przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WOś-IV
Wykreślenie wpisu z ewidencji niepublicznych szkół /placówek prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin

Podstawa prawna: art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

W przypadku:

A. Niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji:

• „Wniosek o wykreślenie z ewidencji niepublicznej szkoły/placówki” (WOś-4).

B. Zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące:

• „Wniosek o wykreślenie z ewidencji niepublicznej szkoły/placówki” (WOś-4),
• Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji przebiegu nauczania do Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od powyższej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku – w Kancelarii na Sali 62 w Biurze Obsługi Interesantów.
2. Organ z urzędu doręcza decyzję osobie prowadzącej szkołę/placówkę, a kopię przekazuje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Szczecinie oraz właściwemu organowi podatkowemu.
3. Wykreślenie szkoły/placówki z ewidencji następuje w drodze decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Oświaty
wytworzono:
2016/04/19
odpowiedzialny/a:
Iwona Potrykus
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/03/29 12:18:02
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/29 12:18:02 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/29 12:17:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/06 12:17:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/05/29 11:22:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/13 08:43:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/24 08:13:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/24 08:13:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/19 09:41:14 nowa pozycja