przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-V
Nadanie numeru PESEL na wniosek

Надання номера PESEL за запитом 

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.
Jeśli wybrałeś Szczecin to wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w sali 20 Filii Urzędu przy ul. Rydla 39 – 40.

PRZYGOTUJ

1.Wypełniony i podpisany „Wniosek o nadanie numeru PESEL” .
We wniosku wpisz podstawę prawną, z której wynika uzyskanie numeru PESEL oraz udokumentuj dane zawarte we wniosku.
2. Dokumenty:
a) cudzoziemiec o statusie UE* – paszport lub dowód,
b) cudzoziemiec o statusie NUE* i CUE* – paszport,
c) obywatel polski – akt urodzenia, poświadczenie obywatelstwa polskiego.
W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty do wniosku musisz dołączyć notarialnie potwierdzone kopie ww. dokumentów.
3. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika:
a) pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o nadanie nr PESEL,
b) dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport,
c) oryginały lub poświadczone kopie dokumentów wymienionych w pkt 2. Dokumenty możesz poświadczyć u notariusza, konsula oraz zgodnie z art. 76a § 2 kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

ILE ZAPŁACISZ

1. Złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL – bez opłaty.
2. W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata skarbowa za złożenie upoważnienia – 17 zł (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniłeś małżonka, rodzica, dziadka, pradziadka, wnuka, prawnuka, pełnoletnie dziecko, rodzeństwo).

Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą na stanowisku podczas załatwiania sprawy,
b) gotówką w kasie Urzędu,
c) w opłatomacie w sali 62,
d) przelewem na numer rachunku bankowego
- dla opłaty skarbowej 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
- SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLPW

Do wniosku dołącz potwierdzenie dokonania zapłaty.

CZAS OCZEKIWANIA

Po złożeniu kompletnego wniosku, numer PESEL nadawany jest od ręki przy zgłoszeniu na stanowisku – otrzymujesz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

WAŻNE INFORMACJE

1. Jeśli się meldujesz, to numer PESEL dostajesz podczas zameldowania. Jeśli nie możesz zameldować się, a numer PESEL jest od Ciebie wymagany na podstawie konkretnego przepisu, to możesz złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL.
2. Wniosku o nadanie numeru PESEL nie możesz złożyć elektronicznie.
3. Jeśli wniosek zawiera braki, to będziesz wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Jeśli nie uzupełnisz braków, to sprawa nie zostanie załatwiona.
4. Jeśli masz dodatkowe pytania, to zadzwoń pod numer telefonu: 914245986 lub napisz maila: wso@um.szczecin.pl

* Status cudzoziemca:
a) UE – cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
b) CUE – cudzoziemiec będący członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w lit. a, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
c) NUE – cudzoziemiec niewymienionego w lit. a i b.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 736)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984 t.j.)

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2018/02/21
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/06/25 10:54:48
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/06/25 10:54:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/06/21 09:16:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/10 08:54:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/10 08:15:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/10 08:08:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/09 14:28:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/06 14:47:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/05 14:09:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/05 13:29:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/05 09:03:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/31 13:19:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 13:08:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/03/13 09:53:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/21 13:15:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/21 09:46:06 nowa pozycja