przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WOś-II
Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika stanowiące pomoc de minimis

Podstawa prawna: art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub odpowiednio rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dział dziewiąty. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego stanowiące pomoc de minimis” (WOś-2),
2. „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (WOś-12),
3. „Oświadczenie o obowiązku / braku obowiązku sporządzania sprawozdawczości finansowej zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (WOś-16),
4. Zaświadczenia lub „Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybiłówstwie” (WOś-13),
5. „Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie” (WOś-14),
6. „Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania” (WOś-20),
7. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu (dyplom, świadectwo, zaświadczenie) potwierdzające, iż pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
8. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
9. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika,
10. "Oświadczenie pracodawcy będącego/niebędącego rzemieślnikiem" (WOś-21).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Wniosek winien być złożony w terminie - 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Oświaty
wytworzono:
2016/04/19
odpowiedzialny/a:
Iwona Potrykus
wprowadził/a:
Eliza Kaberów
dnia:
2023/07/28 12:01:34
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Eliza Kaberów 2023/07/28 12:01:34 modyfikacja wartości
Eliza Kaberów 2022/08/08 10:30:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/08/05 14:07:21 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/10 12:45:45 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/10 12:45:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/09/23 08:16:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/06/26 11:04:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/09/07 13:52:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/10/25 13:27:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/19 09:05:36 nowa pozycja