przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Kultury
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 651
  wk@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WK-XV
Aktualizacja oferty złożonej w procedurze pozakonkursowej ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego

Podstawa prawna: art. 16-19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; § 5 Zarządzenia Nr 499/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami Pozarządowymi i inymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (zm. Zarządzenie Nr 512/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2014).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o zaktualizowanie oferty złożonej w procedurze pozakonkursowej ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego” (WK–10).

2. Załączniki:

 • Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji /pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (każda strona potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • Kopia pełnomocnictw/-a do reprezentacji wnioskodawcy/-ów (jeśli dotyczy; w przypadku konieczności złożenia pełnomocnictw/-a, każda strona potwierdzona za zgodność
  z oryginałem)

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o zaktualizowanie oferty złożonej w procedurze pozakonkursowej ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego,niezwłocznie po podaniu przez Biuro Dialogu Obywatelskiego wyników postępowania do wiadomości publicznej, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego, a w szczególności przed wydatkowaniem środków pochodzących z dotacji (będzie brana pod uwagę data złożenia wniosku potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu).

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Zleceniodawca nie ma obowiązku akceptacji złożonej aktualizacji.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Kultury
wytworzono:
2018/07/09
odpowiedzialny/a:
Joanna Leszczyńska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/06/30 12:04:32
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/06/30 12:04:32 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/07/09 15:24:24 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/07/09 14:45:31 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/07/09 14:36:52 nowa pozycja