przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-II SP
Odroczenie terminu zapłaty zaległych należności wraz z należnymi odsetkami z tytułu użytkowania wieczystego

Nieruchomości stanowiące własność SKARBU PAŃSTWA

Podstawa prawna: art. 12a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaległych należności wraz z należnymi odsetkami z tytułu użytkowania wieczystego” (WZiON-2 SP).
2. Załączniki:
A. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego za okres 3 ostatnich lat poprzedzających złożenie wniosku,
• Oświadczenie użytkownika wieczystego o stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych (WZiON-35).
B. Osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca oraz jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawcą otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej
w tym okresie przez wnioskodawcę i jednostki powiązane, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
• informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (np. sprawozdanie finansowe),
• deklaracje podatkowe za ostatnie 3 lata obrotowe oraz bieżąca deklaracja podatkowa,
• wydruk z PKPiR (podatkowej księgi przychodów i rozchodów) za okres bieżący,
• decyzja o wysokości podatku rolnego oraz przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej/ płatności obszarowej (w przypadku rolników),
• roczne sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata oraz ostatnie sprawozdanie FOI/F02,
• zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości w Urzędzie Skarbowym,
• zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS,
• dokumenty potwierdzające wysokość spłacanych zobowiązań,
np. harmonogram spłaty rat kredytu,
• propozycji zabezpieczenia hipotecznego spłaty zaległych opłat wraz z odsetkami (niezbędne w przypadku zaległości przekraczających 50.000 zł),
• innych dokumentów, mogących potwierdzić brak możliwości jednorazowej spłaty zaległych opłat,
• inne dokumenty mogące potwierdzić informacje przywołane w uzasadnieniu wniosku.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 180 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Złożenie wniosku o udzielenie ulgi z budżetu Państwa, nie powoduje wstrzymania naliczania odsetek. Rezultatem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest umożliwienie dłużnikowi zapłaty w odroczonym terminie, zaległości wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie, naliczonymi do dnia spłaty zaległości.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Nie uzupełnienie wniosku w wskazanym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Załączniki:

udostępnił:
WZiON
wytworzono:
2022/04/21
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/28 12:56:36
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/28 12:56:36 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/28 12:55:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/21 11:08:57 nowa pozycja