro Ochrony Danych

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (BOD-1).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zajętej strony - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Ochrony Danych (BOD).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 

WO-III Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Organizacyjny Wydział Organizacyjny

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Organizacyjny (WO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WK-III Prowadzenie spraw dotyczących wzniesienia (montażu)/ rozbiórki (demontażu) /rozbiórki (demontażu) i wzniesienia (montażu) w nowej lokalizacji POMNIKA / TABLICY PAMIĄTKOWEJ / AKCENTU RZEŹBIARSKIEGO dla upamiętnienia wydarzenia lub osoby na terenie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin Wydział Kultury

Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wyrażenie zgody na wzniesienie (montaż)/rozbiórkę (demontaż)/ rozbiórkę (demontaż) i wzniesienie (montaż) w nowej lokalizacji pomnika, tablicy pamiątkowej lub akcentu rzeźbiarskiego dla upamiętnienia wydarzenia lub osoby na terenie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin” (WK-3) wraz z załącznikami:
a) dokumentacja potwierdzająca poparcie społeczne wniosku (pisma od instytucji, lista członków komitetu budowy pomnika itp.),
b) forma graficzna upamiętnienia (projekt, rysunki, wizualizacje) wraz z mapą lokalizacyjną,
c) opinia właściwego zarządcy terenu,
d) opinia właściwej rady osiedla,
e) opinia właściwego konserwatora zabytków
- wymagana w przypadku lokalizacji upamiętnienia na obszarze lub obiekcie objętym ochroną konserwatorską na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
f) opinia Zespołu Ogrodnik Miasta w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin
- wymagana w przypadku lokalizacji upamiętnienia na terenie istniejącego parku, skweru, zieleńca, lub terenu przeznaczonego zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zieleń urządzoną,
g) opinia Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
- wymagana w przypadku upamiętniania historycznych wydarzeń, miejsc i postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego w kraju i zagranicą oraz miejsc walki i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r.
h) inne.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni liczone od złożenia kompletu dokumentów.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Uzyskanie zgody na realizację wnioskowanych zamierzeń pomnikowych w postaci stosownej uchwały Rady Miasta Szczecin nie zwalnia Wnioskodawcy z przeprowadzenia procedury zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę koniecznych dla zrealizowania wnioskowanego zamierzenia.

WS-III Zgłoszenie wpisu do ewidencji obiektów, które świadczą usługi hotelarskie Wydział Sportu

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. „Wniosek o dokonanie zgłoszenia wpisu do ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie” (WS-3).
 2. Załączniki:
  • deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  • opis obiektu,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Sportu (WS).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

 1. Procedura nie dotyczy obiektów hotelarskich w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia
  1997 roku o usługach turystycznych, tj: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych.
 2. Poświadczeniem zgłoszenia wpisu jest otrzymanie potwierdzenia przyjęcia wniosku. Wnioski składa się w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62).
 3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek do przekazywania informacji o następujących zmianach:
  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
  • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

Informacje o zmianach należy składać w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62).

BPM-III Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Prezydenta Miasta Biuro Prezydenta Miasta

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Prezydenta Miasta (BPM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WPiOL-III Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) Podatek od nieruchomości, leśny, rolny Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podstawa prawna: art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. IN-1 "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”.
 2. ZIN-1 "Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu".
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości/obiektu budowlanego – np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, umowa kupna – sprzedaży, umowa dzierżawy (oryginał do wglądu).
 4. Dodatkowo w przypadku, gdy nieruchomość/obiekt budowlany stanowi współwłasność/współposiadanie:
  • ZIN-3 "Dane pozostałych podatników".
 5. Dodatkowo w przypadku, gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia:
  • ZIN-2 " Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania".
 6. W przypadku podpisania Informacji IN-1 przez pełnomocnika, dodatkowo:
  • Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis) według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 562),
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
2. Opłata skarbowa:
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (WPiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów – Kancelaria Główna lub przesyła pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać:
1) wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa),
2) zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

VI. UWAGI:

1. W przypadku współwłasności/współposiadania składane dokumenty (informacja IN-1 i załączniki) powinny być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli /współposiadaczy lub złożone indywidualnie przez poszczególnych współwłaścicieli /współposiadaczy.
2. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku złożenia informacji przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się odpowiednio datę złożenia informacji (art. 165 § 7, 8 ustawy - Ordynacja podatkowa).
3. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio (art. 6 pkt 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
4. W przypadku gdy organ podatkowy nie załatwi sprawy we właściwym terminie, zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów strona zostanie wezwana do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Filii Urzędu Miasta Szczecin, bezpośrednio w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych lub przesłania pocztą.

"Przyjazne deklaracje" to elektroniczne formularze on-line, za pomocą których, w łatwy sposób można wypełnić i zdalnie złożyć lub wydrukować wypełnione informacje podatkowe.   

BZP-III Wgląd w akta Biuro ds. Zamówień Publicznych

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (BZP-1).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro ds. Zamówień Publicznych

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

BRM-III Wgląd w akta Biuro Rady Miasta

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (BRM-1).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Rady Miasta

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

BPPP-III Wgląd w akta Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (BPPP-1).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WInf-III Wgląd w akta Wydział Informatyki

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (WInf-1).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Informatyki

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WAiB-III Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części Budowa Wydział Architektury i Budownictwa

Podstawa prawna: art. 71 ust. 2 w zw. z ust. 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części” (PB-18).
2. Załączniki:
1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcje, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
3) „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” (PB-5),
4) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kopię tej decyzji, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania polegającej na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń, ekspertyza techniczna wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, lub kopię takiej ekspertyzy,
6) w zależności od potrzeb:
pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw (np. BHP, higieniczno-sanitarne itp.), w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla zmiany sposobu użytkowania:
- mogącej znacząco oddziaływać na środowisko określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.,
- innej niż określona tiret powyżej, mogącej znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,
Lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii,
7) w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
8) w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, zgodnie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
9) dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

II.OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej za zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie pobiera się opłaty skarbowej.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału (sala 62 BOI – okienko 39) lub za pośrednictwem platformy ePUAP). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
1) podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń,
2) podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się:
• w postaci papierowej albo
• w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w art. 71 ust. 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.
3. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku, gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.
4. Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
5. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7 wyszczególnionym poniżej, oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
7. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3) może spowodować niedopuszczalne:
a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich
8. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:
1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) objętych obowiązkiem zgłoszenia – do zgłoszenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
9. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.
10. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.
 

BDO-III Wpis fundacji do bazy danych prowadzonej przez Biuro Dialogu Obywatelskiego Fundacje Biuro Dialogu Obywatelskiego

Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.), art. 5 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Załączniki:
• postanowienie Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie fundacji do rejestru sądowego,
• statut fundacji.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Nie dotyczy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

WOŚr-III Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Wydział Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: art. 52 ust. 1 i 2 oraz art. 53 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U z 2023 r. poz. 589).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U z 2023 r. poz. 589):
1. „Wniosek prowadzącego instalację o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych” (WOŚr-21).
2. Kopia pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada;
3. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
4. plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066, zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej i w postaci elektronicznej;
5. plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066.
W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
1) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4;
2) dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066;
3) plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej i w postaci elektronicznej;
Wniosek o wydanie zezwolenia oraz dokumenty, o których mowa w art. 53 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 53 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Dz.U z 2022 r. poz. 1092 z późn. zm.), składa się w dwóch egzemplarzach, chyba że wniosek został złożony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji – 82,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni. Do 60 dni, sprawy szczególnie skomplikowane.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Ministra właściwego do spraw klimatu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub w Filii urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 

WZFM-III Wgląd w akta Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (WZFM-1).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Finansami Miasta

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WZKiOL-III Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny ( Dz. U. z dnia 2022 r. poz. 2305 z póź. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny" (WZKiOL-2a).

2.Załączniki:
     a. zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia: 
        ■ oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
        ■ oświadczenie żołnierza zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez żołnierza, bliższych lub równych żołnierzowi stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania;
     b. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji: 
        ■ ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji lub zaliczenia do znacznego stopnia niepełnosprawności,
        ■ oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
        ■ oświadczenie żołnierza zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez żołnierza, bliższych lub równych żołnierzowi stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;
     c. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu - prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki;
     d. inne dokumenty mogące mieć wpływ na udzielenie odroczenia. (np. zaświadczenie z WKU lub od dowódcy jednostki wojskowej o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej).

3.Do wglądu:
◦dowody osobiste zainteresowanych osób.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Żołnierz wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1.Przyjmowane są podania od żołnierzy mających w Szczecinie miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego dłużej niż 3 miesiące.
2.Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.
3.Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.
4.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.

KD-III Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów Koordynator ds. dostępności

Podstawa prawna: art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Każdy ma prawo wystąpić do Urzędu Miasta Szczecin z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Wniosek o zapewnienie dostępności musi zawierać dane kontaktowe Wnioskodawcy, wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne, wskazanie sposobu kontaktu z Wnioskodawcą oraz wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zgłoszenia żądania można dokonać wykorzystując przykładowy wzór stanowiący załącznik do procedury KD-III.

II. OPŁATY:

Złożenie żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów nie podlega opłacie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA:

Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w terminie 7 dni, Urząd Miasta Szczecin niezwłocznie powiadamia Wnioskodawcę występującego z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Urząd Miasta Szczecin odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy Urząd Miasta Szczecin nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on Wnioskodawcę występującego z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez Wnioskodawcę występującego z żądaniem, Osoba ta ma prawo do złożenia do Urzędu Miasta Szczecin skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Koordynator ds. dostępności (KD)

V. UWAGI:

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

BIP-III Wgląd w akta Biuro Informacji Publicznej

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (BIP-1).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Informacji Publicznej

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

BGM-III Rozgraniczenie nieruchomości Biuro Geodety Miasta

Podstawa prawna: rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" (BGM-3).
2. Załączniki:
• mapa z zaznaczeniem odcinków granic będących przedmiotem wniosku,
• aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna - oryginał lub wierzytelna kopia,
• opinia geodety uprawnionego o braku możliwości wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych- jeżeli były prowadzone prace geodezyjne i kartograficzne,
• pełnomocnictwo - w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika.

Kopię mapy i wypis z ewidencji gruntów i budynków można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieszczącym się przy ul. Odrowąża 1 w Szczecinie.

II.OPŁATY:

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji - 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: część I pkt 53),
• za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część IV),

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

2. Organ może zażądać od strony – wnioskodawcy wpłacenia zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, tj. kosztów czynności wykonawcy prac geodezyjnych (art. 262 § 2 w związku z art. 262 § 1 ust2).
3. Jednocześnie z wydaniem decyzji organ wydaje postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W szczególności nie wlicza się terminów przewidzianych na wykonanie czynności przez upoważnionego geodetę uprawnionego, które to czynności mogą trwać kilka miesięcy.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta (BGM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Gdy zostanie wydane postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie, na postanowienie to nie przysługuje zażalenie.
2. Gdy zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o rozgraniczenie, na postanowienie to służy zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze biura); zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
3. Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości: strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy do sądu.
4. Gdy zostanie wydana decyzja o umorzeniu postępowania, lub decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu, od decyzji tej przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze biura). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
5. Zażalenie na ewentualne postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze biura) w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI.UWAGI:

1. Wniosek składa strona (właściciel gruntów, wieczysty użytkownik).
2. Jeżeli wniosek składa osoba prawna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w jej imieniu.
3. We wniosku należy uzasadnić potrzebę rozgraniczenia, mając na uwadze, że nie zawsze ona istnieje, zgodnie bowiem z art. 39 ust. 1 ww. ustawy: "przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu
o rozstrzygnięcie sprawy"; z uwagi na powyższe w celu uzasadnienia potrzeby rozgraniczenia wskazane jest dołączenie do wniosku opinii geodety uprawnionego o braku możliwości wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych.
4. Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów w Biurze Geodety Miasta prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, w tym analizuje się możliwość wszczęcia postępowania, ustala strony postępowania, a jeżeli żądanie zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie administracyjne nie może być wszczęte (np. sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej części, jest właściwy również do przeprowadzenia rozgraniczenia, jeżeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy), wydaje się postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
5. Jeżeli istnieją przesłanki do przeprowadzenia rozgraniczenia, wydaje się postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie. W przypadku, gdy strona nie wskaże wykonawcy prac geodezyjnych, tutejsze Biuro wyłoni takiego wykonawcę pracy oraz wystąpi do wnioskodawcy o wpłatę zaliczki na poczet wykonania prac geodezyjnych i sporządzenia stosownej dokumentacji. Geodeta uprawniony – kierownik pracy geodezyjnej zostaje upoważniony do przeprowadzenia niezbędnych czynności ustalania przebiegu granic, m.in. do wzywania stron, czynności na gruncie i sporządzenia dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacji technicznej. Czynności dokonane przez geodetę i sporządzona dokumentacja podlega ocenie w Biurze Geodety Miasta, a operat techniczny podlega weryfikacji w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. Pozytywna ocena w BGM i przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu w MODGiK są przesłanką do wydania decyzji.
6. Postępowanie wszczęte na wniosek stron może zakończyć się tylko w jeden z określonych sposobów: po pierwsze zawarciem przed geodetą ugody, która ma moc ugody sądowej i umorzeniem postępowania administracyjnego decyzją na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. w zw. z art. 32 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, po drugie wydaniem decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości na podstawie art. 33 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, po trzecie umorzeniem decyzją postępowania administracyjnego i przekazaniem sprawy do sądu powszechnego na podstawie art. 34 ust. 2 tej ustawy oraz po czwarte - umorzeniem postępowania administracyjnego decyzją na podstawie art. 105 k.p.a.
7. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze biura.
 

WKs-III Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu gospodarki nieruchomościami, stwierdzającego stan zaległości Wydział Księgowości

Podstawa prawna: art. 217-220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 ze zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2023.2111 t.j.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach z tytułu gospodarki nieruchomościami, stwierdzającego stan zaległości" (WKs–3),
 2. Dowód osobisty do wglądu.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • od każdego egzemplarza zaświadczenia - 17,00 zł,
 • za upoważnienie do złożenia wniosku i/lub odbioru zaświadczenia - 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia albo złożenie upoważnienia między innymi w sprawach: alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, uprawnień dla osób niepełnosprawnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, nauki, szkolnictwa – art. 2 i art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii BOI). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

BMKZ-III Wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Budowa Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 t.j. ze zm.) i Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 81), § 1 porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecina z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1802, z 2015 r. poz. 2257 i z 2019 r. poz. 5968).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek BMKZ-3a o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków (prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu tego zabytku)
LUB
Wniosek BMKZ-3b o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków (prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich, trwałego przeniesienia zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu tego zabytku.

2. Załączniki:

1) upoważnienie - w przypadku występowania w imieniu innych osób lub podmiotów będących posiadaczami przedmiotowego zabytku;

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem*

• Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków można zamiennie dołączyć zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie tych badań, w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił.
• Do wniosku o przemieszczenie zabytku nieruchomego albo przeniesienie zabytku ruchomego należy ponadto dołączyć zgodę właściciela nieruchomości, na którą ma być przemieszczony zabytek nieruchomy albo przeniesiony zabytek ruchomy.
• Do wniosku o przeniesienie zabytku ruchomego należy ponadto dołączyć zgodę właściciela nieruchomości, na którą ma być przeniesiony zabytek ruchomy.

* tytuł prawny do korzystania z zabytku może wynikać z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

3) 2 egzemplarze dokumentacji, w tym jeden dla urzędu:

w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ prac restauratorskich/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych:
program prac konserwatorskich /restauratorskich/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych, zawierający:
imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu prac lub badań na zabytek, w szczególności:
1) opis stanu zachowania zabytku;
2) wskazanie oczekiwanych efektów prac lub badań;
3) wskazanie przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów i technik.
w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych/ przemieszczenia zabytku nieruchomego:
Projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek
LUB
Program robót budowlanych, który powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu planowanych prac na zabytek, w szczególności:
1) opis stanu zachowania zabytku;
2) wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej;
3) wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.
w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego:
Wstępny projekt podziału zabytku.
w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych i napisów:
Projekt umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów.
w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań:
Program podejmowania innych działań, zawierający imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu innych działań na zabytek
w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku:
projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek
LUB
Program robót budowlanych, który powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek, w szczególności:
1) wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej;
2) wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.

II. OPŁATY:

• Za wydanie decyzji pozwalającej na prowadzenie prac – 82 zł
- w tytule przelewu należy wpisać: pozwolenie konserwatorskie, BMKZ-3a lub BMKZ-3b, adres zabytku.
• Za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł
- w tytule przelewu należy wpisać: pełnomocnictwo, BMKZ-3a lub BMKZ-3b, adres zabytku.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Opłatę skarbową wnosi się tylko w przypadku obowiązku wniesienia takiej opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t.j. ze zm.).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

VI. UWAGI:

Odbiór pozwolenia konserwatorskiego odbywa się za pośrednictwem poczty, za pomocą doręczenia elektronicznego, bądź osobiście w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków.

WZiON-III Wykonanie w imieniu Skarbu Państwa prawa pierwokupu gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Podstawa prawna: art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki:
• wypis aktu notarialnego (warunkowa umowa sprzedaży gruntu pod śródlądowymi wodami stojącymi).
*Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest notariusz sporządzający umowę sprzedaży (art. 217 ust. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do miesiąca od dnia otrzymania przez Prezydenta Miasta zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

BMRK-III Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (BMRK).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

BP-III Wgląd w akta Biuro Prawne

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (BP-1).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Prawne

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WZP-III Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Wydział Zarządzania Projektami

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Projektami (WZP).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 

BR-III Wydawanie zaświadczeń dot. nieruchomości gruntowej/budynku/lokalu w zakresie art. 8 i art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) Biuro Rewitalizacji

Podstawa prawna: art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie ustawy o rewitalizacji (BR-1).
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie.
3. Upoważnienie do reprezentowania strony postępowania (jeżeli dotyczy).
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za upoważnienie do reprezentowania strony postępowania.

II. OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa:
• za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.
• za upoważnienie do reprezentowania strony postępowania (jeżeli dotyczy) – 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 - za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.
Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. Organ administracji publicznej przed wydaniem zaświadczenia może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Rewitalizacji (BR).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii Poczty Urzędu Miasta Szczecin). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

1. Organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego
3. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

WSS-III Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin dotyczący miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy Żłobki i kluby dziecięce Wydział Spraw Społecznych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682,683, 684, 830), ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901, 2270).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających", który składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory
2. Odpowiednią/odpowiednie zgodę/zgody Prezydenta Miasta Szczecin

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru lub wykazu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru lub złożenia kompletnego wniosku o wpis do wykazu.
W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia poprawnie uzupełnionego wniosku.
Po dokonaniu wpisu do rejestru lub wykazu Prezydent Miasta, w terminie 3 dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennych opiekunów oraz dziennemu opiekunowi, będącemu osobą fizyczną, prowadzącą działalność na własny rachunek dostęp do systemu teleinformatycznego w zakresie dotyczącym:
- dokonywania odpowiednio przez podmiot wpisany do rejestru samodzielnych zmian danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust 4. pkt 5,6,8 i 10-14 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub przez podmiot zatrudniający dziennych opiekunów oraz dziennemu opiekunowi, będącemu osobą fizyczną, prowadzącą działalność na własny rachunek, którzy zostali wpisani do wykazu, samodzielnych zmian danych lub informacji, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 9-12 ustawy
- sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust.1. ww. ustawy.
2. Podmiot wpisany do rejestru lub wykazu jest zobowiązany do:
a) wystąpienia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr lub wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji – w przypadku danych lub informacji, o których mowa odpowiednio w art. 27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9 ustawy oraz w art. 46 ust. 2 pkt 1-5 ustawy za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory
b) dokonania zmian o których mowa odpowiednio w art. 27 ust.4 pkt 5,6,8 i 10-14 ustawy, oraz art. 46 ust. 2 pkt 9-12 ustawy w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku:
- Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia
(https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dlaswiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory).
2. W celu sprawdzenia zgodności danych Prezydent Miasta Szczecin przed dokonaniem wpisu może dokonać wizytacji lokalu w którym ma być sprawowana opieka nad dziećmi oraz żądać:
a. odpisu z odpowiedniego rejestru,
b. dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c. dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
3. Dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru może zostać odebrany przez wnioskodawcę w Wydziale Spraw Społecznych.
4. Wniosek oraz dołączone do wniosku dokumenty składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

BIiRO-III Wgląd w akta Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (BIiRO-1).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

USC-IV Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą Małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego

GDZIE ZAŁATWISZ

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą możesz otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokojach 215 lub 217 osobiście.

PRZYGOTUJ

1. „Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą” (USC-3).
2. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (oryginał i tłumaczenie).
3. Zabierz ze sobą:
• dokument stwierdzający tożsamość.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa - 38,00 zł. Możesz zapłacić kartą płatniczą, w kasie Urzędu lub przelewem.
Opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki (maksymalnie do 30 dni – w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego).

WAŻNE INFORMACJE

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

PODSTAWA PRAWNA

art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2023. 1378 t.j.).
 

WSS-IV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Społecznych Wydział Spraw Społecznych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

BMKZ-IV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WKs-IV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Księgowości Wydział Księgowości

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WEA-IV Zażalenie/skarga* na prowadzone postępowanie egzekucyjne Wydział Egzekucji Administracyjnej

Podstawa prawna: art. 34, art. 54, art. 56 i art. 59 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek w sprawie zażalenia/skargi* na postępowanie egzekucyjne" (WEA-4).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dla organu I instancji - 7 dni, dla organu II instancji - 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Egzekucji Administracyjnej (WEA).
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie/skargę wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie/skargę składa się za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu odpisu dokumentu, stanowiącego podstawę dokonania zaskarżonej czynności egzekucyjnej. .  

VI. UWAGI:

 1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 36 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62.

* niepotrzebne skreślić

BPM-IV Zasady używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin Biuro Prezydenta Miasta

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz 609 i 721) oraz art. 163 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r. poz 1170) oraz § 6 ust. 3-5 Statutu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr VI/189/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r. sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3021).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o udzielenie licencji / sublicencji na używanie znaku towarowego – logo promocyjne Gminy Miasto Szczecin (znak marki Miasta) oraz logo The Tall Ships Races Szczecin 2024 do celów KOMERCYJNYCH” (BPM-3) - Załącznik Nr 2 do Zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr 266/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin.

Wniosek, o którym mowa przeznaczony jest dla przedsiębiorcy, planującego używanie znaku towarowego w związku z prowadzoną we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową.

Znak wydawany jest na podstawie podpisanej z podmiotem umowy licencji/sublicencji. Za udzielenie licencji / sublicencji pobierana jest opłata licencyjna naliczana jednorazowo dla przedmiotu licencji określonego w umowie oraz opłata za wydanie hologramów do znakowania towarów. Wysokość opłaty jest ustalana zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 4 do Zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr 266/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin.

Załączniki do wniosku:

 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wnioskodawcy jest umocowana do jego reprezentowania (wnioskodawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wnioskodawca wskaże we wniosku dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów) albo pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy;
 2. wizualizację graficzną towaru, usługi, materiałów, na których umieszczone mają zostać znaki towarowe przygotowaną w formie osobnego dokumentu, w tym informacja o parametrach technicznych (jakościowych) znakowanych towarów/usług/materiałów.
  Uwaga: na etapie weryfikacji wniosku Miasto zastrzega sobie prawo wglądu w wybrane wzory towarów, na których umieszczone zostaną znaki towarowe w celu oceny jakościowej;
 3. plan finansowy określający wysokość spodziewanych przychodów ze sprzedaży usług, towarów, materiałów (w przypadku znakowanych towarów planowane nakłady i ceny jednostkowe), na których umieszczone mają zostać znaki towarowe.


2. „Wniosek o udzielenie licencji / sublicencji na używanie znaków towarowych do celów NIEKOMERCYJNYCH” (BPM-4) - Załącznik Nr 3 do Zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr 266/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin.

Wniosek, o którym mowa przeznaczony jest dla:
1) jednostek organizacyjnych Gminy,
2) podmiotów, które wspólnie z Gminą organizują przedsięwzięcia (w szczególności wydarzenie artystyczne, koncert, wydarzenie sportowe, społeczne, kampanię informacyjną itp.), które zostało objęte Patronatem Prezydenta Miasta Szczecina lub Mecenatem Miasta Szczecin, a koszty zorganizowania wydarzenia ponosi wnioskodawca,
3) podmiotów będących organizatorami przedsięwzięć (w szczególności wydarzenia artystycznego, koncertu, wydarzenia sportowego, społecznego, kampanii informacyjnej itp.), w związku z którymi pomiędzy ww. podmiotami, a Gminą zawierana jest umowa przewidująca świadczenie przez te podmioty usług promocyjnych na rzecz Gminy polegających na umieszczeniu znaku towarowego na materiałach dotyczących przedsięwzięcia.

II. OPŁATY:

1. Udostępnianie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin następuje odpłatnie w przypadku używania znaków do celów komercyjnych lub nieodpłatnie w przypadku używania znaków do celów niekomercyjnych.
2. Opłatę licencyjną nalicza się dla przedmiotu licencji.
3. Warunki udzielenia licencji/sublicencji oraz wysokość opłat związanych z jej udzieleniem zostanie określona w umowie.
4. Wysokość opłaty licencyjnej i rodzaj znaków towarowych do używania odpłatnego w celach komercyjnych określa - Załącznik Nr 4 do Zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr 266/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin.
5. Przekazanie znaków towarowych podmiotom w sposób umożliwiający prawidłowe ich zastosowanie następuje po dostarczeniu do Biura Prezydenta Miasta dokumentu księgowego potwierdzającego dokonanie opłaty licencyjnej.
6. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. 30 dni od dnia wpływu wniosku do sekretariatu Biura Prezydenta Miasta (BPM).
2. O odmowie albo wyrażeniu zgody podmiot zostanie poinformowany na piśmie. Odmowa zgody zostanie pisemnie uzasadniona.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Prezydenta Miasta (BPM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Pełną listę znaków towarowych wraz z ich opisem do używania w obrocie w celach komercyjnych i niekomercyjnych określa Załącznik nr 1 do Zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr 266/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin.
2. Więcej informacji na temat zasad używania znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin można uzyskać od pracowników Biura Prezydenta Miasta (BPM) tj.: Renaty Arent Głównego Specjalisty Biura Prezydenta Miasta nr tel.: 4245078 i Eweliny Olszak, Głównego Specjalisty Biura Prezydenta Miasta nr tel.: 4245839, lub pod adresem e-mail: marka@szczecin.eu.
Wniosek należy złożyć w kancelarii poczty w Biurze Obsługi Interesantów, drogą pocztową na adres Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin, kod 70-456, pl. Armii Krajowej 1.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

WAiB-IV Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Budowa Wydział Architektury i Budownictwa

Podstawa prawna: art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy" (WAiB-3).
2. Załączniki:
a. oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
b. oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy,
c. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

II. OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa:
• za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - 56,00 zł.
Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału (sala 62 BOI – okienko 39) lub za pośrednictwem platformy ePUAP). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

WZiON-IV Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Podstawa prawna: art. 73 ust. 4, art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek użytkownika wieczystego uprawnionego do przyznania 50% bonifikaty w opłatach rocznych” (WZiON–4).
2. Załączniki (dot. osób fizycznych):

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok ubiegania się o bonifikatę z wyszczególnieniem dochodu brutto oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe – w celu uzyskania zaświadczenia należy wystąpić do właściwego Urzędu Skarbowego.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 150 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

 1. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarcenarodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomośćjest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.
 2. Kwota uprawniająca do bonifikaty ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w II połowie lutego.
 3. Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 31 marca roku, za który opłata jest wnoszona
 4. Dochód miesięczny obliczany jest jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.
 5. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 6. Z uwagi na powyższe do dochodu zalicza się m.in.: dochody z tytułu stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent, stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne stanowiące dochód.
 7. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomościoddanej w użytkowanie wieczyste.
 8. Do wniosku należy dołączyć (przy składaniu wniosku lub w terminie późniejszym) zaświadczenie/a z Urzędu Skarbowego wszystkich członków gospodarstwa domowego o wysokości ich dochodów (bądź ich braku), osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z wyszczególnieniem dochodu brutto oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
 9. Niedostarczenie przez użytkownika wieczystego wymaganych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, co oznaczać będzie nieprzyznanie bonifikaty od opłaty rocznej.
 10. Jednorazowo udzielona bonifikata nie jest bonifikatą stałą i dotyczy tylko danego roku, w którym składany jest wniosek.
WIM-IV Wgląd w akta Wydział Inwestycji Miejskich

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (WIM-2).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Inwestycji Miejskich

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WK-IV Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin Wydział Kultury

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXVI/758/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 1219), Zarządzenie Nr 78/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszeniowego do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Zgłoszenie do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin" (WK-4),
2. Załączniki nieobowiązkowe: dokumentacja artystyczna kandydata do nagrody (recenzje, opinie, kopie utworów, dzieł, nagrania, książki, katalogi, publikacje, dyplomy, wyróżnienia etc.)

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:

Termin wpływu zgłoszeń do Urzędu Miasta Szczecin upływa 28 lutego danego roku.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do dnia 30 sierpnia danego roku.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje. Wybór jest ostateczny.

VII. UWAGI:

1. Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin przyznawana jest twórcom i artystom związanym ze Szczecinem w trzech kategoriach:

• za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody;
• za całokształt działalności artystycznej;
• za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury, które miały miejsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody;

2. Nagroda w każdej kategorii może mieć charakter indywidualny lub zbiorowy.
3. W danym roku można przyznać nie więcej niż jedną nagrodę w każdej kategorii, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach przewiduje się możliwość nieprzyznania nagrody w żadnej z kategorii.
4. Kandydat może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie i tylko jedną nagrodę za całokształt działalności artystycznej.
5. Nagroda ma formę pieniężną, a jej wysokość ustalana jest co roku w ramach budżetu Miasta Szczecin. Laureat otrzymuje ponadto okolicznościową statuetkę.
6. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin przysługuje: osobom fizycznym, osobom prawnym bądź jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.
7. Zgłoszenia adresowane do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin należy składać w kancelarii Biura Obsługi Interesantów sala 62, poprzez platformę e-PUAP lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
8. Zgłoszenia niepodpisane, niekompletne lub nieczytelnie wypełnione winny być uzupełnione w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich poprawienia. Zgłoszenie złożone po terminie oraz nieuzupełnione pomimo wezwania pozostawia się bez rozpatrzenia.
9. Ostatecznego wyboru laureata Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin w każdej kategorii dokonuje Prezydent Miasta Szczecin spośród rekomendacji otrzymanych od Komisji Rady Miasta Szczecin właściwej do spraw kultury i Prezydenckiej Rady Kultury.
10. Ogłoszenie laureatów nagrody odbywa się wraz z wręczeniem tytułu Mecenasa Kultury Szczecina.
11. Kandydaci i rekomendowani do nagrody oraz ich osiągnięcia artystyczne podawane są do publicznej wiadomości. W przypadku rekomendowanych upublicznieniu podlega również ich wizerunek.
12. Zgodnie z przepisami RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE) zgłaszający ma obowiązek uzyskać zgodę kandydata do nagrody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z przyznaniem nagrody. Brak oświadczenia zgłaszającego o uzyskaniu takiej zgody skutkować będzie nierozpatrzeniem zgłoszenia.
13. W przypadku nieprzyznania rekomendacji do nagrody, dokumentacja będzie zwracana do zgłaszającego.

WO-IV Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Wydział Organizacyjny

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Organizacyjny (WO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WPiOL-IV Podatek leśny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) Podatek od nieruchomości, leśny, rolny Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podstawa prawna: art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.), art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. IL-1 "Informacja o lasach”.
 2. ZIL-1 "Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu".
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości/obiektu budowlanego– np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, umowa kupna – sprzedaży, umowa dzierżawy (oryginał do wglądu).
 4. Dodatkowo w przypadku, gdy nieruchomość/obiekt budowlany stanowi  współwłasność/współposiadanie:
  • ZIL-3 "Dane pozostałych podatników".
 5. Dodatkowo w przypadku, gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia:
  • ZIL-2 "Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania".
 6. W przypadku podpisania Informacji IL-1 przez pełnomocnika, dodatkowo:
  • Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis) według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 562),
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
2. Opłata skarbowa:
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (WPiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów – Kancelaria Główna lub przesyła pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać:
1) wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa),
2) zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

VI. UWAGI:

1. W przypadku współwłasności/współposiadania składane dokumenty (wniosek, informacja IL-1 i załączniki) powinny być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli/współposiadaczy lub złożone indywidualnie przez poszczególnych współwłaścicieli/współposiadaczy.
2. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku złożenia informacji przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się odpowiednio datę złożenia informacji (art. 165 § 7, 8 ustawy - Ordynacja podatkowa).
3. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio (art. 6 pkt 3a ustawy o podatku leśnym).
4. W przypadku gdy organ podatkowy nie załatwi sprawy we właściwym terminie, zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Filii Urzędu Miasta Szczecin, bezpośrednio w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych lub przesłania pocztą.

"Przyjazne deklaracje" to elektroniczne formularze on-line, za pomocą których, w łatwy sposób można wypełnić i zdalnie złożyć lub wydrukować wypełnione informacje podatkowe.   

BMRK-IV Wgląd w akta Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (BMRK-2).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WZP-IV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Zarządzania Projektami Wydział Zarządzania Projektami

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Projektami (WZP).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

BDO-IV Realizacja zadania publicznego - Mała dotacja do 10.000 zł Zadania publiczne - dotacje, otwarte konkursy ofert, sprawozdania Biuro Dialogu Obywatelskiego

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• „Oferta realizacji zadania publicznego” (BDO-4).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Przez Małą Dotację rozumie się zlecenie organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
b) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Procedura o udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym przebiega następująco:

1. Ofertę dla swej ważności należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy Witkac.pl nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego.
2. Wygenerowane za pomocą platformy, a następnie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty opatrzone właściwymi podpisami należy złożyć (pocztą, kurierem, osobiście, w postaci elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin w terminie do dnia nie późniejszym niż dwa dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy.
3. Oferta sprawdzana jest pod kątem formalnym.
4. Za błąd formalny uznaje się:

1) niezłożenie w formie papierowej potwierdzenia złożenia oferty;
2) złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
3) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;
4) złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji, zgodnie z uprawnieniem wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/właściwej ewidencji lub innym dokumencie (upoważnienie, pełnomocnictwo), bądź podpisaną niezgodnie ze sposobem reprezentacji;
5) złożenie potwierdzenia złożenia oferty, której suma kontrolna różni się od sumy kontrolnej oferty w systemie (suma kontrolna to unikalny numer identyfikujący ofertę oraz potwierdzenie złożenia oferty, znajdujący się w dolnej części strony, który musi być zgodny na obu dokumentach);
6) zadanie publiczne realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni;
7) wnioskowanie kwoty dofinansowania lub finansowania przekraczającej 10 000,00 zł;
8) przekroczenie w danym roku kalendarzowym kwoty dotacji w wysokości 20 000,00 zł otrzymanej przez organizację z pominięciem otwartego konkursu ofert;
9) brak informacji o sposobie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie planowanego do realizacji zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o poprawie zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – pkt III.5 oferty dot. krótkiej charakterystyki Oferenta, w polu „Zasoby które będą wykorzystane w realizacji zadania".

5. Oferta spełniająca wymogi formalne jest w ciągu 7 dni roboczych (licząc od daty wpływu potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu) upubliczniania przez 7 dni. W tym samym czasie oferta jest kierowana do właściwego dysponenta i w przypadku wydania pozytywnej decyzji Prezydenta lub upoważnionego Zastępcy Prezydenta, organizacja składa za pomocą platformy oświadczenie do umowy na realizację zadania publicznego, a dysponent zawiera z tą organizacją umowę. Jeśli otrzyma ona negatywną opinię, organizacja jest informowana o odmowie zawarcia umowy. Umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego nakłada na organizację obowiązek złożenia dysponentowi za pośrednictwem platformy oświadczenia do umowy.

WZKiOL-IV Decyzja uchylająca uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Podstawa prawna: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Załącznik:

• pismo z WCR o przedterminowym zwolnieniu żołnierza lub zmianie terminu powołania osoby do zasadniczej służby wojskowej.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Żołnierz oraz osoba z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WOŚr-IV Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Wydział Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: art. 181 ust. 1, pkt. 2, art. 184 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zawierający informacje wymienione w art. 184 ww. ustawy.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:

•  w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 2 011,00 zł,
• w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506,00 zł,
• pozostałe - 506,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub filii Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

WMiRSPN-IV Umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych opłat wraz z należnymi odsetkami związanych z korzystaniem z lokalu użytkowego Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXV/954/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych opłat wraz z należnymi odsetkami związanych z korzystaniem z lokalu użytkowego".

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin, osoby prawne oraz osoby fizyczne.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

WSO-IV Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego Wymeldowanie Wydział Spraw Obywatelskich

GDZIE ZAŁATWISZ

Formularz możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w sali 20 Filii Urzędu przy ul. Rydla 39 – 40.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony formularz w formie pisemnej „ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO/ NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE” lub "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO/NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).
Formularz w formie dokumentu elektronicznego – patrz ważne informacje pkt 5.
2. Dowód osobisty lub paszport.
3. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi pokazać swój dowód osobisty lub paszport (nie musi mieć Twojego dowodu lub paszportu) oraz pisemne upoważnienie do wymeldowania – przykładowy wzór upoważnienia w załącznikach.

ILE ZAPŁACISZ

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego – bez opłaty.
Pełnomocnictwo do wymeldowania – bez opłaty.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego – 17 zł.
Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą na stanowisku podczas załatwiania sprawy,
b) gotówką w kasie Urzędu,
c) w opłatomacie w sali 62,
d) przelewem na numer rachunku bankowego
- dla opłaty skarbowej 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
- SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLPW

Do wniosku dołącz potwierdzenie dokonania zapłaty.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki przy zgłoszeniu na stanowisku.

WAŻNE INFORMACJE

 1. Jeśli opuszczasz miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu jesteś zobowiązany wymeldować się.
2. Możesz wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego podczas zameldowania w nowym miejscu.
3. Dzieci i osoby ubezwłasnowolnione może wymeldować ich przedstawiciel ustawowy opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego to musisz złożyć wniosek. Zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego jest ważne do chwili zameldowania w nowym miejscu.
5. Jeśli masz dodatkowe pytania, to zadzwoń pod numer telefonu: 91-4245986, 91-4245336 lub napisz maila: wso@um.szczecin.pl  
5. Jeśli formularz składasz w formie dokumentu elektronicznego, to:
- możesz wymeldować się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik, jeżeli chcesz, by pełnomocnik Ciebie wymeldował udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie lub prześlij pełnomocnictwo do urzędu korzystając z pisma ogólnego,
- jeśli nie możesz przesłać pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, dołącz jego odwzorowanie cyfrowe, na przykład skan.
Pamiętaj, że formularz możesz złożyć elektronicznie, jeśli posiadasz numer PESEL.

Wymeldowanie elektroniczne

Szczegóły dotyczące założenia profilu zaufanego

Dostęp do formularza elektronicznego:

 1. Wymeldowanie z pobytu stałego
 2. Wymeldowanie z pobytu czasowego

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1191),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2070),
3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775),
4. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142).

WS-IV Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Wydział Sportu

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Sportu (WS).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WOś-IV Wykreślenie wpisu z ewidencji niepublicznych szkół /placówek prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin Wydział Oświaty

Podstawa prawna: art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

W przypadku:

A. Niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji:

• „Wniosek o wykreślenie z ewidencji niepublicznej szkoły/placówki” (WOś-4).

B. Zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące:

• „Wniosek o wykreślenie z ewidencji niepublicznej szkoły/placówki” (WOś-4),
• Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji przebiegu nauczania do Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od powyższej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku – w Kancelarii na Sali 62 w Biurze Obsługi Interesantów.
2. Organ z urzędu doręcza decyzję osobie prowadzącej szkołę/placówkę, a kopię przekazuje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Szczecinie oraz właściwemu organowi podatkowemu.
3. Wykreślenie szkoły/placówki z ewidencji następuje w drodze decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

BR-IV Wgląd w akta Biuro Rewitalizacji

Podstawa prawna:art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (BR-2).

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Rewitalizacji (BR)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WK-V Nadanie tytułu Mecenasa Kultury Szczecina Mecenas Kultury Szczecina Wydział Kultury

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXV/612/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 344), Uchwała Nr XXVII/795/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 1932), Zarządzenie Nr 77/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszeniowego do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Zgłoszenie do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina" (WK-5),
2. Załącznik obowiązkowy:
- Oświadczenie kandydata do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina o wysokości wkładu finansowego poniesionego na wsparcie szczecińskiej kultury w roku poprzedzającym przyznanie tytułu.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin wpływu zgłoszeń do Urzędu Miasta Szczecin upływa 28 lutego danego roku.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do dnia 30 sierpnia danego roku.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje. Wybór jest ostateczny.

VII. UWAGI:

1. Tytuł Mecenasa Kultury Szczecina ustanowiony został w celu uhonorowania przedstawicieli środowisk gospodarczych i biznesowych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie tytułu wspierali szczecińską kulturę: twórców, artystów, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
2. Tytuł może być przyznany osobie fizycznej lub osobie prawnej bądź jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, która w roku poprzedzającym przyznanie tytułu przeznaczyła na wsparcie szczecińskiej kultury nie mniej niż 10 000 zł.
3. Wyłączone z prawa kandydowania do tytułu są podmioty, które mają prawny obowiązek realizowania zadań z zakresu działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.
4. Każdego roku można przyznać nie więcej niż jeden tytuł a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość niewyłonienia laureata tytułu.
5. Tytuł Mecenasa Kultury Szczecina ma charakter honorowy a laureat otrzymuje okolicznościową statuetkę.
6. Prawo zgłaszania kandydatów do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina przysługuje: osobom fizycznym, osobom prawnym bądź jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.
7. Zgłoszenia adresowane do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin należy składać w kancelarii Biura Obsługi Interesantów sala 62, poprzez platformę e-PUAP lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
8. Zgłoszenia niepodpisane, niekompletne lub nieczytelnie wypełnione winny być uzupełnione w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich poprawienia. Zgłoszenia złożone po terminie oraz nieuzupełnione pomimo wezwania pozostawia się bez rozpatrzenia.
9. Ostatecznego wyboru laureata tytułu Mecenasa Kultury Szczecina dokonuje Prezydent Miasta Szczecin spośród rekomendacji otrzymanych od Komisji Rady Miasta Szczecin właściwej do spraw kultury i Prezydenckiej Rady Kultury.
10. Ogłoszenie laureata tytułu Mecenasa Kultury Szczecina odbywa się wraz z wręczeniem Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin.
11. Kandydaci i rekomendowani do tytułu oraz informacja nt. udzielonego wsparcia podawane są do publicznej wiadomości. W przypadku rekomendowanych upublicznieniu podlega również ich wizerunek.
12. Zgodnie z przepisami RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE) zgłaszający ma obowiązek uzyskać zgodę kandydata do tytułu na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z przyznaniem tytułu. Brak oświadczenia zgłaszającego o uzyskaniu takiej zgody skutkować będzie nierozpatrzeniem zgłoszenia.
13. W przypadku nieprzyznania rekomendacji do tytułu, dokumentacja będzie zwracana do zgłaszającego.

WPiOL-V Odwołania i zażalenia w trybie postępowania Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podstawa prawna: art. 220, art. 222, art. 223, art. 236, art. 239, art. 139 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Odwołanie od decyzji/zażalenie na postanowienie” (WPiOL-3).
2. W przypadku składania odwołania/zażalenia przez pełnomocnika, dodatkowo:

 • Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis) według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 562),
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Odwołanie od decyzji / zażalenie powinno zawierać:
1) wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działaności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 Ordynacja podatkowa),
2) zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotoem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

II.OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
2. Opłata skarbowa:
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ podatkowy przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat i Lokalnych (WPiOL).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

WSO-V Nadanie numeru PESEL na wniosek PESEL Wydział Spraw Obywatelskich

Надання номера PESEL за запитом 

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.
Jeśli wybrałeś Szczecin to wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w sali 20 Filii Urzędu przy ul. Rydla 39 – 40.

PRZYGOTUJ

1.Wypełniony i podpisany „Wniosek o nadanie numeru PESEL” .
We wniosku wpisz podstawę prawną, z której wynika uzyskanie numeru PESEL oraz udokumentuj dane zawarte we wniosku.
2. Dokumenty:
a) cudzoziemiec o statusie UE* – paszport lub dowód,
b) cudzoziemiec o statusie NUE* i CUE* – paszport,
c) obywatel polski – akt urodzenia, poświadczenie obywatelstwa polskiego.
W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty do wniosku musisz dołączyć notarialnie potwierdzone kopie ww. dokumentów.
3. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika:
a) pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o nadanie nr PESEL,
b) dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport,
c) oryginały lub poświadczone kopie dokumentów wymienionych w pkt 2. Dokumenty możesz poświadczyć u notariusza, konsula oraz zgodnie z art. 76a § 2 kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

ILE ZAPŁACISZ

1. Złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL – bez opłaty.
2. W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata skarbowa za złożenie upoważnienia – 17 zł (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniłeś małżonka, rodzica, dziadka, pradziadka, wnuka, prawnuka, pełnoletnie dziecko, rodzeństwo).

Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą na stanowisku podczas załatwiania sprawy,
b) gotówką w kasie Urzędu,
c) w opłatomacie w sali 62,
d) przelewem na numer rachunku bankowego
- dla opłaty skarbowej 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
- SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLPW

Do wniosku dołącz potwierdzenie dokonania zapłaty.

CZAS OCZEKIWANIA

Po złożeniu kompletnego wniosku, numer PESEL nadawany jest od ręki przy zgłoszeniu na stanowisku – otrzymujesz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

WAŻNE INFORMACJE

1. Jeśli się meldujesz, to numer PESEL dostajesz podczas zameldowania. Jeśli nie możesz zameldować się, a numer PESEL jest od Ciebie wymagany na podstawie konkretnego przepisu, to możesz złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL.
2. Wniosku o nadanie numeru PESEL nie możesz złożyć elektronicznie.
3. Jeśli wniosek zawiera braki, to będziesz wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Jeśli nie uzupełnisz braków, to sprawa nie zostanie załatwiona.
4. Jeśli masz dodatkowe pytania, to zadzwoń pod numer telefonu: 914245986 lub napisz maila: wso@um.szczecin.pl

* Status cudzoziemca:
a) UE – cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
b) CUE – cudzoziemiec będący członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w lit. a, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
c) NUE – cudzoziemiec niewymienionego w lit. a i b.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1191)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984 t.j.)

BMKZ-V Wgląd w akta Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (BMKZ-4).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WS-V Stypendium sportowe dla zawodników Stypendia Wydział Sportu

Podstawa prawna: Uchwała Nr XIII/304/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego, Uchwała Nr XXII/524/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego, Uchwała Nr XXIII/692/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego.
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. ”Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin” – (załącznik nr 1 do Regulaminu) (WS-5).
2. Załączniki:

 • kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2 Regulaminu),
 • oświadczenie ZUS (załącznik nr 3 do Regulaminu),
 • numer licencji sportowej lub numer ewidencyjny, jeśli uprawniony podmiot jej nie wystawia, (potwierdzony przez klub lub związek sportowy), - nie dotyczy sportu paraolimpijskiego i głuchych,
 • potwierdzenie związku sportowego o przynależności do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu,
 • program szkolenia zawodnika związany z okresem tego szkolenia potwierdzony przez klub lub związek sportowy,
 • opis osiągnięć sportowych zawodnika (potwierdzonych przez klub lub związek sportowy) wraz z komunikatami końcowymi zawodów lub protokołami z zawodów potwierdzających te osiągnięcia,
 • w przypadku stypendiów zwykłych oświadczenie zawodnika zgodne z wzorcem określonym w załączniku nr 4 do Regulaminu,
 • w przypadku stypendiów olimpijskich oświadczenie zawodnika zgodne z wzorcem określonym w załączniku nr 5 do Regulaminu,
 • zobowiązanie klubu sportowego lub związku sportowego do informowania Prezydenta o okolicznościach uzasadniających pozbawienie stypendium, zawarte odpowiednio w załączniku nr 4 lub 5 do Regulaminu.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.
Po akceptacji Komisji Sportu i Prezydenta Miasta. Informacja o przyznanych stypendiach zostanie umieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Sportu (WS)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium.

BMRK-V Oświadczenie do umowy na realizację zadania publicznego Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.688, 1570, 2020) Rozdział 3 § 4 ust. 28, Rozdział 4 § 5 ust.149, § 6 Zarządzenia Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Oświadczenie do umowy/aneksowania umowy wieloletniej” (BMRK-3).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (BMRK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

BDO-V Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Biuro Dialogu Obywatelskiego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzedu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka,
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WOŚr-V Wgląd w akta Wydział Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (WOŚr-4).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WGK-V Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarki Komunalnej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WMiRSPN-V Zmiana wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miasto Szczecin jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o dokonanie korekty udziałów w nieruchomości wspólnej, w których Gmina Miasto Szczecin jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań” (WMiRSPN-3).
2. Tabela zmiany udziałów, ewentualnie w przypadku zaistnienia konieczności dokumentacja architektoniczna budynku.

II.OPŁATY:

Koszty notarialne i sądowe związane ze zmianą (sprostowaniem) wysokości udziałów ponosi Gmina Miasto Szczecin o ile korekta udziałów wynika z błędnego ich ustalenia przy prywatyzacji lokali.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 365 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Po uznaniu zasadności dokonania sprostowania udziałów przez Gminę Miasto Szczecin w uzupełnieniu wniosku - właściciele wszystkich wyodrębnionych lokali usytuowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, która występuje z wnioskiem składają oświadczenie w formie uchwały zaprotokołowanej przez Notariusza o wyrażeniu zgody na zmianę (sprostowanie) wysokości udziału w nieruchomości wspólnej przynależnego do nabytego lokalu z powodu nieprawidłowego ustalenia ich wysokości przy prywatyzacji lokalu i upoważnieniu Zarządu (Zarządcy) wspólnoty do dokonania tych zmian w ich imieniu.

2. W małych wspólnotach mieszkaniowych (budynki do 7 lokali) umowa notarialna zmieniająca odrębną własność lokali.

3. W dużych wspólnotach mieszkaniowych (budynki powyżej 7 lokali):

1) uchwała wspólnoty mieszkaniowej protokołowana notarialnie,
2) umowa lub oświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej w formie aktu notarialnego o zmianie odrębnej własności lokali.


4. Do umów zmieniających odrębną własność lokali w budynkach wybudowanych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste przystępuje również pełnomocnik Gminy Miasto Szczecin.

5. Wymagane dokumenty winny zostać złożone w oryginale w delegaturze Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (sala 62) Urzędu Miasta Szczecin.

6. W przypadku braku kompletu dokumentów przy wniosku, do czasu uzupełnienia dokumentacji przez Wspólnotę Mieszkaniową sprawie nie będzie nadawany dalszy bieg. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości wezwie Wspólnotę do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji, na adres korespondencyjny wskazany we wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

7. W przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika kopia pełnomocnictwa winna zostać załączona do akt sprawy, a oryginał okazany do wglądu pracownikowi Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości.

WAiB-V Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Budowa Wydział Architektury i Budownictwa

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych” (PB-2),
2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” (PB-5),
2) odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb,
3) w przypadku ustanowienia pełnomocnika, oryginał upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, zgodnie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
4) dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

II.OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej za zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę nie pobiera się opłaty skarbowej.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17 zł
Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 21 dni zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału (sala 62 BOI – okienko 39) lub za pośrednictwem platformy ePUAP). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się:
• w postaci papierowej albo
• w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w art. 30 ust. 4f ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.
2. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych lub innego tytułu. W przypadku, gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.
3. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
4. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku, o którym mowa przerywa bieg terminu.
5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.
6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli:
a) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
b) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy,
c) roboty budowlane zostały rozpoczęte z naruszeniem art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
7. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji o sprzeciwie, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:
a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich
8. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.
9. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od dnia określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

10. Powyższej procedury WAiB-V dotyczącej „Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę”, nie stosuje się do robót budowlanych podlegających zgłoszeniu następującymi procedurami:
1) WAiB-II -- dotyczącej „Zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany”,
2) WAiB-III -- dotyczącej „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części”,
3) WAiB-IX -- dotyczącej „Zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę”,
4) WAiB-XXIV -- dotyczącej „Zgłoszenia budowy stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m² oraz sieci (z wyłączeniem sieci gazowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa)”,
5) WAiB-XXIX -- dotyczącej „Zgłoszenia instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych”.

WSO-V Надання номера PESEL за запитом PESEL Wydział Spraw Obywatelskich

ДЕ МОЖНА ОФОРМИТИ

Ви можете подати заявку в будь-якому управлінні ґміни в Польщі.

Якщо ви обрали Щецин, ви можете подати заявку до Департаменту з питань цивільних справ у кімнаті 62 Щецинської ратуші за адресою пл. Armii Krajowej 1 або в кімнаті 20 філії за адресою вул. Ридла 39 - 40.

ПІДГОТУЙТЕ

1. Заповнена та підписана «Заява на номер PESEL».

У заявці введіть правову основу, на якій отримано номер PESEL, та задокументуйте дані, що містяться в заявці.

2. Документи:

а) іноземець зі статусом ЄС * - паспорт або ідентифікаційна картка,

б) іноземець зі статусом NUE * і CUE * - паспорт,

в) громадянин Польщі - свідоцтво про народження, підтвердження польського громадянства.

У разі подання заяви поштою, до заяви необхідно додати нотаріально засвідчену копію вищезазначеного документи.

3. Якщо заяву подає повірений:

а) письмова довіреність на подання заяви на присвоєння номераPESEL,

б) посвідчення особи повіреного або дійсний паспорт,

в) оригінали або завірені копії документів, зазначеніу пункті 2. Засвідчити документи можна у нотаріуса, консула та відповідно до ст. 76а § 2 КпАП, представник сторони, який є повіреним, юрисконсультом, патентним повіреним або податковим радником.

СКІЛЬКИ ВИ ЗАПЛАТИТЕ

1. Подача заяви на присвоєння номераPESEL - без комісії.

2. У разі дії через довіреність - гербовий збір за подання довіреності - 17 зл. (ви не платите за довіреність, якщо ви уповноважили свого чоловіка/дружину, батьків, діда, прадіда, онука, правнука, дорослу дитину, братів і сестер). Ви можете оплатити:

а) з платіжною карткою на місці ведення справи,

б) готівкою в касі Управління,

в) в платіжному автоматі в кімнаті 62,

г) банківським переказом на номер банківського рахунку

- за гербовий збір 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

- SWIFT-КОД (для іноземних вкладників) BPKOPLPW

Додайте до заяви підтвердження оплати.

ЧАС ОЧІКУВАННЯ

Після подання повної заяви, номер PESEL присвоюється відразу після подачі заяви на робоче місце спеціаліста- ви отримуєте повідомлення про присвоєння номера PESEL.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Якщо ви реєструєтесь, ви отримуєте свій номер PESEL під час реєстрації. Якщо ви не можете зареєструватися, а номер PESEL вимагається від вас на основі конкретного положення, ви можете подати заявуна присвоєння номераPESEL.

2. Ви не можете подати заявуна присвоєння номераPESEL в електронному вигляді.

3. Якщо заява містить якісь недоліки, вас попросять виправитиїх протягом 7 днів. Якщо ви не виправите недоліки, справа не буде вирішена.

4. Якщо у вас виникли додаткові запитання, будь ласка, телефонуйте: 914245986 або напишіть на електронну адресу: wso@um.szczecin.pl

* Статус іноземця:

а) ЄС - іноземець, який є громадянином країни-члена Європейського Союзу, громадянином країни-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) - стороною угоди про Європейський економічний простір або громадянином Швейцарської Конфедерації,

б) CUE- іноземець, який є членом сім'ї іноземця, зазначеного в пункті (a) а, який не є громадянином країни-члена Європейського Союзу, громадянином держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) - сторони угоди про Європейський економічний простір або громадянином Швейцарської Конфедерації,

в) NUE- іноземець, не зазначений у пункті а і б.

ПРАВОВА ОСНОВА

1. Закон від 24 вересня 2010 р. про облік населення (Законодавчий вісник 2022 р., ст. 1191)

2. Постанова міністра внутрішніх справ від 4 січня 2012 року про присвоєння чи зміну номера PESEL(Законодавчий вісник від 2015 року, ст. 1984, тобто.)

WEA-V Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Egzekucji Administracyjnej Wydział Egzekucji Administracyjnej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Egzekucji Administracyjnej (WEA).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WSS-V Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na odstąpienie od warunków sanitarno-lokalowych oraz przeciwpożarowych w przypadku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, będącymi obywatelami Ukrainy Żłobki i kluby dziecięce Wydział Spraw Społecznych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682,683, 684,830), ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901, 2270).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zgody przez Prezydenta Miasta Szczecin na odstąpienie od warunków sanitarno-lokalowych oraz przeciwpożarowych w przypadku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, będącymi obywatelami Ukrainy” (WSS-2).
2. Rzut podglądowy lokalu uwzględniający rozmieszczenie pomieszczeń oraz metraż pokoi, w których sprawowana ma być opieka nad dziećmi.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Organ wydaje zgodę na odstąpienie od warunków sanitarno-lokalowych oraz przeciwpożarowych w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
2. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż w ciągu 60 dni.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia poprawnie uzupełnionego wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku:
Kancelaria w Biurze Obsługi Interesantów, sala 62 Urzędu Miasta Szczecin.
2. W celu sprawdzenia zgodności danych Prezydent Miasta Szczecin może żądać:
a) odpisu z odpowiedniego rejestru,
b) dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być żłobek/klub dziecięcy.

WOś-V Przyznanie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin Wydział Oświaty

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2029 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony przez osobę fizyczną lub osobę prawną wniosek:
• „Wniosek o udzielenie dotacji na rok ...”,
• „Wniosek o udzielenie dotacji na rok ... (przeznaczony dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych nieprowadzących wczesnego wspomagania rozwoju)”.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Prezydent Miasta Szczecin do końca roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, na podstawie złożonych wniosków, ustala listę dotowanych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z uwzględnieniem planowanej liczby uczniów /wychowanków.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku – w Kancelarii na Sali 62 w Biurze Obsługi Interesantów.

2.Warunkiem otrzymania przedmiotowej dotacji jest:
• złożenie wniosku przez osobę prowadzącą szkołę lub placówkę niepubliczną nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
• przekazanie danych do systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku bazowego.

3. Ustalenie i rozlicznie dotacji odbywa się na podstawie:
• „Miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów”,
• „Wykazu dzieci pełnosprawnych z innych gmin”,
• „Miesięcznej informacji o aktualnej liczbie usług przeprowadzonych przez poradnię (przeznaczony dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych nieprowadzących wczesnego wspomagania rozwoju)”,
• „Rocznego rozliczenia dotacji otrzymanej w ….. roku”,
• „Rocznego rozliczenia dotacji otrzymanej w ….. roku na przeprowadzone usługi (przeznaczony dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych nieprowadzących wczesnego wspomagania rozwoju)”,
• „Rocznego rozliczenia dotacji otrzymanej z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w .... roku”,


 

Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli w Gminie Miasto Szczecin regulują:

Uchwała Nr IX/257/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca  2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

Uchwała Nr XXIII/691/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Od 1 września 2018 roku uruchomiony został program komputerowy „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”. Program służy przede wszystkim gromadzeniu danych stanowiących podstawę comiesięcznych wypłat dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz naliczaniu kwot dotacji należnych ww. podmiotom za dany miesiąc. Wprowadzono obowiązek generowania składania załączników do Trybu ww. uchwał w formie elektronicznej zgodnie z systemem informatycznym stosowanym przez Miasto Szczecin (aplikacja ODPN) oraz wygenerowanym i podpisanym przez organ prowadzący wydrukiem z powyższego systemu.

Aplikacja ODPN dostępna jest drogą internetową, po uruchomieniu strony https://szczecin.odpn.pl/Logowanie.aspx, a następnie zalogowaniu się w programie. Instrukcja do programu ODPN dostępna jest pod adresem http://pomoc.odpn.pl/odpn/placowka/all/html/

Wniosek o nadanie dostępu do Programu „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”

WZKiOL-V Decyzja zmieniająca uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Podstawa prawna: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1."Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny" (WZKiOL-2b).

2.Załączniki (w zależności od sytuacji):
     ◦pismo z WCR o zmianie terminu powołania
lub:
     ◦"Oświadczenie" (WZKiOL-3),
     ◦zaświadczenie o dochodach członków rodziny,
     ◦zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół dziennych,
     ◦zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych).

3.Do wglądu:
     ◦dowody osobiste zainteresowanych osób.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Żołnierz oraz osoba z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI :

1.Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:
     ◦żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową,
     ◦osoba, która otrzymała kartę powołania do wojska (tzw. Bilet),
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w  Kancelarii.
3.Przy składaniu wniosku, należy posiadać oryginały załączników.
4.Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.

BGM-V Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków Biuro Geodety Miasta

Podstawa prawna: art. 7d ust. 1, art. 24 ust. 2a pkt 2, ust. 2b pkt 2 lub ust. 2c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków" (BGM-5).
2. Załączniki:
• aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna - oryginał do wglądu lub wierzytelna kopia,
• dokumentacja uzasadniająca wprowadzenie zmian,
• pełnomocnictwo - w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika.

II.OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji - 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część I pkt 53),
• za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część IV).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta (BGM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Odwołanie wnosi się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze biura.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze biura.
 

WZiON-V O umorzenie zaległych należności stanowiących 50% opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami za rok bieżący Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Podstawa prawna:
1. W przypadku nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin: § 4 ust. 1, § 10 ust. 1, 2, 3, 4, § 11, § 13 Uchwały Nr XXXV/954/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2. W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: art. 12a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek użytkownika wieczystego o umorzenie 50% zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami za rok bieżący” (WZiON–5).
2. Załączniki:
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok ubiegania się o bonifikatę z wyszczególnieniem dochodu brutto oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe – w celu uzyskania zaświadczenia należy wystąpić do właściwego Urzędu Skarbowego.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 150 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

 1. Osoby fizyczne, które nie złożyły w ustawowo wyznaczonym terminie, tj. do dnia 31 marca roku, za który opłata jest wnoszona, wniosku na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, mogą wystąpić z wnioskiem o umorzenie zaległych należności stanowiących 50% opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami za rok bieżący.
 2. Ww. wniosek należy złożyć po 31 marca bieżącego roku, tj. po ustawowym terminie do wnoszenia bieżącej opłaty rocznej.
 3. W przypadku nieruchomości stanowiącej własność:

a) Gminy Miasto Szczecin, umorzenie zaległej należności wynikającej z opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego tej nieruchomości Szczecin, wiąże się z wystawieniem PIT-11, gdyż umorzona należność wraz z odsetkami stanowią przychód. Do wniosku należy dołączyć (przy składaniu wniosku lub w terminie późniejszym) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wszystkich członków gospodarstwa domowego o wysokości ich dochodów (bądź ich braku), osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z wyszczególnieniem dochodu brutto oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Niedostarczenie przez użytkownika wieczystego wymaganych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wniosek, dotyczy umorzenia 50% zaległych należności za bieżący rok. Umorzenie większej części zaległych należności
za bieżący rok lub zaległych należności za lata ubiegłe reguluje procedura: WZiON-XXXVIII - umorzenie zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

b) Skarbu Państwa, wniosek zostanie przekazany w celu jego załatwienia do Wojewody ZachodniopomorskiegoZachodniopomorski Urząd Wojewódzki przygotował osobną procedurę regulującą tryb postępowania w ww. sprawach.

WKs-V Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Wydział Księgowości

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone
w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 

USC-V Zgłoszenie urodzenia dziecka Urodzenia Urząd Stanu Cywilnego

GDZIE ZAŁATWISZ

Zgłoszenia urodzenia dziecka, urodzonego w Szczecinie, możesz dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokoju 211a osobiście lub wysyłając zgłoszenie elektroniczne przez EPUAP.

PRZYGOTUJ

Dokument stwierdzający tożsamość, rodzica zgłaszającego urodzenie.

ILE ZAPŁACISZ

Opłaty nie pobiera się.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki.

WAŻNE INFORMACJE

Jeżeli rodzice dziecka nie są małżeństwem i nie złożyli przed Kierownikiem USC oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka nienarodzonego, do rejestracji dziecka muszą zgłosić się razem.

Zgłoszenia przez EPUAP można dokonać jeżeli rodzice dziecka są małżeństwem lub przed urodzeniem dziecka zostało złożone oświadczenie o uznaniu ojcostwa przed Kierownikiem USC.

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 21 dni od dnia urodzenia dziecka, natomiast martwego urodzenia w terminie 3 dni.

PODSTAWA PRAWNA

art. 52 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2023.1378 t.j.).
 

WO-V Wgląd w akta Wydział Organizacyjny

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (WO-3).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Organizacyjny

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

BPM-V Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Biuro Prezydenta Miasta

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Prezydenta Miasta (BPM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WS-VI Wgląd w akta Wydział Sportu

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (WS-10).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Sportu

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

BPM-VI Wgląd w akta Biuro Prezydenta Miasta

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (BPM-5).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Prezydenta Miasta

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WAiB-VI Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budowa Wydział Architektury i Budownictwa

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy" (WAiB-5).
2. Załączniki:

 • 2 egzemplarze mapy sytuacyjnej z określeniem położenia rzeczowego terenu w połączeniu z najbliższą drogą publiczną - ulicą miejską (np. turystyczny plan miasta),
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

II. OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa:
• od wypisu:

 • do 5 stron - 30,00 zł,
 • powyżej 5 stron - 50,00 zł.

• od wyrysu:

 • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł,
 • nie więcej niż - 200,00 zł.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

BDO-VI Wydanie wyciągu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Kluby sportowe Biuro Dialogu Obywatelskiego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.), Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1449), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej” (BDO-24).
2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa: za wydanie wyciągu – 17 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o zaświadczenie (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

WZiON-VI Zmiana stanu prawnego (spadkobranie) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Podstawa prawna: § 45 pkt. 1 załącznika do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
 

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o zmianę stanu prawnego (spadkobranie)” (WZiON–6).
2. Załączniki:
• oryginał postanowienia sądu o ustaleniu spadkobierców po zmarłym.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

WEA-VI Postępowanie egzekucyjne w administracji - Umorzenie grzywny w celu przymuszenia Wydział Egzekucji Administracyjnej

Podstawa prawna: art. 125 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek w sprawie umorzenia grzywny w celu przymuszenia" (WEA-6).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Egzekucji Administracyjnej (WEA).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ egzekucyjny zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 36 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62.
WZKiOL-VI Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Podstawa prawna: art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 955 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r. Nr 18, poz. 234 z późn. zm.). Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. z 2000 r. Nr 27, poz. 341).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Regulamin funkcjonowania strzelnicy.
2.Decyzja o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania.
3.Wzór książki rejestru pobytu na strzelnicy.
4.Plan graficzny strzelnicy.
5.Oświadczenie o rodzaju broni i amunicji stosowanych na strzelnicy.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI :

Przedłożone dokumenty, a także pozytywne wnioski z przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu stanowią wystarczającą podstawę do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

BMKZ-VI Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznejbędącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w ziązku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WMiRSPN-VI Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Korespondencja obejmująca zagadnienia w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym dzierżawy terenów, garaży oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości”.

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin oraz osoby prawne i fizyczne.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

WK-VI Przydział pracowni artystycznych Pracownie artystyczne Wydział Kultury

Podstawa prawna: Uchwała nr XXIX/845/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia programu „Szczecińskich pracowni twórczych”, określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz trybu wyłaniania najemców tych pracowni (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 3145).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wynajęcie pracowni twórczej” (WK-6).
2. Załączniki (dołączone osobno i/lub wypełnione we wniosku WK-6):
• życiorys artystyczny;
• opinie, rekomendacje i dokumentacja dotycząca aktywnej twórczości (katalogi, foldery itp.);
• oświadczenie lub zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów artystycznych;
• plany i zamierzenia artystyczne na najbliższe 2 lata;
• aktualne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące oferenta tj. odpis z właściwego rejestru (np. z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub zaświadczenie o przynależności do cechów, związków i stowarzyszeń artystycznych) albo kopię dyplomu szkoły lub uczelni artystycznej albo rekomendacje wystawione przez środowiska twórcze.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje. Decyzja komisji jest ostateczna i stanowi podstawę zawarcia umowy najmu.

VI. UWAGI:

 1. Pracownie twórcze przyznawane są czynnym artystom, absolwentom uczelni artystycznych lub członkom związków twórczych, którzy prowadzą aktywną działalność artystyczną/twórczą.
 2. Ogłoszenia i informacje o warunkach ubiegania się o przyznanie pracowni artystycznej oraz adresy przydzielanych pracowni będą zamieszczane na stronie internetowej miasta: www.szczecin.eu
 3. Wnioski niekompletne i złożone po terminie są przez komisję odrzucone.
 4. Z posiedzeń komisja sporządza protokół i wnioski końcowe podaje do wiadomości zainteresowanych.
 5. Protokół z posiedzenia Komisji ds. Szczecińskich pracowni twórczych stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu pomiędzy „zarządcą” a najemcą.
 6. Informacje dot. terminu udostępniania lokali do zapoznania się z ich stanem technicznym w 2023 roku znajdują się w załącznikach poniżej.
WSO-VI Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy Zameldowanie Wydział Spraw Obywatelskich

Реєстрація іноземця на тимчасове перебування 

GDZIE ZAŁATWISZ

Formularz możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w sali 20 Filii Urzędu przy ul. Rydla 39 – 40.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony formularz w formie pisemnej „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/ TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – patrz ważne informacje pkt 3.
Formularz w formie dokumentu elektronicznego – patrz ważne informacje pkt 8.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – do wglądu w oryginale, którym może być: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
3. Inne dokumenty:
a) jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej – przygotuj:
- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo
b) jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej – przygotuj:
- ważny dokument podróży,
- ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a jeśli nie masz takiej możliwości
– inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej,
c) jeśli jesteś obywatelem lub członkiem rodziny innego kraju, niż te wymienione powyżej – przygotuj:
- ważny dokument podróży,
- wizę. Jeżeli Twój wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – przygotuj:
- ważny dokument podróży
- oraz jeden z następujących dokumentów uprawniający cudzoziemców do pobytu wydany przez organy polskie:
- tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
- karta pobytu,
- „Zgoda na pobyt tolerowany”,
- zezwolenie na pobyt czasowy,
- zezwolenie na pobyt stały,
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
- decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
d) jeśli jesteś obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – przygotuj:
- ważny dokument podróży,
- ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu,
- albo ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu
e) jeśli jesteś członkiem rodziny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – przygotuj:
- ważny dokument podróży,
- ważną kartę pobytową,
- lub ważną kartę stałego pobytu.
4. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to oprócz wskazanych wyżej dokumentów, pełnomocnik musi pokazać swój dowód osobisty lub paszport (nie musi mieć Twojego dowodu lub paszportu) oraz pisemne upoważnienie do zameldowania
przykładowy wzór upoważnienia w załącznikach.

ILE ZAPŁACISZ

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy – bez opłaty.
Pełnomocnictwo w sprawie meldunkowej – bez opłaty.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy – 17 zł.
Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą na stanowisku podczas załatwiania sprawy,
b) gotówką w kasie Urzędu,
c) w opłatomacie w sali 62,
d) przelewem na numer rachunku bankowego
- dla opłaty skarbowej 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
- SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLP

Do wniosku dołącz potwierdzenie dokonania zapłaty.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki przy zgłoszeniu na stanowisku.

WAŻNE INFORMACJE

1. Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca zamelduj się najpóźniej w 30. dniu od przybycia do tego miejsca – o ile jego pobyt będzie dłuższy niż 3 miesiące.
2. Jeśli jesteś obywatelem innego kraju, niż te wymienione powyżej zamelduj się najpóźniej w 4. dniu od przybycia do tego miejsca – o ile Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie dłuższy niż 30 dni. Deklarowany okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może być dłuższy, niż pozwala Ci na to dokument, który potwierdza prawo pobytu w Polsce.
3. Jeśli chcesz się zameldować, to masz obowiązek uzyskać na formularzu „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/ TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Jeśli posiadasz tytuł prawny do lokalu, to sam dokonujesz na formularzu potwierdzenia faktu swojego pobytu w danym lokalu. Jeśli nie możesz uzyskać ww. potwierdzenia, to możesz się zameldować w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania we wskazanym w formularzu lokalu (patrz procedura WSO-VII).
4. Dzieci i osoby ubezwłasnowolnione może zameldować ich przedstawiciel ustawowy opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
5. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy to musisz złożyć wniosek. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, ale nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
6. Jeśli nie jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej oraz nie jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, a posiadasz jeden z następujących dokumentów uprawniający cudzoziemców do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- wiza Schengen lub wiza długoterminowa wydana przez inne państwa obszaru Schengen,
- dokumenty pobytowe wydane przez inne państwa obszaru Schengen,
- wizy długoterminowe lub dokumenty pobytowe wydane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie są państwami obszaru Schengen (gdy zgodnie z prawem Unii Europejskiej takie wizy lub dokumenty uprawniają do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), to możesz zameldować się w Polsce na pobyt czasowy nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, od daty przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Jeśli masz dodatkowe pytania, to zadzwoń pod numer telefonu: 91-4245986, 91-4245336 lub napisz maila: wso@um.szczecin.pl
8. Jeśli formularz składasz w formie dokumentu elektronicznego, to:
- możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik, jeżeli chcesz, by pełnomocnik Ciebie zameldował udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie lub prześlij pełnomocnictwo do urzędu korzystając z pisma ogólnego,
- jeżeli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza dokument elektroniczny, który to potwierdzi,
- jeżeli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego, oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające Twój pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub innego podmiotu,
- jeżeli nie możesz dostać tych dokumentów w postaci elektronicznej, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany,
- jeżeli nie jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca nie możesz skorzystać z usługi elektronicznie.
Pamiętaj, że formularz możesz złożyć elektronicznie, jeśli posiadasz numer PESEL.

Zameldowanie elektroniczne     

Szczegóły dotyczące założenia profilu zaufanego   

Dostęp do formularza elektronicznego

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1191),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2070),
3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775),
4. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142).

WGK-VI Wgląd w akta Wydział Gospodarki Komunalnej

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (WGK-31).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WOś-VI Stypendia i zasiłki szkolne Stypendia Wydział Oświaty

Podstawa prawna: Rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów” ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

A. Stypendium szkolne:

 1. „Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego” (WOś-6).
 2. Załączniki:
  1. w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek stały, okresowy), zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
  2. w pozostałych przypadkach:
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. składając wniosek we wrześniu przedkłada się dochód z miesiąca sierpnia),
 • inne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną (np. kopia odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, kopia orzeczenia sądu zobowiązująca jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka).

B. Zasiłek szkolny:

 1. „Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego” (WOś-7).
 2. Załączniki:
 • dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego (protokół z Policji, Straży Pożarnej, akt zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek itp.).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony przez rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.
 2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może być złożony przez rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.
 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dotyczy wyłącznie uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
 4. Termin i miejsce składania wniosków:
  a) wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 1 do 15 września danego roku szkolnego:
  - w przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin – w szkole, do której uczęszcza uczeń;
  - w pozostałych przypadkach w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.
  b) w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.
  c) wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku. 
  Interesanci w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych przyjmowani są w Referacie Programów Wspierających w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin w pok. nr 350, 351 i 352 /III piętro/, tel. (91) 42-45-797, 43-51-263, 42-45-174, 42-45-7724, 42-45-836, 43-51-298, 42-45-787 fax (91) 42-45-836.
 5. Informujemy, iż dane osobowe  osób pobierających stypendium szkolne / zasiłek szkolny  w kasach Banku PKO BP SA  są przekazywane do Banku PKO BP SA w celu realizacji wypłaty świadczeń.
WSS-VI Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin Żłobki i kluby dziecięce Wydział Spraw Społecznych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U z 9 lutego 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60,1428) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Uchwała Nr VII/112/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających", który składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory

2. Decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U z 9 lutego 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60,1428).

3. Odpowiednią decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ww. ustawy w przypadku żłobków lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy, w przypadku klubów dziecięcych.

4. W przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

II. OPŁATY:

Opłata:

 • za wpis żłobka do rejestru – 500 zł,
 • za wpis klubu dziecięcego do rejestru – 100 zł.

Opłatę należy uiścić przelewem na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

Należy podać nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy oraz tytuł wpłaty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. 

W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia poprawnie uzupełnionego wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii na sali 62). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku:

-  Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia

(https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dlaswiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory).

2. W celu sprawdzenia zgodności danych Prezydent Miasta Szczecin przed dokonaniem wpisu może dokonać wizytacji lokalu w którym ma być sprawowana opieka nad dziećmi oraz żądać:

a. odpisu z odpowiedniego rejestru,

b. dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c. dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

3. Dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru może zostać odebrany przez wnioskodawcę w Wydziale Spraw Społecznych.

4. Wniosek oraz dołączone do wniosku dokumenty składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

BGM-VI Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Biuro Geodety Miasta

Podstawa prawna: art. 7d pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów" (BGM-6).
2. Załączniki:
• aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna - oryginał lub wierzytelna kopia,
• w przypadku gdy klasyfikacją miałaby być objęta część działki /działek, kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem, którego dotyczy wniosek,
• w przypadku wniosku dotyczącego gruntów rolnych, klasyfikowanych uprzednio jako leśne, należy dołączyć wierzytelną kopię ostatecznej decyzji właściwego organu zezwalającej na zmianę użytku leśnego na rolny, wydanej w trybie art. 13 ustawy o lasach (w przypadku gdy decyzję taką po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w Wydziale Ochrony Środowiska wydał Prezydent Miasta Szczecina, wystarczy podać oznaczenie i datę decyzji),
• pełnomocnictwo - w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.

Kopię mapy ewidencyjnej można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieszczącym się przy ul. Odrowąża 1 w Szczecinie.

II.OPŁATY:

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji - 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: część I pkt 53),
• za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część IV).
2. Organ może zażądać od strony – wnioskodawcy wpłacenia zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, tj. kosztów czynności klasyfikatora oraz wykonawcy prac geodezyjnych (art. 262 § 2 w związku z art. 262 § 1 ust2).
3. Jednocześnie z wydaniem decyzji organ wydaje postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W szczególności nie wlicza się terminów przewidzianych na wykonanie czynności przez upoważnionego klasyfikatora i geodetę uprawnionego, które to czynności mogą trwać kilka miesięcy.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta (BGM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze biura).
2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
3. Zażalenie na ewentualne postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania wnosi się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze biura).
4. Zażalenie to wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI.UWAGI:

1. Wniosek składa właściciel gruntów podlegających klasyfikacji (grunty rolne i/lub leśne) albo inny władający takimi gruntami wykazany w ewidencji gruntów i budynków.
2. Jeżeli wniosek składa osoba prawna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w jej imieniu.
3. Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów Biuro Geodety Miasta bada, czy istnieją przesłanki do przeprowadzenia klasyfikacji. W przypadku, gdy strona nie wskaże klasyfikatora, tutejsze Biuro wyłoni takiego wykonawcę pracy oraz wystąpi do wnioskodawcy o wpłatę zaliczki na poczet wykonania prac i sporządzenia stosownej dokumentacji. Jeżeli istnieją przesłanki do przeprowadzenia klasyfikacji zostaje upoważniony klasyfikator, w tym m.in. do czynności klasyfikacyjnych w terenie i sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji. Po ich wykonaniu oraz wykonaniu niezbędnych prac geodezyjnych strony zostaną zawiadomione o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji. Jeżeli zostaną zgłoszone zastrzeżenia, informacje o sposobie ich rozpatrzenia będzie zawierać decyzja o ustaleniu klasyfikacji.
4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze biura.
 

WOŚr-VI Przekazanie innej dokumentacji geologicznej Wydział Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: art. 88 ust. 2 pkt. 4 i art. 93 ust. 7 i 8, art. 156 ust. 1 pkt. 3 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2449).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o przekazanie innej dokumentacji geologicznej" (WOŚr-3).

2.Załączniki:
◦ dokumentacja geologiczna (egzemplarz nr 1, 2, 3).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
2. Inna dokumentacja geologiczna jest sporządzana w przypadku: wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych; wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi; likwidacji otworu wiertniczego.
3. Dokumentację sporządza w 3 egzemplarzach, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac i przekazuje się odpowiednio organowi administracji geologicznej, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projektu robót geologicznych.

USC-VI Rejestracja zgonu Zgony Urząd Stanu Cywilnego

GDZIE ZAŁATWISZ

Rejestracji zgonu możesz dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokoju 220.
Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.

PRZYGOTUJ

1. Kartę zgonu wydaną przez służbę zdrowia.
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.
3. Zabierz ze sobą:
• Dokument stwierdzający tożsamość.

ILE ZAPŁACISZ

Brak opłaty.
Opłata za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki.
Po rejestracji zgonu wydawany jest 1 skrócony odpis aktu zgonu.

WAŻNE INFORMACJE

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
• małżonek lub dzieci zmarłego;
• najbliżsi krewni lub powinowaci.

Zgłoszenia zgonu można dokonać działając przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy.

PODSTAWA PRAWNA

art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2023.1378 t.j.).
 

BMRK-VI Aneksowanie zawartej umowy Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.688, 1570, 2020.). § 6 Zarządzenia Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o aneks w sprawie zmian w umowie rocznej/wieloletniej” (BMRK-4),
2. „Wniosek o aneks w sprawie o przyznanie kwoty dotacji w umowie wieloletniej” (BMRK-5),
3. „Wniosek o aneks w sprawie zmian w umowie rocznej/wieloletniej” (BMRK-6) – dotyczy umów zawartych w ramach:
• otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem 1 stycznia 2020 r.,
• wniosków o realizację inicjatywy własnej oraz ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożonych przed dniem 1 stycznia 2020 r.
 

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (BMRK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

WSO-VI Реєстрація іноземця на тимчасове перебування Zameldowanie Wydział Spraw Obywatelskich

ДЕ МОЖНА ОФОРМИТИ

Анкету можна подати в Департаменті цивільних справ у кімнаті 62 Ратуші Щеціна за адресою пл. Армії Крайовей1 або в кімнаті 20 філії за адресою вул. Ридла 39 - 40.

ПІДГОТУЙТЕ

1. Заповнений бланк у письмовій формі «ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ ТРИМЧЕСОВОГО ПРОЖИВАННЯ»(окремо для кожної особи, яка реєструється, також для дитини) - див. важливу інформацію, пункт 3.

Електронна форма документа – важливу інформацію дивіться в пункті 8.

2. Документ, що підтверджує право власності на приміщення - доступний для ознайомлення в оригіналі, яким можуть бути: цивільно-правовий договір, витяг із земельного та іпотечного реєстру або нотаріальний акт, адміністративне рішення, рішення суду, рішення про виділення житла,приміщення, договір оренди, у разі спадкування - додатково законне рішення суду про купівлю спадщини або свідоцтво про спадщину.

3. Інші документи:

а) якщо ви є громадянином країни-члена Європейського Союзу або Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну, Швейцарської Конфедерації - підготуйте:

- дійсний проїзний документ або інший дійсний документ, який підтверджує вашу особу та громадянство

б) якщо ви є членом сім'ї громадянина країни-члена Європейського Союзу або Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну, Швейцарської Конфедерації - підготуйте:

- дійсний проїзний документ,

- дійсну картку постійного проживання члена сім'ї громадянина Європейського Союзу або дійсну картку проживання члена сім'ї громадянина Європейського Союзу, і якщо ви не можете це зробити

- інший документ, що підтверджує, що ви є членом сім'ї громадянина Європейського Союзу,

в) якщо ви є громадянином або членом сім'ї громадянина іншої країни, ніж зазначені вище, підготуйте:

- дійсний проїзний документ,

- візу. Якщо ви в’їхали в Польщу на підставі угоди, яка передбачає скасування або обмеження візової вимоги, або ваше перебування на території Республіки Польща вважається законним з дати подання заяви до дати прийняття рішення про надання дозволу на тимчасове проживання стає остаточним або на підставі штампу, проставленого в проїзному документі, що підтверджує подання заяви про дозвіл на проживання як довгострокового резидента Європейського Союзу - підготуйте:

- дійсний проїзний документ

- та один із наступних документів, що дають право на перебування іноземців, видані польськими органами влади:

- тимчасове посвідчення особи іноземця;

- прописка,

- «Згода на допустиме перебування»,

- дозвіл на тимчасове проживання,

- посвідка на постійне проживання,

- дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу,

- рішення про надання статусу біженця в Польщі, надання додаткового захисту в Польщі, згоди на перебування з гуманітарних міркувань або згоди на толерантне перебування.

г) якщо ви є громадянином Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зазначеного у ст. 10 сек. 1 літ. b Угоди про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу та Європейського співтовариства з атомної енергії - підготувати:

- дійсний проїзний документ,

- діюча довідка про реєстрацію місця проживання,

- або дійсний документ, що підтверджує право на постійне проживання

д) якщо ви є членом сім'ї Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зазначеного у ст. 10 сек. 1 літ. e та f Угоди про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу та Європейського співтовариства з атомної енергії - підготуйте:

- дійсний проїзний документ,

- дійснукарткупроживання,

- або дійсну карту постійного проживання.

4. Якщо ви вирішуєте справу через повіреного, окрім вищезазначених документів, повірений повинен пред’явити своє посвідчення особи чи паспорт (йому не потрібно мати ваше посвідчення особи чи паспорт) та письмовий дозвіл на реєстрацію проживання

- зразок шаблону авторизації у додатках.

СКІЛЬКИ ВИ ЗАПЛАТИТЕ

Реєстрація на тимчасове перебування - без збору.

Довіреність у реєстраційній справі - без збору.

Гербовий збір за видачу довідки про тимчасову реєстрацію місця проживання - 17 зл.

Ви можете оплатити:

а) з платіжною карткою на місці ведення справи,

б) готівкою в касі Управління,

в) в платіжному автоматі в кімнаті 62,

г) банківським переказом на номер банківського рахунку

- гербовий збір 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

- SWIFT-КОД (для людей, які платять з-за кордону) BPKOPLP

Додайте до заявии підтвердження оплати.

ЧАС ОЧІКУВАННЯ

Одразу на місці у спеціаліста.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Якщо ви є громадянином країни-члена Європейського Союзу або Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну, Швейцарської Конфедерації або членом сім'ї такого іноземця, зареєструйтеся не пізніше 30-го дня прибуття в це місце - якщо перебування має бути довше 3 місяців.

2. Якщо ви є громадянином іншої країни, ніж зазначені вище, зареєструйтеся не пізніше 4-го дня вашого прибуття в це місце - якщо ваше перебування на території Республіки Польща буде довше 30 днів. Заявлений термін тимчасового перебування за певною адресою не може бути довшим, ніж дозволяє це зробити документ, що підтверджує право на перебування в Польщі.

3. Якщо ви бажаєте зареєструватися, вам необхідно отримати на формі «ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ ТРИМЧОВОЇ РЕЄСТРАЦІЇ» підтвердження факту проживання, зроблене особою, яка має право власності на приміщення, у вигляді розбірливого підпису з датоюїїподання. Якщо у вас є юридичне право власності на приміщення, ви підтверджуєте своє перебування в приміщенні на формі самостійно. Якщо ви не можете отримати вищезгадане підтвердження, то ви можете зареєструватися у формі адміністративного рішення після проведення адміністративного провадження, спрямованого на підтвердження факту проживання у вказаному у формі приміщенні(див. процедуру WSO-VII).

4. Діти та недієздатні особи можуть бути зареєстровані їх законним опікуном або іншою особою, яка фактично доглядає за ними за місцем спільного перебування.

5. Якщо ви хочете отримати довідку про тимчасову реєстрацію місця проживання, необхідно подати заяву. Довідка про тимчасову реєстрацію місця проживання діє до дати зміни місця реєстрації, але не довше дати реєстрації проживання.

6. Якщо ви не є громадянином країни-члена Європейського Союзу або Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну, Швейцарської Конфедерації і не є членом сім'ї зазначеного іноземця, і у вас є один з наступних документів, що дають право іноземцям перебування на території Республіки Польща:

- Шенгенська віза або довгострокова віза, видана іншими державами Шенгену,

- посвідки на проживання, видані іншими державами Шенгену,

- довгострокові візи або дозволи на проживання, видані державами-членами Європейського Союзу, які не є країнами Шенгену (де, відповідно до законодавства Європейського Союзу, такі візи або документи дають вам право перебувати на території Республіки Польща), ви можете зареєструватися в Польщі для тимчасового перебування на термін не довший90 днів протягом кожних 180 днів з дати перетину кордону Республіки Польща.

7. Якщо у вас виникли додаткові запитання, будь ласка, телефонуйте: 91-4245986 або напишіть на електронну адресу: wso@um.szczecin.pl

8. Якщо ви подаєте форму у вигляді електронного документа, то:

- ви можете зареєструватися особисто або представник може зробити це від вашого імені, якщо ви хочете, щоб представник зареєстрував вас, надайте йому електронну довіреність та підпишіть її в електронному вигляді або відправте довіреність до офісу, використовуючи загальний лист,

- якщо ви є власником або маєте інше юридичне право власності на приміщення, в якому хочете зареєструватися, - додайте електронний документ до форми, який це підтвердить,

- якщо ви не є власником і не маєте іншого юридичного права на приміщення, в якому хочете зареєструватися, - додайте до форми у вигляді електронного документа декларацію власника або іншої особи, яка має право власності на приміщення, що підтверджує ваше перебування в приміщенні, та документ, що підтверджує право власності на приміщення власника або іншої особи,

- якщо ви не можете отримати ці документи в електронному вигляді, додайте їх цифрове зображення, наприклад, скани,

- якщо ви не є громадянином країни-члена Європейського Союзу або Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну, Швейцарської Конфедерації або членом сім'ї такого іноземця, ви не можете користуватися послугою в електронному вигляді.

Пам’ятайте, що ви можете надіслати форму в електронному вигляді, якщо у вас є номер PESEL.

Електронна реєстрація

Докладні відомості про створення довіреного профілю

Доступ до електронної форми

ПРАВОВА ОСНОВА

1. Законвід 24.09.2010р. про облік населення (Законодавчий вісниквід 2022 року, ст.1191),

2. Розпорядження Міністра внутрішніх справ та адміністрації від 13.12.2017р. про визначення шаблонів та способу заповнення бланків, що використовуються при виконанні реєстраційного обов’язку (Законодавчий вісниквід 2017 р., ст. 2411 із змінами),

3. Законвід 14 червня 1960 року. Кодекс адміністративного судочинства (Законодавчий вісник від 2022 року, ст. 2000).

4. Акт від 16.11.2006р. про гербовий збір (Законодавчий вісниквід 2022 р., ст. 2142).

WPiOL-VI Wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podstawa prawna: art.14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego” (WPiOL-4).
2. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty od wniosku (dołączona do wniosku lub przesłana w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku).
3. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika dodatkowo:
• pełnomocnictwo według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2330),
• dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II.OPŁATY:

1. Opłata od wniosku:
40 zł w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku od każdego przedstawionego we odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin - Bank PKO BP S.A. 03 1020 4795 0000 9102 0277 9445.

2. Opłata skarbowa:
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat i Lokalnych (WPiOL).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Skarga do Sądu Administracyjnego.

VI.UWAGI:

1. Wniosek winien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).
2. Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie spełnia wymogów określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej lub innych wymogów określonych przepisami prawa organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

WKs-VI Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową (zwykłą/kaucyjną) lub zastawem skarbowym Wydział Księgowości

Podstawa prawna: art. 306 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 t.j., z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 318), art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j., z późn. zm.), oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j., z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową/zwykłą/kaucyjną lub zastawem skarbowym" (WKs-4).
2. Dowód osobisty do wglądu.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• od każdego egzemplarza zaświadczenia - 17,00 zł,
• upoważnienie/pełnomocnictwo do złożenia wniosku i/lub odbioru zaświadczenia - 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii BOI). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WGK-VII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka,
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WAiB-VII Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa Wydział Architektury i Budownictwa

Podstawa prawna: art. 50, 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy”.
2. Załączniki:
• mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:
• elektronicznej – w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo
• papierowej
Uwaga:
kopię mapy można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Odrowąża.
• określenie granic terenu objętego wnioskiem,
• charakterystyka inwestycji, obejmująca:
• określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
• określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
• określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
• w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
a) docelową rzędną składowiska odpadów,
b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego,
• ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

II.OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa (nie dotyczy wniosków właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy):
• za wydanie decyzji – 598,00 zł.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.
Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, maks. 65 dni zgodnie z art. 51 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału - sala 62 BOI okienko 39 lub za pośrednictwem platformy ePUAP). Odwołanie wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Inwestycje skomplikowane m.in. szkodliwe dla środowiska, niektóre sieciowe mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.
 

BMRK-VII Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570, 2020).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (BMRK-7) w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego.

2. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting” (BMRK-8) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego (regranting) oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego.

3. „Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (BMRK-9) z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego.

4.Załączniki:
• dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych)
.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (BMRK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (BMRK-7) – Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.
2. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting” (BMRK-8) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku realizowanych na podstawie oferty realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z Art. 16a powyższej ustawy.
3. „Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (BMRK-9) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań, zleconych organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
.

BMKZ-VII Wydanie zaświadczenia potwierdzającego ujęcie zabytku nieruchomego w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Szczecin Budowa Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Podstawa prawna: art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 t.j. ze zm.), art. 217 oraz art. 218 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j. ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek BMKZ-6 o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ujęcie zabytku nieruchomego w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Szczecin.
2. Załączniki:
• Pełnomocnictwo, w przypadku występowania w imieniu innych osób lub podmiotów.

II. OPŁATY:

• Za wydanie zaświadczenia – 17 zł
- w tytule przelewu należy wpisać: zaświadczenie, BMKZ-6, adres zabytku.
• Za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł
- w tytule przelewu należy wpisać: pełnomocnictwo, BMKZ-3a, adres zabytku.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Opłatę skarbową wnosi się tylko w przypadku obowiązku wniesienia takiej opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t.j. ze zm.).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia o żądanej treści stronie przysługuje zażalenie wniesione do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Postanowienie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenie postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

Odbiór zaświadczenia odbywa się za pośrednictwem poczty, za pomocą doręczenia elektronicznego, bądź osobiście w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków.

WS-VII Przyznawanie nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników i trenerów. Wydział Sportu

Podstawa prawna: Uchwała Nr XIII/305/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników i trenerów.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek:
• „Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodnika” (WS-6) lub
• „Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Szczecin dla trenera” (WS-7) lub
• „Wniosek o przyznanie wyróżnienia Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodnika” (WS-8) lub
• „Wniosek o przyznanie wyróżnienia Prezydenta Miasta Szczecin dla trenera” (WS-9). 
2. Załącznik do wniosku potwierdzający osiągnięcia zawodnika. 

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.

Po akceptacji Komisji Sportu i Prezydenta Miasta.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Sportu (WS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania nagrody lub wyróżnienia. 

WEA-VII Postępowanie egzekucyjne w administracji - Zwrot uiszczonej lub ściągniętej grzywny Wydział Egzekucji Administracyjnej

Podstawa prawna: art. 126 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o zwrot uiszczonej lub ściągniętej grzywny w celu przymuszenia" (WEA-7).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Egzekucji Administracyjnej (WEA).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ egzekucyjny zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 36 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62.
WZKiOL-VII Pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2305 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1503 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowej" (WZKiOL-5).
2."Oświadczenie" (WZKiOL-6).
3."Oświadczenie" (WZKiOL-7).

4.Załączniki:
      ◦zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
      ◦cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające termin i formę płatności należności mieszkaniowych,
      ◦akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiającą lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzję właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
      ◦zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej stwierdzające pełnienie czynnej służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) tej służby,
      ◦decyzję o uznaniu żołnierza (osoby) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za osobę samotną,
      ◦oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania,
      ◦pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowy poświadczony odpis) jeżeli takie zostało ustanowione,
      ◦zaświadczenie o zameldowaniu żołnierza na pobyt stały w zajmowanym lokalu,
      ◦oświadczenie wynajmującego o jego miejscu zamieszkania i adresie lub rachunku bankowym.

5.Do wglądu:
      ◦dowód osobisty składającego wniosek (żołnierza lub pełnomocnika).

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

• za ewentualne pełnomocnictwo - 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Żołnierz oraz osoba z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1.Należność mieszkaniowa może być pokrywana żołnierzom żonatym, jak i samotnym,
2.Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo powinno zawierać oświadczenie pełnomocnika iż pełnomocnictwo przyjmuje, oraz że pełnomocnictwo nie zostało cofnięte, a mocodawca żyje. Oświadczenie to powinno być podpisane przez pełnomocnika i opatrzone przez niego datą.
3.Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.
4.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.

WOś-VII Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego Wydział Oświaty

Podstawa prawna: art. 127 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego (WOś-8),
2. Załączniki:
• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wymagane),
• Decyzja dyrektora szkoły obwodowej w sprawie odroczenia rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego (jeśli dotyczy).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Wnioski można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów (kancelarii) Urzędu Miasta Szczecin – w sali 62 lub w filii Urzędu Miasta – sala 20, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisane elektronicznie). Dokument skierowania jest wysyłany do wnioskodawcy za pośrednictwem poczty, może być też odebrany osobiście.
2. Wnioskodawcą skierowania dziecka/ucznia do kształcenia specjalnego są rodzice. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - pod pojęciem rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. Pełnoletni uczeń ma prawo (jeżeli nie jest ubezwłasnowolniony) występować we własnym imieniu o skierowanie do kształcenia specjalnego.
3. Przed złożeniem wniosku należy uzgodnić możliwość przyjęcia ucznia z dyrektorem wybranej placówki.
4. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin rozpatruje wyłącznie wnioski dotyczące uczniów zamieszkałych w Szczecinie.
5. Rodzice uczniów zamieszkałych poza Szczecinem, a chcący korzystać z kształcenia specjalnego w jednostce prowadzonej przez Miasto Szczecin składają wnioski o skierowanie do starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ich dziecka – po uprzednim uzgodnieniu możliwości przyjęcia ucznia z dyrektorem szczecińskiej placówki.
6. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć ważne (aktualne) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane dla dziecka/ucznia przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
7. W przypadku dziecka, które w danym roku szkolnym winno rozpocząć realizację obowiązku szkolnego (7 lub 8 lat) - do wniosku o skierowanie do przedszkola specjalnego/oddziału przedszkolnego należy dołączyć decyzję dyrektora szkoły obwodowej w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.
8. Skierowanie ucznia zamieszkałego w Szczecinie do szkoły/placówki specjalnej poza terenem naszego Miasta (prowadzonej przez inny powiat) wymaga uzgodnienia z właściwym starostą powiatu, co może wydłużyć termin załatwienia sprawy.
 

WOŚr-VII Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego Zadania publiczne - dotacje, otwarte konkursy ofert, sprawozdania Wydział Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650, 723).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WOŚr-41) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

2. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WOŚr-42) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 3 września 2016 roku.

3. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting” (WOŚr-43) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego (regranting) oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 3 września 2016 roku.

4. „NOWE Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WOŚr-44) w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.

5. „NOWE Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting” (WOŚr-45) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego (regranting) oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.

6. „Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (WOŚr-46).

7. „NOWE Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (WOŚr-39)

8.Załączniki:
• dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WOŚr-41) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych przed dniem 3 września 2016 roku.
2. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WOŚr-42) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 3 września 2016 roku.
3. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting ” (WOŚr-43) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 3 września 2016 roku realizowanych na podstawie oferty realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z Art. 16a powyższej ustawy.
4. „NOWE Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WOŚr-44) – Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.
5. „NOWE Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting” (WOŚr-45) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku realizowanych na podstawie oferty realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z Art. 16a powyższej ustawy.
6. „Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (WOŚr-46) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań, zleconych organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożonych przed dniem 1 marca 2019 roku.
7. „NOWE Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (WOŚr-39) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań, zleconych organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożonych po dniu 1 marca 2019 roku.

WK-VII Aneksowanie umowy wieloletniej – przyznanie kwoty dotacji na kolejny rok budżetowy Zadania publiczne - dotacje, otwarte konkursy ofert, sprawozdania Wydział Kultury

Podstawa prawna: art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; § 6 Zarządzenia Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o aneksowanie umowy wieloletniej – przyznanie kwoty dotacji na kolejny rok budżetowy (WK-7).
2. Załączniki z uwzględnionymi zmianami:
a) opis zadania na kolejny rok realizacji zadania publicznego*,
b) plan i harmonogram działań na kolejny rok realizacji zadania publicznego*,
c) opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego na kolejny rok realizacji zadania publicznego*,
d) dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego na kolejny rok realizacji zadania publicznego*,
e) zestawienie kosztów realizacji zadania publicznego na kolejny rok realizacji zadania publicznego*,
f) źródła finansowania kosztów realizacji zadania” na kolejny rok realizacji zadania publicznego*,
g) plan działań promocyjnych na kolejny rok realizacji zadania publicznego*,
h) statut w przypadku zmian w jego zapisach albo inny akt wewnętrzny określający: cele, teren ich realizacji, podział celów na działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego – tylko gdy realizacja zadania publicznego albo jego części odbywać się będzie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego (dotyczy kolejnych lat realizacji zadania publicznego)*,
i) kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru* lub ewidencji*/ pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego* (każda strona potwierdzona za zgodność z oryginałem) – tylko w przypadku zmian w tym załączniku złożonym wraz z aktualizacją oferty*.

*odpowiednie zaznaczyć

Uwaga! Przy wypełnianiu załączników obowiązują wszystkie zapisy zawarte w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, w ramach którego realizowane jest zadanie publiczne.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 50 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o aneksowanie umowy wieloletniej – przyznanie kwoty dotacji na kolejny rok budżetowy, do 30 listopada każdego kolejnego roku realizacji zadania publicznego ujętego w umowie wieloletniej.

Zmiana umowy (zawarcie aneksu) może zostać dokonana pod następującymi warunkami:
a) aneks zostanie podpisany przed upływem czasu, na który została zawarta umowa (w przypadku umów zawartych na czas określony) lub przed upływem terminu realizacji zadania publicznego (w przypadku umów zawartych na czas realizacji zadania),
b) zmiana umowy nie naruszy zasady uczciwej konkurencji z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. nie spowoduje istotnej zmiany treści oferty, która została wybrana.

Środki finansowe przewidziane na realizację zadania publicznego w latach kolejnych nie są środkami gwarantowanymi a ich ostateczna wysokość zależeć będzie od wysokości środków, które zostaną przyjęte w Uchwale Rady Miasta Szczecin w sprawie budżetu Miasta Szczecin na kolejne lata.

Zleceniodawca nie ma obowiązku dokonania zmiany pierwotnie zawartej umowy.

WSS-VII Wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin Żłobki i kluby dziecięce Wydział Spraw Społecznych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U z 9 lutego 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60,1428) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających", który składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia.

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o wykreśleniu wpisu, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii na sali 62 lub pocztą na adres Urzędu Miasta Szczecin). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku –

"Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie
z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających" składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dlaswiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory

2. Wniosek powinien być podpisany przez osoby do tego uprawnione.

3. Wykreślenie z rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych następuje również w przypadku:

 1. Nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 2. Przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w art. 28 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
WSO-VII Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania Zameldowanie Wydział Spraw Obywatelskich

GDZIE ZAŁATWISZ:

Formularz meldunkowy możesz złożyć w Kancelarii w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin albo w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20.

PRZYGOTUJ:

1. Wypełniony i podpisany formularz "ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM" lub "ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM" (odrębny dla każdej osoby).
2. Pisemne wyjaśnienie – dlaczego w formularzu meldunkowym brakuje podpisu właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu1 potwierdzającego Twój (lub dziecka) pobyt w lokalu.
3. Dokument potwierdzający Twoją tożsamość i obywatelstwo:
a) dowód osobisty lub paszport – jeśli jesteś obywatelem Polski lub państwa członkowskiego UE2,
b) paszport – jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela UE3 lub obywatelem państw pozostałych4.
4. Jeśli jesteś cudzoziemcem – właściwy dokument zezwalający na Twój pobyt na terenie Polski: dokumenty są wymienione przy odpowiednich procedurach tj. zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały – procedura X, zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy – procedura VI.
5. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi złożyć:
a) pisemne upoważnienie do reprezentowania Ciebie w sprawie zameldowania oraz przedłożyć do wglądu swój dowód osobisty lub paszport,
b) jeśli jesteś cudzoziemcem, to również oryginały dokumentów (lub potwierdzone kopie5), które potwierdzają Twoją tożsamość i obywatelstwo oraz prawo pobytu na terenie Polski (patrz pkt 3 i 4).

ILE ZAPŁACISZ:

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł.
Uwaga: jeśli pełnomocnikiem jest Twój ojciec, matka, brat, siostra, babcia, dziadek, syn, córka, wnuk, wnuczka, mąż lub żona nie musisz płacić za pełnomocnictwo.

Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą lub gotówką w kasie Urzędu,
b) kartą płatniczą lub gotówką w opłatomacie w sali 62,
c) przelewem na numer rachunku bankowego - 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLPW

Do wniosku dołącz potwierdzenie dokonania zapłaty.

CZAS OCZEKIWANIA:

Do 2 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku.
Uwaga: W przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Procedurę stosujesz, gdy mieszkasz w lokalu, ale nie możesz uzyskać na formularzu meldunkowym potwierdzenia faktu zamieszkiwania dokonanego przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu.
2. Sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Od decyzji możesz się odwołać do Wojewody Zachodniopomorskiego za naszym pośrednictwem.
3. Dokumenty możesz również przesłać pocztą lub złożyć elektronicznie (wymagany podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany).

(1)Tytułem prawnym do lokalu może być: umowa cywilno – prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej (zamiast wypisu z księgi wieczystej możesz wpisać na wniosku numer księgi wieczystej – wówczas urząd potwierdzi właściciela lokalu we własnym zakresie).
(2) Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej.
(3) Członkowie rodziny obywateli wymienionych w (2).
(4) Obywatele państw niewymienionych w (2) i (3).
(5) Kopie dokumentów może potwierdzić notariusz lub konsul albo Twój pełnomocnik będący: adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.).

USC-VII Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie Akta stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokoju 216 lub w Filii USC przy ul. Rydla 39-40 w pokoju 21.

PRZYGOTUJ

1. Wniosek o sprostowanie danych niezgodnych z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych (przodków) (USC-4).
2. Zagraniczny dokument stanu cywilnego oraz jego tłumaczenie na język polski, jeżeli stanowi on podstawę sprostowania.
3. Zabierz ze sobą:
Dokument stwierdzający tożsamość.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa - 39,00 zł. Możesz zapłacić kartą płatniczą, w kasie Urzędu lub przelewem.
Opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Po sprostowaniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

CZAS OCZEKIWANIA

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie. Sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

WAŻNE INFORMACJE

Odwołanie od decyzji odmownej wniesiesz do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2023.1378 t.j.).

BDO-VII Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych Stowarzyszenia Biuro Dialogu Obywatelskiego

Podstawa prawna: art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2261 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych” (BDO-13)
2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie zaświadczenia – 17 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

WPiOL-VII Wznowienie postępowania Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podstawa prawna: art. 241 § 1 w zw. z art. 240 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wznowienie postępowania” (WPiOL-5).
2. Dokumenty, na których strona opiera swoje żądanie.
3. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika dodatkowo:
• Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis) według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 562),
• dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II.OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
2. Opłata skarbowa:
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat i Lokalnych (WPiOL).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów – Kancelaria Główna lub przesyła pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać:
1) wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa),
2) zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

VI.UWAGI:

1. Wniosek winien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).
2. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).
3. Art. 240 § 1 - W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

• dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;
• decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;
• decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 130-132;
• strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;
• wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję;
• decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;
• decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji;
• została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny;
• ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji;
• wynik zakończonej procedury wzajemnego porozumiewania lub procedury arbitrażowej, prowadzonych na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji;
• orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść wydanej decyzji.

4. W przypadku, gdy organ podatkowy nie załatwi sprawy we właściwym terminie, zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).

WZiON-VII Zmiana stanu prawnego (zmiana nazwiska/zmiana nazwy Przedsiębiorstwa) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Podstawa prawna: § 45 pkt. 1 załącznika do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o zmianę stanu prawnego (zmiana nazwiska/zmiana nazwy Przedsiębiorstwa)” (WZiON–7).
2. Załączniki:
• kopia aktu małżeństwa lub kserokopia dowodu osobistego.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

WMiRSPN-VII Ustalenie stopnia realizacji uprawnień poprzez nabycie nieruchomości na terenie m. Szczecin za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Polski w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o ustalenie stopnia realizacji uprawnień poprzez nabycie nieruchomości Skarbu Państwa na terenie Szczecina przez osoby składające wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o ekwiwalent za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Polski w związku z wojną rozpoczętą w 1939r.
2. Wskazanie kręgu osób objętych postępowaniem poprzez podanie danych osobowych imion, nazwisk rodziców, daty, miejsca urodzenia, nr PESEL miejsc i okresów zameldowania na terenie Szczecina

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V. UWAGI:

W przypadku braku wymaganych danych wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

WKs-VII Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową (zwykłą/kaucyjną) lub zastawem skarbowym Wydział Księgowości

Podstawa prawna: art. 306 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 t.j., z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 318), art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j., z późn. zm.), oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j., z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową/zwykłą/kaucyjną lub zastawem skarbowym" (WKs-5).
2. Dowód osobisty do wglądu.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• od każdego egzemplarza zaświadczenia - 17,00 zł,
• upoważnienie/pełnomocnictwo do złożenia wniosku i/lub odbioru zaświadczenia - 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii BOI). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WPiOL-VIII Zmiana decyzji ostatecznej Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podstawa prawna: art. 254 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o zmianę decyzji ostatecznej” (WPiOL-6).
2. Dokumenty potwierdzające żądanie strony (np. akt notarialny sprzedaży nieruchomości w trakcie roku podatkowego).
3. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika, dodatkowo:

 •  Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis) według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 562),
 •  dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II.OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
2. Opłata skarbowa:
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat i Lokalnych (WPiOL).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów – Kancelaria Główna lub przesyła pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać:
1) wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa),
2) zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

VI.UWAGI:

1. Wniosek winien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).
2. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).
3. Art. 254 § 1 - Decyzja ostateczna, ustalająca lub określająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres, może być zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dniu wydania decyzji.
4. W przypadku, gdy organ podatkowy nie załatwi sprawy we właściwym terminie, zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).

WEA-VIII Postępowanie egzekucyjne w administracji - Sposób wykonywania czynności przez wykonawcę przy wykonaniu zastępczym Wydział Egzekucji Administracyjnej

Podstawa prawna: art. 132 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek co do sposobu wykonywania czynności przez wykonawcę przy wykonaniu zastępczym" (WEA-8).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Egzekucji Administracyjnej (WEA).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ egzekucyjny zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 36 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).

WZKiOL-VIII Uznanie osoby za sprawującą bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny ( Dz. U. z dnia 2022 r. poz. 2305 z póź. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o uznanie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny" (WZKiOL-2c).
2.Załączniki:

a.jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia:
          ■kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki,
          ■zaświadczenie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o wspólnym zamieszkiwaniu wnioskodawcy z osobą wymagającą opieki,
          ■oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki wnioskodawcy o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
          ■oświadczenie wnioskodawcy zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez wnioskodawcę, bliższych lub równych wnioskodawcy stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania;

b.jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji:
          ■zaświadczenie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o wspólnym zamieszkiwaniu wnioskodawcy z osobą wymagającą opieki,
          ■ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji,
          ■oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki wnioskodawcy o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
          ■oświadczenie wnioskodawcy zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez wnioskodawcę, bliższych lub równych wnioskodawcy stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;

c.jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobąw wyniku orzeczenia sądu - prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki;

d.inne dokumenty mogące mieć wpływ na udzielenie odroczenia.

3.Do wglądu:
◦ dowody osobiste zainteresowanych osób.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Żołnierz oraz osobaz kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1.Za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny może ubiegać się osoba zdolna do czynnej służby wojskowej i nie korzystająca z jej odroczenia.
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.
3.Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.
4.Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej oraz od poborowych służby zastępczej.

WZiON-VIII Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Podstawa prawna: art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej” (WZiON–8).
2. Załączniki:
• dokumenty na poparcie wniosku (np. oszacowanie dokonane przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego lub inne).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa aktualizacji opłaty upoważnia wieczystego użytkownika do złożenia wniosku o obniżenie opłaty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem właściwego organu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy.
W przypadku, gdy organ nie rozpatrzył żądania w terminie 30 dni, użytkownik wieczysty może w terminie 90 dni od dnia doręczenia żądania skierować sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem właściwego organu.
Od orzeczenia Kolegium użytkownikowi wieczystemu przysługuje sprzeciw. Sprzeciw wnosi się do Sądu Powszechnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Kolegium. Sprzeciw zastępuje pozew.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

WOś-VIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Oświaty Wydział Oświaty

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WMiRSPN-VIII Zabudowa wspólnej granicy, zbliżenie się do granicy obiektem mieszkalnym lub innym Budowa Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Podstawa prawna: art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w związku z § 12 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) "Wniosek o pozwolenie na zabudowę wspólnej granicy lub zbliżenie się do niej budynkiem mieszkalnym" (WMiRSPN-4).
2) Załączniki:
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
• projekt (koncepcja) elewacji budynku od strony zabudowy lub jego zbliżenia do granicy;
• dwa egzemplarze planu sytuacyjnego zawierającego projekt zagospodarowania terenu wraz ze zwymiarowaniem odległości budynku od granicy, sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych (zawierającej oświadczenie jednostki wykonawstwa geodezyjnego o wyniku pozytywnej weryfikacji operatu i klauzuli o odpowiedzialności karnej lub klauzuli o wpisie do ewidencji materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
Mapę można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1.
• pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora – w przypadku składania wniosku przez osobę trzecią.
3) Inne opinie pomocnicze w zależności od charakteru inwestycji.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 60 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.
2. Wniosek można uzupełnić w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma. Nie uzupełnienie wniosku w podanym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
3. Dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 

WKs-VIII Wniosek o zwrot nadpłaty Wydział Księgowości

Podstawa prawna: art. 405-410 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2023.1610 j.t. ze zm.), art. 72-77 oraz 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2023.2383 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o zwrot nadpłaty" (WKs-6) ze wskazaniem sposobu zwrotu nadpłaty: na rachunek bankowy, odbiór w kasie Urzędu /druk dostępny/.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni od złożenia wniosku lub stwierdzenia nadpłaty z urzędu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs).

Referat Ewidencji Należności Budżetowych w Wydziale Księgowości, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 114, 117, 131 tel. 91 42 45 055, 91 42 45 388, 91 43 51 222.

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

VI.UWAGI:

1. W przypadku występowania zaległości mających charakter cywilnoprawny w zobowiązaniach niepodatkowych z innego tytułu, potrąca się te zaległości z powstałej nadpłaty, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Dokonanie potrącenia potwierdza się poprzez oświadczenie złożone zobowiązanemu (art. 498 i 499 k.c.).
2. Zwrot nadpłaty następuje na wskazany przez wnioskodawcę lub widniejący na dowodzie wpłaty rachunek bankowy lub w kasie Urzędu przy Pl. Armii Krajowej 1 - pokój 60.

WSS-VIII Zmiana danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych Żłobki i kluby dziecięce Wydział Spraw Społecznych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U z 9 lutego 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60,1428), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Uchwała Nr VII/112/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających”, który składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Po dokonaniu wpisu do rejestru Prezydent miasta, w terminie 3 dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy dostęp do systemu teleinformatycznego w zakresie dotyczącym:

- dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru samodzielnych zmian danych lub informacji,
o których mowa w art. 27 ust 4. pkt 5,6,8 i 10 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

- sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust.1. ww. ustawy.

2. Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

a) wystąpienia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr
z wnioskiem o zmianę danych lub informacji – w przypadku danych lub informacji,
za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia

 https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory

b) dokonania zmian o których mowa w art. 27 ust.4 pkt 5.6.8 i 10, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1.Miejsce złożenia informacji:

Informację o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory).

2. W celu sprawdzenia zgodności danych Prezydent Miasta Szczecin może żądać odpowiednich dokumentów.

3. Dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru może zostać odebrany przez wnioskodawcę w Wydziale Spraw Społecznych.

4. Wniosek „Informacje o zmianie danych zawartych w rejestrze” w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

BDO-VIII Wpis stowarzyszenia do bazy danych prowadzonej przez Biuro Dialogu Obywatelskiego Stowarzyszenia Biuro Dialogu Obywatelskiego

Podstawa prawna: art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.), art. 5 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Załączniki:
• postanowienie Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie do rejestru stowarzyszeń,
• statut stowarzyszenia.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Nie dotyczy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

WS-VIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Sportu Wydział Sportu

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Sportu (WS).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WOŚr-VIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska Wydział Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WAiB-VIII Pozwolenie na rozbiórkę Budowa Wydział Architektury i Budownictwa

Podstawa prawna: art. 28 w powiązaniu z art. 32 ust. 1 i art. 30b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę” (PB-3).
2. „Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” (WAiB-28).
3. Załączniki:
1) zgoda na rozbiórkę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopia,
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego,
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
5) pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów – nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
6) w zależności od potrzeb – projekt rozbiórki obiektu lub jego kopię, wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, na podstawie wpisu potwierdzonego dołączonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Wymogu dołączenia kopii uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz ww. zaświadczenia nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB);
7) w przypadku ustanowienia pełnomocnika, oryginał upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, zgodnie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
8) dowody wniesienia opłat skarbowych, w tym (jeżeli dotyczy):
a) za pełnomocnictwo,
b) za pozwolenie na rozbiórkę.

II.OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

1. Opłata skarbowa za pozwolenie na rozbiórkę - 36,00 zł (dotyczy jednego obiektu).
2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł.
3. Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin:
Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
4. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału (sala 62 BOI – okienko 39) lub za pośrednictwem platformy ePUAP). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa się w:
- w postaci papierowej, albo
- w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo zgodnie z art. 30b ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 63 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnioski przesłane na adres poczty elektronicznej (e-mail) pozostawia się bez rozpoznania.

Dokumenty składane drogą elektroniczną powinny być podpisane ważnym podpisem elektronicznym. Wnioski składane w formie papierowej powinny być opatrzone podpisem własnoręcznym.

2. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
1) budynków i budowli o wysokości poniżej 8m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
o ile nie są wpisane do rejestru zabytków lub nie są objęte ochroną konserwatorską.
3. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
4. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

WK-VIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Wydział Kultury

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WSO-VIII Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców Szczecina lub rejestru PESEL Wydział Spraw Obywatelskich

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców* lub rejestru PESEL* możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w sali 20 w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL”.
2. Dokument, który potwierdza Twój interes prawny do uzyskania danych, np.: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, wyroki sądowe itp.
3. Jeśli nie posiadasz interesu prawnego, to wskaż we wniosku interes faktyczny. W tym przypadku informacje zostaną udostępnione jeśli osoba, o którą pytasz wyrazi zgodę.
4. Potwierdzenie dokonania zapłaty,
5. Dowód osobisty lub paszport,
6. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi pokazać swój dowód osobisty lub paszport (nie musi mieć Twojego dowodu lub paszportu) oraz pisemne upoważnienie do uzyskania danych – przykładowy wzór upoważnienia w załącznikach.

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata za udostepnienie danych jednostkowych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem) – 31 zł
2. W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata skarbowa za złożenie upoważnienia – 17 zł (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniłeś małżonka, rodzica, dziadka, pradziadka, wnuka, prawnuka, pełnoletnie dziecko, rodzeństwo).
Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą na stanowisku podczas załatwiania sprawy,
b) gotówką w kasie Urzędu,
c) w opłatomacie w sali 62,
d) przelewem na numer rachunku bankowego
- dla opłaty za udostępnianie danych 52 1020 4795 0000 9602 0277 8512
- dla opłaty skarbowej 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
- SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLPW

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

1. Wniosek możesz złożyć również za pośrednictwem poczty oraz w formie dokumentu elektronicznego – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Epuap.
Dokumenty prześlij do urzędu korzystając z pisma ogólnego.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej – /umszczecin/skrytka
2. Wniosek o dane z rejestru PESEL możesz złożyć w dowolnym organie gminy.
Wniosek w tej samej sprawie może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.
3. Jeśli chcesz otrzymać dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza to uzyskasz je bezpłatnie, po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.
4. Jeśli masz dodatkowe pytania, to zadzwoń pod numer telefonu: 91-4245341 lub napisz maila: wso@um.szczecin.pl

*Rejestr mieszkańców – w rejestrze gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy w Szczecinie.
*Rejestr PESEL – w rejestrze gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy w Polsce.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1191),
2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1493),
3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482 ze zm.),
4. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775),
5. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142.).

USC-VIII Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie Akta stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokoju 216 lub w Filii USC przy ul. Rydla 39-40 w pokoju 21.

PRZYGOTUJ

1. „Wniosek o uzupełnienie danych w akcie stanu cywilnego” (USC-5).
2. Zagraniczny dokument stanu cywilnego oraz tłumaczenie z oryginału na język polski, jeśli stanowi on podstawę uzupełnienia.
3. Zabierz ze sobą:
• Dokument stwierdzający tożsamość.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa - 39,00 zł. Możesz zapłacić kartą płatniczą, w kasie Urzędu lub przelewem.
Opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

CZAS OCZEKIWANIA

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie. Sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

WAŻNE INFORMACJE

Odwołanie od decyzji odmownej wniesiesz do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2023.1378 t.j).

WSS-IX "Bon opiekuńczy: Wieloraczki" Bon opiekuńczy - Wieloraczki Wydział Spraw Społecznych

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 i 1000, 1349 i 1432) oraz art. 2 pkt 3a, art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 730, 912 i 1000) oraz uchwała Nr XLII/1213/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Wieloraczki” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 3501).

Ustalenie prawa do Bonu oraz wypłata świadczenia następuje na wniosek Rodzica / Opiekuna (matka, ojciec, opiekun faktyczny, opiekun prawny) złożony w terminie dwunastu miesięcy od dnia urodzenia Wieloraczków.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Wieloraczki” (WSS-5)
2. Do wniosku należy załączyć:

a) kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostały złożone lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą strona PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO za rok poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie świadczenia;
b) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie Wieloraczków, bądź zaświadczenie z sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia Wieloraczków;
c) odpis orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego Wieloraczków;
d) kserokopię aktów urodzenia Wieloraczków.

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wnioski przyjmowane będą cały rok.
Decyzja o przyznaniu Bonu wydawana będzie w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
W sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż w ciągu 60 dni.
W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia poprawnie uzupełnionego wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI

1. Bon opiekuńczy: Wieloraczki finansowany jest z budżetu Gminy Miasto Szczecin.
2. Bon przysługuje Opiekunowi (matka, ojciec, opiekun faktyczny, opiekun prawny),niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Szczecin;
2) w składanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. z 2017 r.. poz. 869,2491, z 2018 r. poz. 106, 650, 771.) zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jaki miejsce zamieszkania podatnika – Szczecin;
3) wychowuje co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

3. W przypadku zbiegu prawa do uzyskania Bonu przez Opiekunów, przysługuje ono temu, który jako pierwszy złożył kompletny, prawidłowy wniosek o przyznanie Bonu oraz z którym Wieloraczki zamieszkują.
4. Wysokość świadczenia wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) jednorazowo na każde dziecko z Wieloraczków, nad którymi sprawowana jest opieka przez opiekuna spełniającego kryteria o których mowa w pkt. 2.
5. Świadczenie wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym złożono prawidłowy i kompletny wniosek.
6. Świadczenie będzie wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez Opiekuna we wniosku o przyznanie Bonu.
7. Osoba, która nienależnie pobrała świadczenie jest obowiązana do jego zwrotu w przypadku gdy:

1) świadczenie wypłacono pomimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego wypłaty, jeżeli osoba pobierająca była pouczona o braku prawa do jego pobierania;
2) świadczenie przyznano i wypłacono na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą je;
3) świadczenie przyznano na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność przyznano na podstawie decyzji, która została uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do jego pobrania.

WAiB-IX Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Budowa Wydział Architektury i Budownictwa

Podstawa prawna: art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie rozbiórki” (PB-4).
2. Załączniki:
1) określenie zakresu, miejsca i sposobu wykonywania rozbiórki oraz – w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,
2) zgoda na rozbiórkę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopia,
3) w przypadku ustanowienia pełnomocnika, oryginał upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, zgodnie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
4) dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

II.OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej za zgłoszenie rozbiórki nie pobiera się opłaty skarbowej.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin:
Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

21 dni zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału (sala 62 BOI – okienko 39) lub za pośrednictwem platformy ePUAP). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Zgłoszenia rozbiórki dokonuje się:
• w postaci papierowej albo
• w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.
2. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku, o którym mowa przerywa bieg terminu.
4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.
5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z art. 31 ust. 3 może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, jeśli rozbiórka tych obiektów:
1) Może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych i warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
2) wymaga zachowania warunków, od spełnienia których może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.
7. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub przed dokonaniem zgłoszenia o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia rozbiórki.
8. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.
 

WZiON-IX Wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Podstawa prawna: Art. 4, art. 13, art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• „Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu” (WZION-3),
• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
• Dokumenty potwierdzające następstwo prawne (umowa sprzedaży, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia) w przypadku niezgodności stanu faktycznego z zapisami księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem,
• Aktualny odpis z KRS-u (dot. podmiotów podlegających wpisowi),
• Zezwolenie ministra właściwego ds. spraw wewnętrznych (dot. cudzoziemców),
• Formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
• Dokument potwierdzający oddanie budynku do użytkowania (jeżeli przekształcenie ma nastąpić zgodnie z art. 13 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów).

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 50,00 zł,
• za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem - 5,00 zł od strony,
• za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa - 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 4 miesiące.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

VI.UWAGI:

Zgodnie z art. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przekształceniu podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe.
Przez grunty zabudowane należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Jeżeli na nieruchomości posadowione są, poza budynkami wskazanymi powyżej, również inne budynki, obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, to przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów stosuje się o ile łączna powierzchnia użytkowa innych budynków, obiektów budowlanych lub urządzeń budowlanych nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie.
Jak stanowi art. 8 ww. ustawy za przekształcenie opłaty nie wnoszą:
1) parki narodowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
2) osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy:
a) wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego,
b) użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie:
- art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. poz. 279 oraz z 1985 r. poz. 99),
- innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.
Kwestie nieruchomości nowych, dopiero oddawanych do użytkowania reguluje art. 13 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z powyższym przepisem: Jeżeli po dniu 1 stycznia 2019 r. na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele mieszkaniowe, w rozumieniu art. 1 ust. 2 ww. ustawy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, budynek mieszkalny zostanie oddany do użytkowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, prawo użytkowania wieczystego tego gruntu przekształca się w prawo własności gruntu z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania. Przepisy art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o przekształceniu… stosuje się odpowiednio.
W przypadku spełnienia przesłanek ustawowych, wniosek załatwiany jest przez wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Niespełnienie przesłanek ustawowych skutkować będzie wydaniem postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

WOś-IX Przewóz dziecka/ucznia niepełnosprawnego środkami transportu Sekcji ds. Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnością (SOKON) Wydział Oświaty

Podstawa prawna: art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o skierowanie dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przewozu środkami transportu Sekcji ds. Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnością (SOKON)" (WOś-10).
 2. Aktualne (wydane na dany etap edukacji przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 3. Ważne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Zaświadczenie o realizacji nauki (z podaniem poziomu edukacji) wydane przez szkołę/placówkę, do której uczeń ma być dowożony.

II. OPŁATY:

Za wydanie skierowania do przewozu - opłat nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane - do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).
Sekcja ds. Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnością (SOKON).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Przewóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych, zakwalifikowanych przez Wydział Oświaty, organizuje Sekcja ds. Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnością (SOKON) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

2. Przewóz odbywa się na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem.

3. Na wniosek rodzica, do przewozu środkami transportu SOKON, kierowane są dzieci/uczniowie niepełnosprawni, którzy są objęci kształceniem specjalnym na podstawie wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub są objęci zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi na podstawie wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz:
     a) zamieszkują na terenie Miasta Szczecin;
     b) posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
     c) nie są w stanie (ze względu na rodzaj niepełnosprawności) korzystać z bezpłatnych przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej:
          ■poruszający się na wózkach inwalidzkich,
          ■z autyzmem,
          ■niewidomi bez opiekuna.

Uczniowie z innymi (niż wymienione powyżej) niepełnosprawnościami mogą korzystać z przewozu środkami transportu SOKON jedynie w szczególnych przypadkach - w razie istniejących możliwości przewozowych, jeżeli nie będą za tym stały przeszkody organizacyjne i ekonomiczne.

4. Przewozy środkami transportu SOKON realizowane są bezpłatnie:
     a) bezpłatny przewóz przysługuje dzieciom/uczniom, którzy spełniają warunki zawarte w pkt 3 oraz uczęszczają:

• do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka - w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, a także dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - objętych kształceniem specjalnym,
• do najbliższej szkoły podstawowej - w przypadku uczniów realizujących kształcenie specjalne na tych poziomach edukacji,
• do najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
• do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

5. Skierowanie do przewozu środkami transportu SOKON wydaje się na okres jednego roku szkolnego.

6. Ze względu na konieczność gotowości SOKON do organizacji przewozu z dniem rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (pierwsze dni września), kompletne wnioski winny wpłynąć do Urzędu Miasta Szczecin w terminie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego - nie później, niż do dnia 31 lipca.

7. Wnioski składane po 31 lipca lub w czasie trwania roku szkolnego rozpatrywane są w miarę istniejących możliwości przewozowych - w terminie do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

WK-IX Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych Wydział Kultury

Podstawa prawna: na podstawie art. 34 - 37 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej" (WK-9).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.
 2. Decyzję zakazującą odbycia imprezy doręcza się organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

 1. Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.
WMiRSPN-IX Udostępnienie nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej Budowa Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Podstawa prawna: art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. g Załącznika do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 1997 r., Zarządzenie Nr 559/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2022 r.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o udostępnienie nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej" (WMiRSPN-5).
2. Załączniki:
• dwa egzemplarze planu sytuacyjnego zawierającego projektowaną infrastrukturę, sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych (zawierającej oświadczenie jednostki wykonawstwa geodezyjnego o wyniku pozytywnej weryfikacji operatu i klauzuli o odpowiedzialności karnej lub klauzuli o wpisie do ewidencji materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
Mapę można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1.
• odpis protokołu z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z kopią załącznika graficznego;
• opinia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (ul. Mariacka 25, Szczecin), zawierająca informację, iż wnioskowane nieruchomości nie są objęte umową dzierżawy. W przypadku, gdy wnioskowane nieruchomości są objęte umową dzierżawy, konieczne jest uzupełnienie wniosku o zgodę dzierżawcy na wejście w teren oraz w przypadku osób fizycznych uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wnioskowanej inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• podanie długości projektowanej infrastruktury osobno na każdej wnioskowanej nieruchomości z podziałem na rodzaj infrastruktury, ilość urządzeń podziemnych i/lub naziemnych;
• pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora – w przypadku składania wniosku przez osobę trzecią.
3. Dodatkowo w przypadku infrastruktury:
elektroenergetycznej: informacja o rodzaju kabla elektroenergetycznego i jego średnicy zewnętrznej oraz wymiary w rzucie poziomym naziemnych urządzeń elektroenergetycznych;
teletechnicznej: schemat przekroju poprzecznego kanalizacji teletechnicznej;
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej: warunki przyłączeniowe, umowa na budowę urządzeń i ich przekazania na własność Gminy Miasto Szczecin (jeśli była zawarta);
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej realizowanej przez stowarzyszenia zwykłe: wpis do rejestru stowarzyszeń, lista członków stowarzyszenia, oświadczenie o realizacji inwestycji z programu społecznych inicjatyw lokalnych.
4. Inne opinie pomocnicze w zależności od charakteru inwestycji.

II.OPŁATY:

Stawki opłat za udostępnienie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznej:
1. Wysokość jednorazowej opłaty lokalizacyjnej netto za zajęcie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznej jest następująca:
1) podziemna infrastruktura liniowa - 26 zł za każdy rozpoczęty mb;
2) studnie i inne urządzenia podziemne, z wyłączeniem infrastruktury liniowej - 130 zł za każde urządzenie;
3) urządzenia naziemne, w tym złącza, szafy, słupki, hydranty, słupy oświetleniowe - 65 zł za każde urządzenie;
4) linie napowietrzne:
a) 85 zł za każdy rozpoczęty mb linii,
b) 1.800 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni rzutu poziomego budowli słupowej;
5) w pozostałych przypadkach - 26 zł za każdy rozpoczęty m2 zajęcia nieruchomości.
2. Wysokość opłaty rocznej netto za udostępnienie nieruchomości wynosi 10% jednorazowej opłaty lokalizacyjnej, nie mniej jednak niż 13 zł, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wysokość opłaty rocznej netto za udostępnienie nieruchomości pod infrastrukturę elektroenergetyczną wynosi 16 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni rzutu poziomego urządzenia elektroenergetycznego.
4. Każda opłata, o której mowa w ust. 1-3 ulega podwyższeniu o obowiązującą, na moment jej ustalenia, stawki podatku VAT.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 60 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające
z kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.
2. Wniosek można uzupełnić w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma. Nie uzupełnienie wniosku w podanym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
3. Dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 

USC-IX Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą Akta stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokoju 211 lub w Filii USC przy ul. Rydla 39-40 w pokoju 21, osobiście, przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną (za pośrednictwem poczty tradycyjnej).

PRZYGOTUJ

1. „Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą" (USC-6u) lub
"Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą" (USC-6m) lub
"Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą" (USC-6z);
2. odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego (z apostille lub legalizacją w zależności od kraju pochodzenia dokumentu) z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym z oryginału przez tłumacza przysięgłego - w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane;
3. w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, które powinny być zawarte w polskim dokumencie, niezbędne jest np. w przypadku małżeństwa – oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście;
4. dokument stwierdzający tożsamość.

ILE ZAPŁACISZ

• Opłata skarbowa-50,00 zł, za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego
po dokonaniu transkrypcji
• Opłata skarbowa-39,00 zł, za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego
po dokonaniu sprostowania
• Opłata skarbowa-39,00 zł, za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego
po dokonaniu uzupełnienia
Możesz zapłacić kartą płatniczą, w kasie Urzędu lub przelewem.
Opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

WAŻNE INFORMACJE

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:
• osoba, której akt dotyczy,
• pełnomocnik
• inne osoby, które wykażą interes prawny lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Odwołanie od decyzji odmownej wniesiesz do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (DZ.U.2023.1378 t.j.).
 

WZKiOL-IX Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za żołnierza samotnego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny ( Dz. U. z dnia 2022 r. poz. 2305 z póź. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego” (WZKiOL-4).
2. Załączniki:
• „Oświadczenie” żołnierza samotnego (WZKiOL-10),
• zaświadczenie z wojskowej komendy uzupełnień lub jednostki wojskowej o odbywaniu czynnej służby wojskowej,
• kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
3. Do wglądu:
• dowód osobisty.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 Do 7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Żołnierz od wydanej decyzji zgodnie z art. 127 ust. 1 wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. O uznaniu za żołnierza samotnego może ubiegać się:

 • żołnierz, który jest osobą niebędącą w związku małżeńskim, prowadzącą odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny / dom mieszkalny*, w którym jestem zameldowany na pobyt stały i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu / domu mieszkalnego*.

2. Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii. Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.

* Niepotrzebne skreślić

WPiOL-IX Stwierdzenie nadpłaty podatku Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podstawa prawna: art. 72 § 1 w związku z art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku” (WPiOL-7).
2. Skorygowana deklaracja.
3. Załączniki:
• dokumenty potwierdzające słuszność żądania.
4. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika dodatkowo:
• pełnomocnictwo według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2330).
• dowód zapłaty opłaty skarbowej.

II.OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
2. Opłata skarbowa:
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat i Lokalnych (WPiOL).

Wydział Księgowości (WKs).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów – Kancelaria Główna lub przesyła pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać:
1) wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa),
2) zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

VI.UWAGI:

1. Jeżeli prawidłowość skorygowanej deklaracji nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.
2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie może zostać wszczęte w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie między zakończeniem kontroli a wszczęciem postępowania – w zakresie zobowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie lub kontrola.
3. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego określonego w art. 70 Ordynacji podatkowej.
4. W przypadku gdy organ podatkowy nie załatwi sprawy we właściwym terminie, zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).

BDO-IX Likwidacja stowarzyszenia Stowarzyszenia Biuro Dialogu Obywatelskiego

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 pkt 3, art. 31, art. 36-39 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2261 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki:

 • uchwała własna stowarzyszenia o rozwiązaniu,
 • postanowienie Krajowego Rejestru Sądowego o likwidacji,
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie przesłanek z art. 29 ust. 1 pkt. 3, art. 31 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie dotyczy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

WS-IX Aneksowanie zawartej umowy Zadania publiczne - dotacje, otwarte konkursy ofert, sprawozdania Wydział Sportu

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.688, 1570, 2020.). § 6 Zarządzenia Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o aneks w sprawie zmian w umowie rocznej/wieloletniej” (WS-13)
2. „Wniosek o aneks w sprawie przyznania kwoty dotacji na kolejny rok budżetowy w umowie wieloletniej” (WS-14)

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Sportu (WS)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

WOŚr-IX Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Wydział Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów" (WOŚr-6) zawierający:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4
4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7. przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8. rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9. projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o pow. nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewów
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania
10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie
11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeśli zostało wydane;
12. zgoda organu uznającego obszar za rezerwat przyrody w przypadku wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej.

Opłata skarbowa:
• za pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę 17,00 zł. (Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni. Do 60 dni, sprawy szczególnie skomplikowane.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem tutejszego Organu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI.UWAGI:

1. W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.:

1) krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
3. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin wydaje marszałek województwa zachodniopomorskiego.
4. Forma załatwienia – decyzja administracyjna (zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów).

WEA-IX Postępowanie egzekucyjne w administracji - Zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastępczego Wydział Egzekucji Administracyjnej

Podstawa prawna: art. 132 §2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastępczego" (WEA-9).
 2. Oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu zgody na zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastępczego.
 3. Oświadczenie zobowiązanego o wykonaniu egzekwowanego obowiązku w terminie wskazanym przez organ egzekucyjny.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Egzekucji Administracyjnej (WEA).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ egzekucyjny zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 36 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62.
WKs-IX Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Wydział Księgowości

Podstawa prawna: art. 76 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2018.800 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych" (WKS-7).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie odmowne (zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesantów – Kancelaria Główna lub przesyła pocztą). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WZKiOL-X Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WOŚr-X Zezwolenie na zbieranie odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji Wydział Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 2056 z późn.zm.) oraz w oparciu o 41 ust. 1, 2, 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. „Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji” (WOŚr-7) zawierający:
 2. Załączniki:
  • numer KRS z Rejestru Przedsiębiorców (dotyczy podmiotów zarejestrowanych w sądzie),
  • kopia zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów.
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), o ile jest wymagana,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do terenu, na którym magazynowane będą odpady,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku opłacenia przelewem).
  • zaświadczenie o niekaralności:
   a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
   b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
   – za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.);
  • zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358 z późn. zm.);
  • oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach;
  • oświadczenie, że w stosunku do:
   a) osoby, o której mowa w art. 42 ust 3a pkt 1 lit. a ustawy o odpadach,
   b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
   - w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;
  • oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 z późn. zm.), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
  • Do wniosku o zezwolenie na:
   1) zbieranie odpadów niebezpiecznych,
   2) przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,
   3) zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
   4) przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1.
   Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania.
   Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości.
   Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
  • operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:
   a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2057) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
   b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy o ochronie przeciwpożarowej - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;
  • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach (uzgodnienie, o którym mowa w ust. 4b pkt 1, następuje w drodze postanowienia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, na które przysługuje zażalenie. Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej:
   1) wyraża zgodę na ich zastosowanie albo
   2) wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo
   3) nie wyraża zgody na ich zastosowanie.
   Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

II. OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa:

za wydanie decyzji – 616,00 zł, część III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Odmowa udzielenia zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów następuje:

 1. w przypadku postanowienia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c, właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 2. w przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 3. w przypadkach określonych 46 ustawy o odpadach.
   
WOś-X Wpis innej formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego) do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne Wydział Oświaty

Podstawa prawna: art. 181 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1520).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego)" (WOś-11).
 2. Załączniki:
  • wypis z dowodu osobistego wnioskodawcy, w przypadku gdy organem prowadzącym szkołę/placówkę będzie osoba fizyczna,
  • kserokopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, gdy organem prowadzącym będzie osoba prawna,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, np.: akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użytkowania, itp.,
  • pozytywna opinia właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, wydanych w zakresie ich właściwości, o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, uwzględniających warunki, o których mowa w § 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2020 r. poz. 1520 ze zm.),
  • informacja organu prowadzącego o wyposażeniu lokalu, w którym prowadzone będą zajęcia, w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia),
  • projekt organizacji wychowania przedszkolnego (zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia),
  • kopie dokumentów dotyczących kwalifikacji pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia w innej formie wychowania przedszkolnego,
  • informacja organu prowadzącego, że nauczyciele prowadzący zajęcia w punkcie lub zespole oraz inne osoby wykonujące pracę w punkcie lub zespole posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac, wydane zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia),
  • informacja organu prowadzącego o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • "Zgłoszenie danych niezbędnych do wpisania szkoły/placówki oświatowej do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej" (WOś-3b).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub decyzji o wykreśleniu wpisu stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin.

VI. UWAGI:

1. Miejsca złożenia wniosku – w Kancelarii na Sali 62 w Biurze Obsługi Interesantów.
2. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Szczecinie oraz organowi podatkowemu.
 


Od 1 września 2018 roku uruchomiony został program komputerowy „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”. Program służy przede wszystkim gromadzeniu danych stanowiących podstawę comiesięcznych wypłat dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz naliczaniu kwot dotacji należnych ww. podmiotom za dany miesiąc.

Wdrożenie Programu ODPN odbywa się na podstawie zapisów uchwały Nr XLIII/1252/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Jak wynika bowiem z ww. uchwały, w przypadku udostępnienia przez organ dotujący dedykowanego systemu informatycznego, organ prowadzący zobowiązany jest przekazywać Załączniki Nr 1-7 do niniejszego Trybu – w wersji elektronicznej.

Działanie Programu ODPN zgodne jest z obowiązującym w Gminie Miasto Szczecin trybem udzielania i rozliczania dotacji. Dlatego też dane stanowiące podstawę do wypłaty dotacji za dany miesiąc winny być przez niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki wprowadzone do Programu w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

Aplikacja ODPN dostępna jest drogą internetową, po uruchomieniu strony https://szczecin.odpn.pl/Logowanie.aspx, a następnie zalogowaniu się w programie. Instrukcja do programu ODPN dostępna jest pod adresem http://pomoc.odpn.pl/odpn/placowka/all/html/

Wniosek o nadanie dostępu do Programu „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”

WAiB-X Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych Budowa Wydział Architektury i Budownictwa

Podstawa prawna: art. 9 w związku z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych” (WAiB-4).
2. Załączniki:

 • charakterystyka obiektu oraz w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
 • propozycje rozwiązań zamiennych,
 • w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską - pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa,
 • w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:
  a)ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz
  b)postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) – w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
 • w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych - pozytywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
 • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

II. OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej za uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie pobiera się opłaty skarbowej.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł,

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie postanowienia udzielającego bądź odmawiającego zgody na odstępstwo nastąpi w terminie 30 dni po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1.wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo składa się:
- w postaci papierowej albo
- w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Wniosek do ministra, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo organ administracji architektoniczno-budowlanej (WAiB) składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

USC-X Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego Akta stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokoju 211 lub w Filii USC przy ul. Rydla 39-40 w pokoju 21, osobiście, przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną (za pośrednictwem poczty tradycyjnej).

PRZYGOTUJ

1. "Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu urodzenia" (USC-7) lub
"Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu małżeństwa" (USC-8) lub
"Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu zgonu" (USC-9);
2. dokument stwierdzający dane zdarzenie, jeżeli wydany jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe z oryginału;
3. zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg;
4. posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie;
5. zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy - w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju;
6. dokument stwierdzający tożsamość.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa-39,00 zł, za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu odtworzenia.
Możesz zapłacić kartą płatniczą, w kasie Urzędu lub przelewem.
Opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

WAŻNE INFORMACJE

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:
• osoba, której akt dotyczy;
• pełnomocnik;
• inne osoby, które wykażą interes prawny lub faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.

Odwołanie od decyzji odmownej wniesiesz do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

art. 99 i 109 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (DZ.U.2023.1378 t.j.).

WEA-X Postępowanie egzekucyjne w administracji - Żądanie wyłączenia spod egzekucji Wydział Egzekucji Administracyjnej

Podstawa prawna: art. 38 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wyłączenie spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego" (WEA-10).
 2. Przedstawienie lub powołanie dowodów na poparcie żądania.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 28 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Egzekucji Administracyjnej (WEA).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62.

WSS-X Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek Wydział Spraw Społecznych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz Zarządzenie Nr 572/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego ds. informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WMiRSPN-X Trwały zarząd - ustanowienie Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Podstawa prawna: art. 45 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu” (WMiRSPN-6).
2. Załączniki:
• dwa egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z wkreślonymi (kolorem żółtym) granicami wnioskowanej nieruchomości (mapę można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ul. Odrowąża 1).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się od wniosku.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, a w przypadku nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, tj. Prezydenta Miasta Szczecin (odwołanie składa się w kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Zgodnie z art. 127a § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

VI.UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.
2. Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się zgodnie z art. 82 i art. 83 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana i wynosi:

1) za nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,1% ceny;
2) za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji publicznej niewymienionych w art. 60 ust. 1 - 0,3% ceny;
3) za pozostałe nieruchomości - 1% ceny.

3. Nie pobiera się opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod drogi publiczne, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne oraz rezerwaty przyrody.
4. Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych oraz organy prowadzące te podmioty są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność oświatową – art. 6 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.
5. Żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność związaną z prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego - art. 64b ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

WSO-X Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały Zameldowanie Wydział Spraw Obywatelskich

Реєстрація іноземця на постійне проживання 

GDZIE ZAŁATWISZ

Formularz możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w sali 20 Filii Urzędu przy ul. Rydla 39 – 40.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony formularz w formie pisemnej „ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/ PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – patrz ważne informacje pkt 3.
Formularz w formie dokumentu elektronicznego – patrz ważne informacje pkt 9.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – do wglądu w oryginale, którym może być: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
3. Inne dokumenty:
a) jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej – przygotuj:
- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo
b) jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej – przygotuj:
- ważny dokument podróży,
- ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a jeśli nie masz takiej możliwości
– inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej,
c) jeśli jesteś obywatelem innego kraju, niż te wymienione powyżej – przygotuj:
- ważny dokument podróży
- oraz jeden z następujących dokumentów uprawniający cudzoziemców do pobytu wydany przez organy polskie:
- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,
- karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej,
- karta pobytu wydana w związku z nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej
- dokument „zgoda na pobyt tolerowany”,
- decyzja o zezwoleniu na pobyt stały,
- decyzja o zezwoleniu na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
- decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
d) jeśli jesteś obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – przygotuj:
- ważny dokument podróży,
- ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu,
- albo ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,
e) jeśli jesteś członkiem rodziny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – przygotuj:
- ważny dokument podróży,
- ważną kartę pobytową,
- lub ważną kartę stałego pobytu.
4. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to oprócz wskazanych wyżej dokumentów pełnomocnik musi pokazać swój dowód osobisty lub paszport (nie musi mieć Twojego dowodu lub paszportu) oraz pisemne upoważnienie do zameldowania – przykładowy wzór upoważnienia w załącznikach.

ILE ZAPŁACISZ

Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały – bez opłaty.
Pełnomocnictwo w sprawie meldunkowej – bez opłaty.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki przy zgłoszeniu na stanowisku.

WAŻNE INFORMACJE

1. Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca zamelduj się najpóźniej w 30. dniu od przybycia do tego miejsca.
2. Jeśli jesteś obywatelem innego kraju, niż te wymienione powyżej zamelduj się najpóźniej w 4. dniu od przybycia do tego miejsca.
3. Jeśli chcesz się zameldować, to masz obowiązek uzyskać na formularzu „ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Jeśli posiadasz tytuł prawny do lokalu, to sam dokonujesz na formularzu potwierdzenia faktu swojego pobytu w danym lokalu. Jeśli nie możesz uzyskać ww. potwierdzenia, to możesz się zameldować w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania we wskazanym w formularzu lokalu (patrz procedura WSO-VII).
4. Dzieci i osoby ubezwłasnowolnione może zameldować ich przedstawiciel ustawowy opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
5. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały otrzymasz bezpłatnie, ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
6. Jeśli zmieniasz miejsce pobytu stałego nie musisz wymeldowywać się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania możesz dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
7. Jeżeli nie jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej oraz nie jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, a posiadasz jeden z następujących dokumentów uprawniający cudzoziemców do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- wiza Schengen lub wiza długoterminowa wydana przez inne państwa obszaru Schengen,
- dokumenty pobytowe wydane przez inne państwa obszaru Schengen,
- wizy długoterminowe lub dokumenty pobytowe wydane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie są państwami obszaru Schengen (gdy zgodnie z prawem Unii Europejskiej takie wizy lub dokumenty uprawniają do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), to możesz zameldować się w Polsce na pobyt czasowy nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, od daty przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Jeśli masz dodatkowe pytania, to zadzwoń pod numer telefonu: 91-4245986, 91-4245336 lub napisz maila: wso@um.szczecin.pl
9. Jeśli formularz składasz w formie dokumentu elektronicznego, to:
- możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik, jeżeli chcesz, by pełnomocnik Ciebie zameldował udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie lub prześlij pełnomocnictwo do urzędu korzystając z pisma ogólnego,
- jeżeli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza dokument elektroniczny, który to potwierdzi,
- jeżeli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego, oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające Twój pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub innego podmiotu,
- jeżeli nie możesz dostać tych dokumentów w postaci elektronicznej, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany,
- jeżeli nie jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca nie możesz skorzystać z usługi elektronicznie.
Pamiętaj, że formularz możesz złożyć elektronicznie, jeśli posiadasz numer PESEL.

Zameldowanie elektroniczne     


Szczegóły dotyczące założenia profilu zaufanego   


Dostęp do formularza elektronicznego

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1191),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2070),
3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775).

BGM-X Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Geodety Miasta Biuro Geodety Miasta

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka,
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka,
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta (BGM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WK-X Stypendia Twórcze Miasta Szczecin Stypendia Wydział Kultury

Podstawa prawna: Uchwała Nr XVIII/428/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2048) oraz Zarządzenie Nr 277/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie trybu pracy Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin oraz określenia wzoru wniosku, umowy i sprawozdania oraz Zarządzenie Nr 383/18 prezydenta Miasta szczecin z dnia 27 sierpnia 2018r. zmieniającego zarządzenie w sprawie trybu pracy Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin oraz określenia wzoru wniosku, umowy i sprawozdania.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Szczecin (WK-1).
2. Załączniki obowiązkowe:

• Życiorys artystyczny.
• Portfolio lub dokumentacja działalności artystycznej (recenzje, opinie, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio-video, książki, katalogi i inne publikacje, dyplomy i wyróżnienia lub informacje na ich temat itp.).
• Rekomendacje od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium lub związku twórczego lub podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub dyrektora instytucji kultury.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje. Decyzja jest ostateczna.

VI.UWAGI:

1. Stypendia przyznaje się osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację przedsięwzięć artystycznych na terenie Miasta Szczecin. Osoba ubiegająca się o stypendium musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.
2. Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.
3. Termin składania wniosków zostanie określony w ogłoszeniu o naborze umieszczonym na stronie internetowej miasta http://www.szczecin.pl/.
4. Stypendia są indywidualne i udzielane są na przedsięwzięcia artystyczne realizowane w roku kalendarzowym w którym zostały przyznane.
5. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.
6. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia ustalana jest co roku w ramach budżetu Miasta Szczecin.
7. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
8. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej.
9. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia artystycznego (WK-8).

BDO-X Ankieta weryfikacyjna dla organizacji pozarządowych Organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego Biuro Dialogu Obywatelskiego

Podstawa prawna: art. 8 ust. 5 pkt. 2, art. 40b ust. 1 pkt. 1-3 oraz art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2261 z późn. zm.). Art. 12-15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.). Art. 4 ust. 5 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.). § 4 ust. 1 pkt. 14) załącznika do Uchwały nr XLIV/1243/22 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Ankieta weryfikacyjna dla organizacji pozarządowych” (BDO-7)
2. Załączniki:
• wykaz terenowych jednostek organizacyjnych, wraz z danymi teleadresowymi.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

WKs-X Wgląd w akta Wydział Księgowości

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (WKs-8).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WSO-X Реєстрація іноземця на постійне проживання Zameldowanie Wydział Spraw Obywatelskich

ДЕ МОЖНА ОФОРМИТИ

Анкету можна подати в Департаменті цивільних справ у кімнаті 62 Ратуші Щеціна за адресою пл. Армії Крайовей1 або в кімнаті 20 філії за адресою вул. Ридла 39 - 40.

ПІДГОТУЙТЕ

1. Заповнена письмова форма «РЕЄСТРАЦІЯ ПМЖ / ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ»(окремо для кожної особи, яка реєструється, також для дитини) - див. важливу інформацію, пункт 3.

Електронна форма документа - див. важливу інформацію, пункт 9.

2. Документ, що підтверджує право власності на приміщення - доступний для ознайомлення в оригіналі, яким можуть бути: цивільно-правовий договір, витяг із земельного та іпотечного реєстру або нотаріальний акт, адміністративне рішення, рішення суду, рішення про виділення житла,приміщення, договір оренди, у разі спадкування - додатково законне рішення суду про купівлю спадщини або свідоцтво про спадщину.

3. Інші документи:

а) якщо ви є громадянином країни-члена Європейського Союзу або Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну, Швейцарської Конфедерації - підготуйте:

- дійсний проїзний документ або інший дійсний документ, який підтверджує вашу особу та громадянство

б) якщо ви є членом сім'ї громадянина країни-члена Європейського Союзу або Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну, Швейцарської Конфедерації - підготуйте:

- дійсний проїзний документ,

- дійсну картку постійного проживання члена сім'ї громадянина Європейського Союзу або дійсну картку проживання члена сім'ї громадянина Європейського Союзу, і якщо ви не можете це зробити

- інший документ, що підтверджує, що ви є членом сім'ї громадянина Європейського Союзу,

в) якщо ви є громадянином іншої країни, ніж перераховані вище, підготуйте:

- дійсний проїзний документ

- та один із наступних документів, що дають право на перебування іноземців, видані польськими органами влади:

- вид на проживання, виданий у зв'язку з наданням посвідки на постійне проживання,

- карту проживання, видану у зв'язку з отриманням дозволу на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу,

- вид на проживання, виданий у зв'язку з наданням посвідки на проживання з гуманітарних міркувань,

- прописка, видана у зв'язку з наданням додаткового захисту,

- картка проживання, видана у зв'язку з наданням статусу біженця в Республіці Польща

- документ «згода на допустиме перебування»,

- рішення про дозвіл на постійне проживання,

- рішення про дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу,

- рішення про надання статусу біженця в Польщі, надання додаткового захисту в Польщі, згода на перебування з гуманітарних міркувань або згода на толерантне перебування,

г) якщо ви є громадянином Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зазначеного у ст. 10 сек. 1 літ. b Угоди про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу та Європейського співтовариства з атомної енергії - підготувати:

- дійсний проїзний документ,

- діюча довідка про реєстрацію місця проживання,

- або дійсний документ, що підтверджує право на постійне проживання,

д) якщо ви є членом сім'ї громадянина Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зазначеного у ст. 10 сек. 1 літ. e та f Угоди про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу та Європейського співтовариства з атомної енергії - підготуйте:

- дійсний проїзний документ,

- дійснукарткупроживання,

- або дійсну карту постійного проживання.

4. Якщо ви вирішуєте справу через повіреного, окрім вищезазначених документів, повіренийповинен пред’явити своє посвідчення особи чи паспорт (йому не потрібно мати ваше посвідчення особи чи паспорта) та письмовий дозвіл на реєстрацію – а. - зразок шаблону авторизації у додатках.

СКІЛЬКИ ВИ ЗАПЛАТИТЕ

Реєстрація на ПМЖ - без збору.

Довіреність у реєстраційній справі - без збору.

ЧАС ОЧІКУВАННЯ

Одразу після доповіді на посаду.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Якщо ви є громадянином країни-члена Європейського Союзу або Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну, Швейцарської Конфедерації або членом сім'ї такого іноземця, зареєструйтеся не пізніше 30-го дня прибуття.

2. Якщо ви є громадянином іншої країни, ніж зазначені вище, зареєструйтеся не пізніше 4-го дня прибуття в це місце.

3. Якщо Ви бажаєте зареєструватися, Вам необхідно отримати на формі «ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ»підтвердження факту проживання, зроблене особою, яка має право власності на приміщення, у вигляді розбірливого підпису з датою його подання. Якщо у вас є юридичне право власності на приміщення, ви підтверджуєте своє перебування в приміщенні на формі самостійно. Якщо ви не можете отримати вищезгадане підтвердження, то ви можете зареєструватися у формі адміністративного рішення після проведення адміністративного провадження, спрямованого на підтвердження факту проживання у вказаному у формі приміщенні(див. процедуру WSO-VII).

4. Діти та недієздатні особи можуть бути зареєстровані їх законним опікуном або іншою особою, яка фактично доглядає за ними за місцем спільного перебування.

5. Довідку про реєстрацію постійного місця проживання ви отримаєте безкоштовно, дійсну до дати зміни місця проживання.

6. При зміні місця постійного проживання не потрібно знімати реєстрацію з попереднього місця постійного проживання. Виписатися можна при реєстрації нового місця постійного проживання.

7. Якщо ви не є громадянином країни-члена Європейського Союзу або Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну, Швейцарської Конфедерації, і ви не є членом сім'ї зазначеного іноземця, і у вас є один з наступних документів, що дозволяють іноземцям перебування на території Республіки Польща:

- Шенгенська віза або довгострокова віза, видана іншими державами Шенгену,

- посвідки на проживання, видані іншими державами Шенгену,

- довгострокові візи або дозволи на проживання, видані державами-членами Європейського Союзу, які не є країнами Шенгену (де, відповідно до законодавства Європейського Союзу, такі візи або документи дають вам право перебувати на території Республіки Польща), ви можете зареєструватися в Польщі для тимчасового перебування на термін не довший90 днів протягом кожних 180 днів з дати перетину кордону Республіки Польща.

8. Якщо у вас виникли додаткові запитання, будь ласка, телефонуйте: 91-4245986 або напишіть на електронну адресу: wso@um.szczecin.pl

9. Якщо ви подаєте форму у вигляді електронного документа, то:

- ви можете зареєструватися особисто або повірений може зробити це від вашого імені, якщо ви хочете, щоб повірений зареєстрував вас, надайте йому електронну довіреність та підпишіть її в електронному вигляді або відправте довіреність до офісу, використовуючи загальний лист,

- якщо ви є власником або маєте інше юридичне право власності на приміщення, в якому хочете зареєструватися, - додайте електронний документ до форми, який це підтвердить,

- якщо ви не є власником і не маєте іншого юридичного права на приміщення, в якому хочете зареєструватися, - додайте до форми у вигляді електронного документа декларацію власника або іншої особи, яка має право власності на приміщення, що підтверджує ваше перебування в приміщенні, та документ, що підтверджує право власності на приміщення власника або іншої особи,

- якщо ви не можете отримати ці документи в електронному вигляді, додайте їх цифрове зображення, наприклад, скани,

- якщо ви не є громадянином країни-члена Європейського Союзу або Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну, Швейцарської Конфедерації або членом сім'ї такого іноземця, ви не можете користуватися послугою в електронному вигляді.

Пам’ятайте, що ви можете надіслати форму в електронному вигляді, якщо у вас є номер PESEL.

Електронна реєстрація

Докладні відомості про створення довіреного профілю

Доступ до електронної форми

ПРАВОВА ОСНОВА

1. Законвід 24.09.2010р. про облік населення (Законодавчий вісниквід 2022 року, ст.1191),

2. Розпорядження Міністра внутрішніх справ та адміністрації від 13.12.2017р. про визначення шаблонів та способу заповнення бланків, що використовуються при виконанні реєстраційного обов’язку (Законодавчий вісниквід 2017 р., ст. 2411 із змінами),

3. Законвід 14 червня 1960 року. Кодекс адміністративного судочинства (Законодавчий вісник від 2022 року, ст. 2000).

WPiOL-X Wgląd w akta Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (WPiOL-11).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WSO-XI Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Wybory Wydział Spraw Obywatelskich

(wniosek można składać do 31.05.2024 r.)

GDZIE ZAŁATWISZ:

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w pokoju 54A (prawe skrzydło Urzędu) albo w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w Sali 20.

PRZYGOTUJ:

„Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej”.
1. Załączniki:
a) „Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej”,
b) kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat),
c) kopia dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli (w przypadku, gdy taki stosunek istnieje).

ILE ZAPŁACISZ:

Brak opłaty.

CZAS OCZEKIWANIA:

Do 7 dni.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Głosować za pośrednictwem pełnomocnika może wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.
2. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w jednostkach, o których mowa w art. 12 § 4 i 7 (są to obwody odrębne np.: zakład leczniczy, dom opieki społecznej, zakład karny, dom studencki) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2408 ze zm.), oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego oraz wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego.
3. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania z wyłączeniem osoby wchodzącej w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
4. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
5. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów.
6. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w urzędzie gminy.
7. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.
8. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
9. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są zadaniem zleconym gminy i są wolne od opłat. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 2408 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2024 r., poz. 314 t.j.).

WSS-XI Wpis do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin Żłobki i kluby dziecięce Wydział Spraw Społecznych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 9 lutego 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60,1428) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających" składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do wykazu w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia poprawnie wypełnionego wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do wykazu stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii na sali 62). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Miejsce złożenia wniosku:
- Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dlaswiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory.

1. Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. W sprawach z wniosków, Prezydent miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego.
3. W celu sprawdzenia zgodności danych we wniosku o wpis do wykazu dziennych opiekunów Prezydent miasta może żądać odpowiednich dokumentów.
4. Przed dokonaniem wpisu do wykazu, Prezydent miasta może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.

BDO-XI Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Uczniowskie kluby sportowe Biuro Dialogu Obywatelskiego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.), Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1449), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY

1. „Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych” (BDO-3).
2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
a) protokół zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta zawierający:
• porządek zebrania,
• uchwałę o powołaniu uczniowskiego klubu sportowego,
• uchwałę o przyjęciu statutu,
• uchwałę dotyczącą wskazania adresu siedziby,
• uchwałę o wyborze zarządu,
• uchwałę o wyborze organu kontroli wewnętrznej,
• uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego,
b) lista założycieli (co najmniej siedem osób, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych z danymi wymaganymi przez ustawę Prawo o stowarzyszeniach, tj. imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis),
c) dane osób wchodzących w skład komitetu założycielskiego, tj. imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia,
d) dane osób wchodzących w skład zarządu oraz organu kontroli wewnętrznej tj. imiona i nazwiska, pełniona funkcja,
e) dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
f) 2 egzemplarze statutu.
3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w przypadku żądania załatwienia sprawy w formie decyzji w terminie krótszym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji – 10,00 zł.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis do ewidencji (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

WK-XI Wgląd w akta Wydział Kultury

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (WK-16).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WOś-XI Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców/opiekunów prawnych Wydział Oświaty

Podstawa prawna: art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022r. poz. 655, 1079,1116, 1383, 1700, 1730, 2089).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka” (WOś-15).
2. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych.
3. Zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę lub ośrodek o realizowaniu przez dziecko odpowiednio: obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, albo zajęć rewalidacyjno–wychowawczych.
4. Pełnomocnictwo (upoważnienie) drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka do wnioskowania/zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie.
5. Kopie wszystkich stron dowodu rejestracyjnego pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka/ucznia (tylko w przypadku dowożenia prywatnym samochodem osobowym).
6. Upoważnienie/zgoda właściciela/współwłaściciela samochodu do użytkowania w celu zapewnienia dowożenia dziecka (tylko w przypadku dowożenia prywatnym samochodem osobowym).
7. Oświadczenie rodzica czy po odwiezieniu dziecka do szkoły wraca do domu, czy jedzie do pracy, a także, czy jadąc po dziecko do szkoły jedzie z miejsca pracy, czy z domu. Jeśli odwozi dziecko i jedzie do pracy, a także jeśli jedzie po dziecko z miejsca pracy oświadczenie winno zawierać adres miejsca pracy.
8. Oświadczenie rodzica, że powierzył wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi
9. Oświadczenie podmiotu, że dowozi dziecko do przedszkola/szkoły/placówki i sprawuje opiekę w czasie jazdy.
10. Inne dokumenty (niewymagane - np. poświadczające zamieszkanie, samotne rodzicielstwo, prawo do opieki).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Zasady zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica:

1. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej przysługuje w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.
2. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowe przysługuje rodzicom, którzy we własnym zakresie zapewniają dowożenie i opiekę:

a) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka - w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - objętych kształceniem specjalnym,
b) do najbliższej szkoły podstawowej - w przypadku uczniów realizujących kształcenie specjalne na tych poziomach edukacji,
c) do najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
d) do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
• 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
• 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

3. Zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, punktu przedszkolnego, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi dokonuje się na podstawie umowy pomiędzy rodzicami, a Prezydentem Miasta Szczecin.
Wzory umów w załączeniu do niniejszej procedury - mogą być modyfikowane w drodze wzajemnych negocjacji.
4. Umowa może być zawarta z jednym rodzicem – jeśli koszty dowożenia ponosi on samodzielnie lub posiada pełnomocnictwo drugiego rodzica do zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie.
5. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
6. Podstawą zawarcia umowy jest pozytywne rozpatrzenie „Wniosku o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka” (WOś-15).
7. Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w Urzędzie Miasta Szczecin.
8. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka stanowi:
a) w przypadku przejazdu prywatnym samochodem osobowym wzór:

koszt = (a-b) x c

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica/opiekuna prawnego z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

b) w przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu wylicza się tak samo jak w punkcie a.

9. Kwotę zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej, dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, w tym świąt i ferii szkolnych, przypadających w przyjętym okresie rozliczeniowym.
10. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje.
11. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica w przyjętym okresie rozliczeniowym następuje na podstawie:

a) w przypadku przejazdu prywatnym samochodem osobowym - „Deklaracji o organizowaniu przejazdu dziecka niepełnosprawnego i opiekuna do przedszkola/szkoły/ośrodka prywatnym samochodem osobowym”, której wzór stanowi załącznik do umowy,
b) w przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi – deklaracji, o której mowa w punkcie a.

12. Deklaracje o organizowaniu przejazdu składa się w Urzędzie Miasta Szczecin nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po przyjętym okresie rozliczeniowym, w którym realizowano dowóz dziecka.
13. Zapłata następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia deklaracji.

USC-XI Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Imię / nazwisko - zmiana Urząd Stanu Cywilnego

GDZIE ZAŁATWISZ

Oświadczenie możesz złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokoju 218a lub w Filii USC przy ul. Rydla 39-40 w pokoju 21, osobiście.

PRZYGOTUJ

1. Sentencję wyroku sądu (do wglądu);
2. Zabierz ze sobą:
• Dokument stwierdzający tożsamość.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa - 11,00 zł. Możesz zapłacić kartą płatniczą, w kasie Urzędu lub przelewem.
Opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki (maksymalnie do 30 dni - w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego).

WAŻNE INFORMACJE

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, musisz zgłosić ustny wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

PODSTAWA PRAWNA

art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 t.j.).

WKs-XI Wydawanie kopii / uwierzytelnionych kopii / uwierzytelnionych odpisów dokumentów w trybie Ordynacji podatkowej Wydział Księgowości

Podstawa prawna: art. 178 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie kopii/ uwierzytelnionych kopii/ uwierzytelnionych odpisów dokumentów" (WKs-9).
2. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika, dodatkowo:
• pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis) według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 974),
• dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa w przypadku żądania uwierzytelnionych kopii / uwierzytelnionych odpisów dokumentów:
• 5,00 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej strony, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)
• nie pobiera się opłaty skarbowej za uwierzytelnienie kopii/odpisu pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

2. Opłata administracyjna za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. (Dz. U. 2018 poz. 1844):
• 0,60 zł – za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A4,
• 0,80 zł – za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A4,
• 0,90 zł – za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A3,
• 1,20 zł – za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A3.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (dotyczy dokumentów zawierających informacje niejawne, a także innych dokumentów, które organ podatkowy wyłączy z akt sprawy ze względu na interes publiczny - art. 179 §1,2 Ordynacja podatkowa).
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WEA-XI Postępowanie egzekucyjne w administracji – Zrzeczenie się nabytej rzeczy i żądanie zwrotu zapłaconej ceny Wydział Egzekucji Administracyjnej

Podstawa prawna: art. 107 § 2d ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o zwrot zapłaconej ceny" (WEA-11).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Egzekucji Administracyjnej (WEA).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ egzekucyjny zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 36 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62.
WPiOL-XI Opłata skarbowa Wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej Opłata skarbowa Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. „Wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej” (WPiOL-9).
 2. Załączniki:
  • dokumenty potwierdzające słuszność żądania.
 3. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pełnomocnictwo według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2330).
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

II.OPŁATY:

 1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
 2. Opłata skarbowa:
  • za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Wydział Podatków i Opłat i Lokalnych (WPiOL).
 • Wydział Księgowości (WKs).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów – Kancelaria Główna lub przesyła pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać:

 1. wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa),
 2. zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

VI.UWAGI:

W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).

WZKiOL-XI Ulga w spłacie należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską Szczecin Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Podstawa prawna: art. 64 ust.1 pkt. 2 lit a i lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 305 tekst jedn. z późn. zm.). § 25 ust. 4 pkt. 16 załącznika do Zarządzenia Nr 145/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2019 r. z późnymi zmianami.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. "Wniosek o umorzenie w całości/części, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności z tytułu mandatu (-ów) karnego (-ych) wystawionego (-ych) przez Straż Miejską Szczecin" (WZKiOL-9).
 2. Załączniki (odpowiednio do sytuacji Wnioskodawcy):
  • dokument świadczący o zatrudnieniu - kopia umowy o pracę lub umowy zlecenia/ o dzieło,
  • kopia decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia np.: renty/emerytury,
  • kopia wyroku sądowego o przyznaniu alimentów,
  • dokument świadczący o pobieraniu nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) / zaocznym,
  • dokument świadczący o statusie osoby bezrobotnej z prawem / bez prawa do zasiłku np. kopia decyzji Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu za osobę bezrobotną, kopia karty wizyt bezrobotnego w PUP (oznaczona nr ewidencyjnym osoby bezrobotnej),
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku dochodów w ostatnim roku rozliczeniowym,
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach gospodarstwa rolnego,
  • kopia orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii BOI Urzędu Miasta Szczecin). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

 1. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo powinno zawierać oświadczenie pełnomocnika iż pełnomocnictwo przyjmuje, oraz że pełnomocnictwo nie zostało cofnięte, a mocodawca żyje. Oświadczenie to powinno być podpisane przez pełnomocnika i opatrzone przez niego datą
 2. Przy składaniu wniosku należy posiadać kopię załączników potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 3. Prezydent Miasta na wniosek zobowiązanego może udzielić ulg w spłacie zobowiązań tj. umorzyć w całości lub w części, odroczyć spłatę bądź rozłożyć na raty należności z tytułu m.in. prawomocnych mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską, jednakże ulga w spłacie należności nie jest obligatoryjna i może być zastosowana jedynie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach po dokonaniu oceny sytuacji finansowej zobowiązanego.
BGM-XI Wgląd w akta Biuro Geodety Miasta

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (BGM-11)
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WOŚr-XI Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska Wydział Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm., Dz. U. z 2016 r. poz. 2089).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie" (WOŚr-11).

II. OPŁATY:

1. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, w przypadku gdy:
- przekazanie informacji następuje ustnie lub
- informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostają wyszukane i przekazane do wglądu w siedzibie organu administracji.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne w sytuacji, gdy:
- informacje wymagają wyszukania,
- sporządzone zostają kopie dokumentów lub danych,
- następuje przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku (np. elektroniczną - płyta CD),
- organ przesyła wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych drogą pocztową.

2. Wysokość opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
a) Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi:
- jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów – 5 zł;
- jeżeli wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów, mnoży się kwotę 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i współczynnik różnicujący 0,1.
b) Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
c) Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:
- 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej,
- 1,50 zł za stronę kopii kolorowej.
d) Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:
- (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. d, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
- (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. d, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
- (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. d, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
- (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.
e) Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.
f) Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
g) Opłaty uiszcza się w terminie 14 dni.

3. Opłaty pobierane są:
a) za zaliczeniem pocztowym – w przypadku, gdy informacja o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie jest przekazywana za pośrednictwem poczty,
b) przelewem na rachunek Urzędu Miasta – w przypadku, gdy informacja o udostępnianiu informacji o środowisku jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę.

4. Opłaty pobierane za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: Bank PKO BP S.A. 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
Termin, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.
W dniu złożenia wniosku w przypadku, gdy udostępnienie dotyczy dokumentów, o których informacje znajdują się w publicznie dostępnych wykazach danych, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.
Jeżeli odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje ze względu na wyłączenie jawności informacji z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawa do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwową, skarbową lub statystyczną, wówczas przysługuje prawo do wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

VI. UWAGI:

Bez pisem