przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-IX
Wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu

Podstawa prawna: Art. 4, art. 13, art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• „Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu” (WZION-3),
• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
• Dokumenty potwierdzające następstwo prawne (umowa sprzedaży, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia) w przypadku niezgodności stanu faktycznego z zapisami księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem,
• Aktualny odpis z KRS-u (dot. podmiotów podlegających wpisowi),
• Zezwolenie ministra właściwego ds. spraw wewnętrznych (dot. cudzoziemców),
• Formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
• Dokument potwierdzający oddanie budynku do użytkowania (jeżeli przekształcenie ma nastąpić zgodnie z art. 13 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów).

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 50,00 zł,
• za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem - 5,00 zł od strony,
• za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa - 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 4 miesiące.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

VI.UWAGI:

Zgodnie z art. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przekształceniu podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe.
Przez grunty zabudowane należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Jeżeli na nieruchomości posadowione są, poza budynkami wskazanymi powyżej, również inne budynki, obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, to przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów stosuje się o ile łączna powierzchnia użytkowa innych budynków, obiektów budowlanych lub urządzeń budowlanych nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie.
Jak stanowi art. 8 ww. ustawy za przekształcenie opłaty nie wnoszą:
1) parki narodowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
2) osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy:
a) wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego,
b) użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie:
- art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. poz. 279 oraz z 1985 r. poz. 99),
- innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.
Kwestie nieruchomości nowych, dopiero oddawanych do użytkowania reguluje art. 13 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z powyższym przepisem: Jeżeli po dniu 1 stycznia 2019 r. na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele mieszkaniowe, w rozumieniu art. 1 ust. 2 ww. ustawy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, budynek mieszkalny zostanie oddany do użytkowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, prawo użytkowania wieczystego tego gruntu przekształca się w prawo własności gruntu z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania. Przepisy art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o przekształceniu… stosuje się odpowiednio.
W przypadku spełnienia przesłanek ustawowych, wniosek załatwiany jest przez wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Niespełnienie przesłanek ustawowych skutkować będzie wydaniem postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
wytworzono:
2018/12/31
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/25 13:38:42
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/25 13:38:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 12:50:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:19:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/22 12:47:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/31 08:21:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/31 08:11:37 nowa pozycja