przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WOś-IX
Przewóz dziecka/ucznia niepełnosprawnego środkami transportu Sekcji ds. Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnością (SOKON)

Podstawa prawna: art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Wniosek o skierowanie dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przewozu środkami transportu Sekcji ds. Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnością (SOKON)" (WOś-10).
  2. Aktualne (wydane na dany etap edukacji przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
  3. Ważne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  4. Zaświadczenie o realizacji nauki (z podaniem poziomu edukacji) wydane przez szkołę/placówkę, do której uczeń ma być dowożony.

II. OPŁATY:

Za wydanie skierowania do przewozu - opłat nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane - do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).
Sekcja ds. Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnością (SOKON).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Przewóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych, zakwalifikowanych przez Wydział Oświaty, organizuje Sekcja ds. Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnością (SOKON) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

2. Przewóz odbywa się na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem.

3. Na wniosek rodzica, do przewozu środkami transportu SOKON, kierowane są dzieci/uczniowie niepełnosprawni, którzy są objęci kształceniem specjalnym na podstawie wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub są objęci zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi na podstawie wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz:
     a) zamieszkują na terenie Miasta Szczecin;
     b) posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
     c) nie są w stanie (ze względu na rodzaj niepełnosprawności) korzystać z bezpłatnych przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej:
          ■poruszający się na wózkach inwalidzkich,
          ■z autyzmem,
          ■niewidomi bez opiekuna.

Uczniowie z innymi (niż wymienione powyżej) niepełnosprawnościami mogą korzystać z przewozu środkami transportu SOKON jedynie w szczególnych przypadkach - w razie istniejących możliwości przewozowych, jeżeli nie będą za tym stały przeszkody organizacyjne i ekonomiczne.

4. Przewozy środkami transportu SOKON realizowane są bezpłatnie:
     a) bezpłatny przewóz przysługuje dzieciom/uczniom, którzy spełniają warunki zawarte w pkt 3 oraz uczęszczają:

• do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka - w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, a także dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - objętych kształceniem specjalnym,
• do najbliższej szkoły podstawowej - w przypadku uczniów realizujących kształcenie specjalne na tych poziomach edukacji,
• do najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
• do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

5. Skierowanie do przewozu środkami transportu SOKON wydaje się na okres jednego roku szkolnego.

6. Ze względu na konieczność gotowości SOKON do organizacji przewozu z dniem rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (pierwsze dni września), kompletne wnioski winny wpłynąć do Urzędu Miasta Szczecin w terminie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego - nie później, niż do dnia 31 lipca.

7. Wnioski składane po 31 lipca lub w czasie trwania roku szkolnego rozpatrywane są w miarę istniejących możliwości przewozowych - w terminie do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Oświaty
wytworzono:
2016/04/19
odpowiedzialny/a:
Iwona Potrykus
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/03/24 11:29:52
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/24 11:29:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/06/23 11:44:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 12:17:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/19 10:51:11 nowa pozycja