przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-XIV
Realizacja zadania publicznego - składanie wniosku z inicjatywy organizacji

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Organizacja za pomocą platformy Witkac.pl. składa wniosek, który zawiera w szczególności:
1) opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji,
2) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Organizacja może z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w trybie art. 12 Ustawy.
1. Wniosek dla swej ważności należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy Witkac.pl
2. Wygenerowane za pomocą platformy, a następnie wydrukowane potwierdzenie złożenia wniosku opatrzone właściwymi podpisami należy złożyć (pocztą, kurierem, osobiście, w postaci elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin w terminie do dnia nie późniejszym niż dwa dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia wniosku za pomocą generatora. W przypadku niezachowania ww. terminu, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
3. Wniosek sprawdzany jest pod kątem formalnym.
4. Za błąd formalny uznaje się:

1) złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony;
2) niezłożenie w formie papierowej potwierdzenia złożenia wniosku;
3) złożenie potwierdzenia złożenia wniosku bez podpisu osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji, zgodnie z uprawnieniem wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/właściwej ewidencji lub innym dokumencie (upoważnienie, pełnomocnictwo), bądź podpisanym niezgodnie ze sposobem reprezentacji;
4) złożenie potwierdzenia złożenia wniosku, którego suma kontrolna różni się od sumy kontrolnej wniosku w systemie (suma kontrolna to unikalny numer identyfikujący wniosek oraz potwierdzenie złożenia wniosku, znajdujący się w dolnej części strony, który musi być zgodny na obu dokumentach);
5) brak opisu zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;
6) brak szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego.

5. Każdy błąd formalny powoduje odrzucenie złożonego wniosku.
6. W przypadku akceptacji przez Prezydenta celowości realizacji zadania publicznego ogłaszany jest Konkurs.

udostępnił:
Biuro Dialogu Obywatelskiego
wytworzono:
2016/05/23
odpowiedzialny/a:
Magdalena Błaszczyk
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/11/02 11:34:36
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/11/02 11:34:36 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/10/27 08:58:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/12/03 09:32:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/11/12 09:00:04 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/06/05 11:00:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 14:49:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 11:30:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/01 10:12:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/23 08:38:07 nowa pozycja