przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Architektury i Budownictwa
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
    waib@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-IX
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Podstawa prawna: art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie rozbiórki” (PB-4).
2. Załączniki:
1) określenie zakresu, miejsca i sposobu wykonywania rozbiórki oraz – w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,
2) zgoda na rozbiórkę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopia,
3) w przypadku ustanowienia pełnomocnika, oryginał upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, zgodnie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
4) dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

II.OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej za zgłoszenie rozbiórki nie pobiera się opłaty skarbowej.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin:
Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

21 dni zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału (sala 62 BOI – okienko 39) lub za pośrednictwem platformy ePUAP). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Zgłoszenia rozbiórki dokonuje się:
• w postaci papierowej albo
• w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.
2. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku, o którym mowa przerywa bieg terminu.
4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.
5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z art. 31 ust. 3 może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, jeśli rozbiórka tych obiektów:
1) Może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych i warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
2) wymaga zachowania warunków, od spełnienia których może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.
7. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub przed dokonaniem zgłoszenia o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia rozbiórki.
8. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/04/15 11:07:39
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/04/15 11:07:39 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/04/15 09:57:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:21:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/02/22 10:19:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/18 14:01:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 12:49:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 08:53:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 15:16:25 nowa pozycja