przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

Numer Tytuł procedury
BPM-I Ambasador Szczecina
WZFM-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Zarządzania Finansami Miasta
BSiMSP-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa
WK-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Kultury
WPiOL-I Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
KD-I Informowanie podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – lokalizacyjnej
WOś-I Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
WZP-I Wgląd w akta
WSO-I Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stały
BDO-I Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
BNW-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego
WKs-I Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
BIP-I Udostępnianie informacji publicznej
BOU-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Obsługi Urzędu
WSS-I Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
BRM-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Rady Miasta
BGM-I Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WEA-I Prowadzone postępowanie egzekucyjne w administracji
BP-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Prawne
WOŚr-I Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
WInf-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Informatyki
WZiON-I Ustalenie innego terminu zapłaty bieżącej opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
BMKZ-I Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym w granicach administracyjnych Szczecina
WAiB-I Pozwolenie na budowę
WKiAW-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
WO-I Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
WMiRSPN-I Nadawanie na własność gospodarstw rolnych
WIM-I Program społecznych inicjatyw lokalnych
BZP-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro ds. Zamówień Publicznych
BMRK-I Poradnictwo konsumenckie i informacja prawna
BPPP-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
BIiRO-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
USC-I Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
BR-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Rewitalizacji
WEA-II Zawieszenie/umorzenie* prowadzonego postępowania egzekucyjnego
BSiMSP-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WKs-II Zaświadczenie o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy, zbywcy lub podatnika
WS-II Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
BP-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WAiB-II Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce/działkach, na których został zaprojektowany
USC-II Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
WKiAW-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WInf-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BOU-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BR-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WSS-II Wgląd w akta
BRM-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BPPP-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BZP-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
KD-II Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej
BNW-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek.
WMiRSPN-II Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu dożywotniego użytkowania lub gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę rolniczą lub emeryturę
BIiRO-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BPM-II Przyznanie Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin
WIM-II Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Inwestycji Miejskich
BGM-II Ustalenie numeru porządkowego budynku (wybudowanego/w trakcie budowy/prognozowanego do wybudowania)
BMRK-II Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
BDO-II Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia / zawiadomienie o zmianach
BIP-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WSO-II Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy
WK-II Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin
BMKZ–II Wydanie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku
WOŚr-II Zgłoszenie do eksploatacji instalacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód
WO-II Świadectwo pracy, świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach
WZFM-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WZiON-II GMS Odroczenie terminu zapłaty zaległych należności wraz z należnymi odsetkami z tytułu użytkowania wieczystego
WPiOL-II Podatek rolny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WOś-II Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika stanowiące pomoc de minimis
WZiON-II SP Odroczenie terminu zapłaty zaległych należności wraz z należnymi odsetkami z tytułu użytkowania wieczystego
WZKiOL-II Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
BOU-III Wgląd w akta
BNW-III Wgląd w akta
WEA-III Postępowanie egzekucyjne w administracji - zarzut
WIM-III Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WOś-III Wpis do ewidencji niepublicznych szkół /placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne (dotyczy także dokonania zmian we wpisie do ewidencji)
WMiRSPN-III Umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych opłat wraz z należnymi odsetkami związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego
USC-III Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym)
WKiAW-III Wgląd w akta
BSiMSP-III Wgląd w akta
WK-III Prowadzenie spraw dotyczących wzniesienia (montażu)/ rozbiórki (demontażu) /rozbiórki (demontażu) i wzniesienia (montażu) w nowej lokalizacji POMNIKA / TABLICY PAMIĄTKOWEJ / AKCENTU RZEŹBIARSKIEGO dla upamiętnienia wydarzenia lub osoby na terenie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin
BPM-III Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Prezydenta Miasta
WPiOL-III Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
BZP-III Wgląd w akta
WO-III Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Organizacyjny
WS-III Zgłoszenie wpisu do ewidencji obiektów, które świadczą usługi hotelarskie
BRM-III Wgląd w akta
BPPP-III Wgląd w akta
WInf-III Wgląd w akta
BDO-III Wpis fundacji do bazy danych prowadzonej przez Biuro Dialogu Obywatelskiego
WAiB-III Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
BMRK-III Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BGM-III Rozgraniczenie nieruchomości
WZKiOL-III Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
BIP-III Wgląd w akta
KD-III Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów
WKs-III Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu gospodarki nieruchomościami, stwierdzającego stan zaległości
WZiON-III Wykonanie w imieniu Skarbu Państwa prawa pierwokupu gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi
WOŚr-III Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
BMKZ–III Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich / prac restauratorskich / robót budowlanych / badań konserwatorskich / badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu tego zabytku
WZFM-III Wgląd w akta
BP-III Wgląd w akta
WZP-III Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WSS-III Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin dotyczący miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy
BR-III Wydawanie zaświadczeń dot. nieruchomości gruntowej/budynku/lokalu w zakresie art. 8 i art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485)
BIiRO-III Wgląd w akta
USC-IV Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą
WSS-IV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Społecznych
BMKZ-IV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
WKs-IV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Księgowości
WAiB-IV Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
WZiON-IV Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
WEA-IV Zażalenie/skarga* na prowadzone postępowanie egzekucyjne
BPM-IV Zasady używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin
WO-IV Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WIM-IV Wgląd w akta
WK-IV Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin
WPiOL-IV Podatek leśny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
BMRK-IV Wgląd w akta
WZKiOL-IV Decyzja uchylająca uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
BDO-IV Realizacja zadania publicznego - Mała dotacja do 10.000 zł
WMiRSPN-IV Umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych opłat wraz z należnymi odsetkami związanych z korzystaniem z lokalu użytkowego
WZP-IV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Zarządzania Projektami
WOŚr-IV Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
WSO-IV Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego
WS-IV Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WOś-IV Wykreślenie wpisu z ewidencji niepublicznych szkół /placówek prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin
BR-IV Wgląd w akta
WK-V Nadanie tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
WPiOL-V Odwołania i zażalenia w trybie postępowania
WSO-V Nadanie numeru PESEL na wniosek
BMRK-V Oświadczenie do umowy na realizację zadania publicznego
BMKZ-V Wgląd w akta
BDO-V Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WS-V Stypendium sportowe dla zawodników
WOŚr-V Wgląd w akta
WMiRSPN-V Zmiana wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miasto Szczecin jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań
WGK-V Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
WOś-V Przyznanie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
WZKiOL-V Decyzja zmieniająca uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
WKs-V Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BGM-V Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków
WAiB-V Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
WSO-V Надання номера PESEL за запитом
WEA-V Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Egzekucji Administracyjnej
WSS-V Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na odstąpienie od warunków sanitarno-lokalowych oraz przeciwpożarowych w przypadku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, będącymi obywatelami Ukrainy
WZiON-V O umorzenie zaległych należności stanowiących 50% opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami za rok bieżący
USC-V Zgłoszenie urodzenia dziecka
WO-V Wgląd w akta
BPM-V Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WS-VI Wgląd w akta
BPM-VI Wgląd w akta
WZiON-VI Zmiana stanu prawnego (spadkobranie)
BDO-VI Wydanie wyciągu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
WEA-VI Postępowanie egzekucyjne w administracji - Umorzenie grzywny w celu przymuszenia
WZKiOL-VI Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy
WMiRSPN-VI Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi
BMKZ-VI Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek.
WAiB-VI Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
WSO-VI Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
WK-VI Przydział pracowni artystycznych
WGK-VI Wgląd w akta
WOś-VI Stypendia i zasiłki szkolne
WSS-VI Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin
BGM-VI Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
USC-VI Rejestracja zgonu
BMRK-VI Aneksowanie zawartej umowy
WKs-VI Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową (zwykłą/kaucyjną) lub zastawem skarbowym
WSO-VI Реєстрація іноземця на тимчасове перебування
WOŚr-VI Przekazanie innej dokumentacji geologicznej
WPiOL-VI Wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie
WAiB-VII Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
WGK-VII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BMRK-VII Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
WS-VII Przyznawanie nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników i trenerów.
WEA-VII Postępowanie egzekucyjne w administracji - Zwrot uiszczonej lub ściągniętej grzywny
WZKiOL-VII Pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom
WOś-VII Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego
WSS-VII Wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin
WMiRSPN-VII Ustalenie stopnia realizacji uprawnień poprzez nabycie nieruchomości na terenie m. Szczecin za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Polski w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.
WSO-VII Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania
WK-VII Aneksowanie umowy wieloletniej – przyznanie kwoty dotacji na kolejny rok budżetowy
WOŚr-VII Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
USC-VII Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie
BDO-VII Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
WZiON-VII Zmiana stanu prawnego (zmiana nazwiska/zmiana nazwy Przedsiębiorstwa)
WPiOL-VII Wznowienie postępowania
WKs-VII Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową (zwykłą/kaucyjną) lub zastawem skarbowym
WPiOL-VIII Zmiana decyzji ostatecznej
WEA-VIII Postępowanie egzekucyjne w administracji - Sposób wykonywania czynności przez wykonawcę przy wykonaniu zastępczym
WMiRSPN-VIII Zabudowa wspólnej granicy, zbliżenie się do granicy obiektem mieszkalnym lub innym
WZKiOL-VIII Uznanie osoby za sprawującą bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
WZiON-VIII Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie
WOś-VIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Oświaty
WKs-VIII Wniosek o zwrot nadpłaty
WSS-VIII Zmiana danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
BDO-VIII Wpis stowarzyszenia do bazy danych prowadzonej przez Biuro Dialogu Obywatelskiego
WS-VIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Sportu
WOŚr-VIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska
WAiB-VIII Pozwolenie na rozbiórkę
USC-VIII Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie
WK-VIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WSO-VIII Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców Szczecina lub rejestru PESEL
WSS-IX "Bon opiekuńczy: Wieloraczki"
WAiB-IX Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
WZiON-IX Wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu
WOś-IX Przewóz dziecka/ucznia niepełnosprawnego środkami transportu Sekcji ds. Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnością (SOKON)
WK-IX Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych
WMiRSPN-IX Udostępnienie nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej
USC-IX Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
WZKiOL-IX Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za żołnierza samotnego
WPiOL-IX Stwierdzenie nadpłaty podatku
WS-IX Aneksowanie zawartej umowy
WOŚr-IX Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
BDO-IX Likwidacja stowarzyszenia
WEA-IX Postępowanie egzekucyjne w administracji - Zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastępczego
WKs-IX Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
WZKiOL-X Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
WOŚr-X Zezwolenie na zbieranie odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
WSS-X Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WOś-X Wpis innej formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego) do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne
WAiB-X Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
USC-X Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego
WMiRSPN-X Trwały zarząd - ustanowienie
WSO-X Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
BGM-X Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Geodety Miasta
WEA-X Postępowanie egzekucyjne w administracji - Żądanie wyłączenia spod egzekucji
WK-X Stypendia Twórcze Miasta Szczecin
BDO-X Ankieta weryfikacyjna dla organizacji pozarządowych
WKs-X Wgląd w akta
WSO-X Реєстрація іноземця на постійне проживання
WPiOL-X Wgląd w akta
WSS-XI Wpis do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin
WSO-XI Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
BDO-XI Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
WK-XI Wgląd w akta
USC-XI Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
WOś-XI Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców/opiekunów prawnych
WEA-XI Postępowanie egzekucyjne w administracji – Zrzeczenie się nabytej rzeczy i żądanie zwrotu zapłaconej ceny
WKs-XI Wydawanie kopii / uwierzytelnionych kopii / uwierzytelnionych odpisów dokumentów w trybie Ordynacji podatkowej
WPiOL-XI Opłata skarbowa Wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej
WZKiOL-XI Ulga w spłacie należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską Szczecin
BGM-XI Wgląd w akta
WAiB-XI Uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego
WOŚr-XI Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska
WZiON-XI Przedłużenie terminu zabudowy
WPiOL-XII Opłata skarbowa Wnioski w sprawie stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej
WOŚr-XII Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
WMiRSPN-XII Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod gminne i powiatowe drogi publiczne, które przeszły na własność Miasta Szczecina na podstawie art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
BDO-XII Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
WEA-XII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WZKiOL-XII Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym
WOś-XII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WZiON-XII Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
WSS-XII Zmiana danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów
WSO-XII Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
USC-XII Nadanie dziecku nazwiska męża matki
WAiB-XII Przeniesienie pozwolenia na budowę
WK-XII Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego
WOś-XIII Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z mocy prawa
WK-XIII Aneksowanie umowy 3.letniej zawartej w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego
WAiB-XIII Przeniesienie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
BDO-XIII Wydanie opinii Prezydenta Miasta dotyczącej organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego
WPiOL-XIII Zmiana danych osobowych
WEA-XIII Wgląd w akta
WSO-XIII Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
WOŚr-XIII Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
WSS-XIII Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym
WZiON-XIII Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
WZKiOL-XIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BGM-XIII Decyzje o zatwierdzeniu podziału nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami
WMiRSPN-XIII Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
USC-XIII Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia
WZiON-XIV Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
WSO-XIV Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
WOś-XIV Wgląd w akta
WAiB-XIV Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
WZKiOL-XIV Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia złożonego w trybie administracyjnym
BDO-XIV Realizacja zadania publicznego - składanie wniosku z inicjatywy organizacji
WK-XIV Dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach "Mecenatu kulturalnego Miasta Szczecin"
WMiRSPN-XIV Ustanowienie służebności przesyłu dla istniejącej infrastruktury technicznej
WOŚr-XIV Opiniowanie projektów robót geologicznych
WOŚr-XV Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
BDO-XV Realizacja zadania publicznego - składanie oferty na otwarty konkurs ofert
WZKiOL-XV Wgląd w akta
WK-XV Aktualizacja oferty złożonej w procedurze pozakonkursowej ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego
BGM-XV Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości
WZiON-XV Bezprzetargowe nabycie dzierżawionej nieruchomości gruntowej, która została zabudowana
WAiB-XV Wydawanie zaświadczeń
USC-XV Sporządzenie testamentu
WPiOL-XV Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w podatku od: nieruchomości/środków transportowych/rolnego i leśnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, opłatach od: posiadania psa/targowej/skarbowej/za gospodarowanie odpadami komunalnymi
BDO-XVI Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
USC-XVI Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
WPiOL-XVI Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w podatku od: nieruchomości/środków transportowych/rolnego i leśnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, opłatach: skarbowej/targowej/za gospodarowanie odpadami komunalnymi
WZiON-XVI Zamiana nieruchomości gruntowych
WSO-XVI Wydawanie dowodów osobistych
WAiB-XVI Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu
WZKiOL-XVI Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej
WOŚr-XVI Wydawanie kart wędkarskich
WMiRSPN-XVI Trwały zarząd - wygaśnięcie
WPiOL-XVII Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) dla osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej w podatku od: nieruchomości/środków transportowych/rolnego i leśnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, opłatach: skarbowej/targowej/za gospodarowanie odpadami komunalnymi
WOŚr-XVII Wydawanie kart łowiectwa podwodnego
WZiON-XVII Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
WZKIOL-XVII Zezwolenie na przeprowadzenie masowej imprezy sportowej
WSO-XVII Składanie wniosku w formie elektronicznej o wydanie dowodu osobistego
WAiB-XVII Wgląd w akta
BDO-XVII Wpis innej organizacji do bazy danych prowadzonej przez Biuro Dialogu Obywatelskiego
WSS-XVII Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na odstąpienie od wymogu zatrudnienia pielęgniarki lub położnej, w żłobku w przypadku, gdy liczba dzieci przekroczy 20 w związku z zapewnieniem opieki dzieciom będącym obywatelami Ukrainy
WMiRSPN-XVII Wgląd w akta
WZKiOL-XVIII Aneksowanie zawartej umowy
WPiOL-XVIII Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) w podatkach stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe: podatek od spadków i darowizn/od czynności cywilnoprawnych/od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej
WOŚr-XVIII Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m
WAiB-XVIII Odwołania i zażalenia w trybie postępowania
WZiON-XVIII Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą
BDO-XVIII Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
WSS-XVIII Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na przekroczenie maksymalnej liczby miejsc opieki/ przekroczenie maksymalnej liczby dzieci , którą może opiekować się opiekun, w związku z zapewnieniem opieki dzieciom będącym obywatelami Ukrainy
WMiRSPN-XVIII Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
USC-XVIII Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
WSO-XVIII Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
WOŚr-XIX Wydanie pozwolenia zintegrowanego
WPiOL-XIX Wniosek w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Miasta Szczecin
WSS-XIX Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na przyjęcie dzieci poniżej 1 roku życia (od 20 tygodnia życia), będącymi obywatelami Ukrainy do klubu dziecięcego
WAiB-XIX Wydanie dziennika budowy
BDO-XIX Wydanie wyciągu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
WMiRSPN-XIX Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego dotychczasowego najemcy
WZKiOL-XIX Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zgody na wykonywanie lotu / lotów w granicach administracyjnych miasta Szczecin na wysokości mniejszej niż 1500 m nad poziomem terenu, w tym przez statki powietrzne lotnictwa wojskowego w ramach uroczystości państwowych
WSO-XIX Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
WSO-XX Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy
WMiRSPN-XX Sprzedaż garażu na rzecz jego dotychczasowego najemcy
BDO-XX Wpis zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych
USC-XX Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej
WSS-XX Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy
WAiB-XX Decyzje o warunkach zabudowy
WPiOL-XX Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
WOŚr-XX Zgłoszenie stwierdzenia potencjalnie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
WMiRSPN-XXI Przydział lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
WPiOL-XXI Podatki i opłaty lokalne: od nieruchomości/ rolny/ leśny/ od środków transportowych/ za gospodarowanie odpadami komunalnymi.* Wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ niefigurowaniu* w ewidencji.
WSS-XXI Zmiana danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych / wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających prowadzonym przez Prezydenta Miasta Szczecin dotyczący miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy
WOŚr-XXI Oświadczenie do umowy na realizację zadania publicznego
BDO-XXI Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
WSO-XXI Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego
USC-XXI Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pozostającej w związku małżeńskim
WAiB-XXI Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
WSO-XXII Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
WOŚr-XXII Wpisanie do rejestru zwierząt na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
USC-XXII Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy małoletniego dziecka
WZiON-XXII Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu
WMiRSPN-XXII Oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej w związku ze sprzedażą części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową
WAiB-XXII Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
WZiON-XXIII Zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości i nabycie przez Gminę Miasto Szczecin praw do nieruchomości
BDO-XXIII Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
WPiOL-XXIII Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego (dochodowość)
WMiRSPN-XXIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
WSO-XXIII Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
WAiB-XXIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa
WOŚr-XXIII Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
USC-XXIII Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego
WMiRSPN-XXIV Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
WZiON-XXIV Wystawienie informacji o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
WOŚr-XXIV Uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (promesa)
BDO-XXIV Wgląd w akta
WAiB-XXIV Zgłoszenie budowy stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz sieci (z wyłączeniem sieci gazowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa)
WSO-XXIV Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
USC-XXIV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego
WPiOL-XXIV Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania na wezwanie organu podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
USC-XXV Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej
WSO-XXV Wgląd w akta
WMiRSPN-XXV Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WOŚr-XXV Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
WAiB-XXV Opinia dotycząca estetyki i ładu przestrzennego
WZiON-XXV Zastosowanie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości
BDO-XXVI Postępowanie wyjaśniające w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami
USC-XXVI Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WOŚr-XXVI Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
WMiRSPN-XXVI Sprzedaż pomieszczenia gospodarczego na rzecz najemcy / pomieszczenia niespełniającego wymogów samodzielności na rzecz właściciela lokalu przyległego
WAiB-XXVI Opinia do wniosku o wydanie decyzji na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej
WSO-XXVI Wydanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ)
WPiOL-XXVI Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WZiON-XXVI GMS Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnymi odsetkami
WZiON-XXVI SP Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnymi odsetkami
WZiON-XXVII Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości
WMiRSPN-XXVII Sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w drodze przetargu
BDO-XXVII Postępowanie wyjaśniające w ramach nadzoru nad fundacjami
USC-XXVII Wydanie decyzji zezwalającej na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy celem pochowania ich na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinie
WOŚr-XXVII Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
WAiB-XXVII Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
WAiB-XXVIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WOŚr-XXVIII Zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych
WZiON-XXVIII Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
BDO-XXVIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Dialogu Obywatelskiego
WMiRSPN-XXVIII Sprzedaż wolnego pomieszczenia gospodarczego w drodze przetargu
USC-XXVIII Zaświadczenie o stanie cywilnym
WSO-XXVIII Wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy (KKK)
BDO-XXIX Aneksowanie zawartej umowy
WAiB-XXIX Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych
WZiON-XXIX Wykonanie przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości
USC-XXIX Wgląd w akta
WOŚr-XXIX Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej
WOŚr-XXX Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi
BDO-XXX Wpis zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
WOŚr-XXXI Zatwierdzanie projektów robót geologiczno-inżynierskich
WZiON-XXXI Wgląd w akta
WPiOL-XXXI Wydawanie kopii / uwierzytelnionych kopii / uwierzytelnionych odpisów dokumentów w trybie ordynacji podatkowej
WZiON-XXXII Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów
WOŚr-XXXII Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
WOŚr-XXXIII Zezwolenie na zbieranie odpadów
WPiOL-XXXIII Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) - WPiOL-VII
WZiON-XXXIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WSO-XXXIII Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne
WSO-XXXIV Wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę
WPiOL-XXXIV Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) - WPiOL-VII
WZiON-XXXIV Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu garażu
WOŚr-XXXIV Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
WPiOL-XXXV Podatek rolny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) - WPiOL-VII
WSO-XXXV Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM
BDO-XXXV Wykreślenie z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
WOŚr-XXXV Udostępnienie informacji geologicznej
WZiON-XXXV Wykonanie przez Skarb Państwa prawa pierwokupu lub pierwszeństwa, nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
WPiOL-XXXVI Podatek leśny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) - WPiOL-VII
WOŚr-XXXVI Aneksowanie zawartej umowy
WZiON-XXXVI Wgląd i wydanie kserokopii dokumentów dotyczących aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
BOI-XXXVI Wpis lub zmiana zakresu wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora/zaświadczenia
WOŚr-XXXVII Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
WPiOL-XXXVII Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania na wezwanie organu podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WZiON-XXXVII Nabycie nieruchomości i praw do zasobu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
WSO-XXXVII Wydanie wtórnika prawa jazdy
BDO-XXXVIII Wpis zmian w ewidencji stowarzyszeń zwykłych
WOŚr-XXXVIII Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu
WZiON-XXXVIII SP Umorzenie zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa
WPiOL-XXXVIII Podatek rolny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania na wezwanie organu podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WZiON-XXXVIII GMS Umorzenie zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
WPiOL-XXXIX Podatek leśny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania na wezwanie organu podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WZiON-XXXIX Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
WGK-XXXIX Krajowy transport osób - zezwolenie na regularne / regularne specjalne przewozy osób
WSO-XXXIX Wymiana prawa jazdy z tytułu zmiany nazwiska
WSO-XL Wymiana prawa jazdy wydanego do dnia 18 stycznia 2013 r. (np. książeczkowe)
WGK-XL Krajowy transport drogowy osób - zezwolenie na przewozy regularne specjalne
WOŚr-XLI Informacja o wyrobach zawierających azbest
WOŚr-XLII Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
WSO-XLII Dodatkowa (trzecia) tablica rejestracyjna oraz jej wtórnik
WOŚr-XLIII Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
WSO-XLIII Wymiana prawa jazdy z powodu upływu terminu jego ważności
WSO-XLIV Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
WZiON-XLIV Wystawienie faktury VAT dotyczącej uiszczonej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
WSO-XLV Międzynarodowe prawo jazdy
WOŚr-XLV Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
WZiON-XLV Udzielenie 99 % bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów
WZiON-XLVI Zmiana celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
WSO-XLVII Wydanie pozwolenia tramwajowego
WZiON-XLVII Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności gruntów
WZiON-XLVIII Udzielenie ulgi w spłacie zaległych należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
WSO-XLVIII Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
WGK-XLVIII Zatwierdzenie organizacji ruchu drogowego
WSO-XLIX Ponowne uzyskanie utraconych uprawnień
WOŚr-XLIX Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szczecin
WZiON-XLIX Umorzenie zaległych należności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
WSO-L Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej
BOI-L Kontrola krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
WZiON-L Wydanie kopii dokumentu dotyczącego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na podstawie przepisów ustawy z 2018 r.
WGK-L Wydanie zezwolenia na przeprowadzanie imprez powodujących utrudnienia w ruchu lub wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny
WOŚr-LI Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BOI-LI Kontrola krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
BOI-LII Kontrola prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
WGK-LII Krajowy transport osób – decyzja w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu
BOI-LIII Kontrola przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy taksówką
WOŚr-LIII Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej
WSO-LIV Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami
WGK-LV Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób
WSO-LVI Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
WGK-LVI Krajowy transport osób - zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
WSO-LVII Wydanie decyzji na wyrobienie zastępczej tabliczki znamionowej
WOŚr-LVIII Klasyfikacja akustyczna terenu
WSO-LVIII Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek
WSO-LIX Przedłużenie pozwolenia czasowego
WOŚr-LIX Przyjmowanie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji
WSO-LX Wtórnik pozwolenia czasowego
WOŚr-LX Przyjmowanie pomiarów wielkości hałasu emitowanego do środowiska
WSO-LXI Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
WSO-LXII Rejestracja pojazdu nowego i używanego po zmianie właściciela w kraju
WOŚr-LXIII Wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła
WSO-LXIII Wyrejestrowanie pojazdu
WSO-LXIV Wymiana dowodu rejestracyjnego (zapisanego)
WSO-LXV Wymiana dowodu rejestracyjnego (zniszczonego)
WSO-LXVI Wymiana dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany nazwiska/nazwy lub adresu w obrębie Gminy Miasto Szczecin
WOŚr-LVII Wpisanie do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin i aktualizacja danych
WSO-LXVII Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję albo Straż Graniczną
WSO-LXVIII Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu
WSO-LXIX Rejestracja pojazdu po zmianie adresu miejsca zamieszkania na teren innego starostwa
WSO-LXX Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych (numerów nadwozia)
WSO-LXXI Zniszczenie/zgubienie/kradzież tablic rejestracyjnych i wymiana na tablice z nowym numerem rejestracyjnym
WSO-LXXII Zniszczenie/utrata/kradzież tablic rejestracyjnych i zamówienie wtórnika
WSO-LXXIII Wtórnik dowodu rejestracyjnego
WSO-LXXIV Rejestracja pojazdu marki "SAM" tj. konstrukcji własnej
WSO-LXXV Rejestracja lub zmiana pojazdu na zabytkowy
WSO-LXXVI Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencyjnych pojazdów
BOI-LXXVII Wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
WSO-LXXVII Profesjonalna rejestracja pojazdów
BOI-LXXVIII Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
WSO-LXXIX Wtórnik nalepki legalizacyjnej i nalepki na tablice tymczasowe
BOI-LXXIX Wydawanie lub zmiana uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
WSO-LXXXI Zmiana rodzaju pojazdu
WSO-LXXXIII Zastaw rejestrowy
WSO-LXXXIV Montaż/demontaż haka oraz wpis taxi, gaz, VAT, PIT, CIT oraz L
WSO-LXXXVI Czasowe wycofanie i przywrócenie pojazdu do ruchu
BOI-LXXXVII Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
BOI-LXXXVIII Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
BOI-LXXXIX Wgląd w akta
BOI-XC Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
BOI-XCI Udostępnienie danych zgromadzonych w archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin
BOI-XCII Wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
BOI-XCIII Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Szczecina
BOI-XCIV Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Szczecina
BOI-XCV Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Miasto Szczecin
BOI-XCVI Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
BOI-XCVII Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
BOI-XCVIII Zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne
BOI-XCIX Wydanie wtórnika uprawnienia do wykonywania transportu drogowego
BOI-C Wygaszenie uprawnienia do wykonywania transportu drogowego
BOI-CII Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywania transportu drogowego
WSO-CIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BOI-CIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BOI-CIV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Obsługi Interesantów
WSO-CIV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich
BOI-CV Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
BOI-CVI Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
BOI-CVII Informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
BOI-CVIII Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin
WSO-CIX Ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania
BOI-CX Zgłoszenie rezygnacji
BOI-CXI Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę na terenie miasta Szczecin
BOI-CXIII Szczecińska Karta Rodzinna
BOI-CXV Zawieszenie wykonywania transportu drogowego
WSO-CXV Zastrzeżenie/cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
BOI-CXVI Zgłoszenie zmiany adresu do korespondencji
BOI-CXVII Kontrola przedsiębiorcy wykonującego krajowy transport drogowy
BOI-CXVIII Kontrola zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne
BOI-CXIX Kontrola przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
WSO-CXX Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę z dokumentów po niezdanym egzaminie na prawo jazdy
WSO-CXXI Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy
WSO-CXXII Zgłoszenie zagubienia rzeczy
BOI-CXXIII Szczecińska Karta Seniora
BOI-CXXIV Kontrola spełnienia przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w zakresie prowadzenia Stacji Kontroli Pojazdów
BOI-CXXV Weryfikacja licencji w zakresie przewozu osób taksówką, samochodem osobowym oraz 7-9
BOI-CXXVI Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
BOI-CXXVIII Zaświadczenie o liczbie pojazdów - dla GITD
BOI-CXXIX Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
BOI-CXXX Wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
BOI-CXXXI Procedura kontroli przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców
BOI-CXXXII Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
BOI-CXXXIII Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej)
BOI-CXXXIV Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru ośrodków szkolenia kierowców
BOI-CXXXV Wydanie wtórnika legitymacji instruktora
BOI-CXXXVI Przedłużenie ważności legitymacji instruktora
BOI-CXXXVII Wymiana legitymacji instruktora i jej przedłużenie (w przypadku zmiany danych zawartych w legitymacji i/lub braku miejsca na przedłużenie jej ważności)