przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Architektury i Budownictwa
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
    waib@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-VIII
Pozwolenie na rozbiórkę

Podstawa prawna: art. 28 w powiązaniu z art. 32 ust. 1 i art. 30b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę” (PB-3).
2. „Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” (WAiB-28).
3. Załączniki:
1) zgoda na rozbiórkę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopia,
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego,
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
5) pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów – nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
6) w zależności od potrzeb – projekt rozbiórki obiektu lub jego kopię, wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, na podstawie wpisu potwierdzonego dołączonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Wymogu dołączenia kopii uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz ww. zaświadczenia nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB);
7) w przypadku ustanowienia pełnomocnika, oryginał upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, zgodnie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
8) dowody wniesienia opłat skarbowych, w tym (jeżeli dotyczy):
a) za pełnomocnictwo,
b) za pozwolenie na rozbiórkę.

II.OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

1. Opłata skarbowa za pozwolenie na rozbiórkę - 36,00 zł (dotyczy jednego obiektu).
2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł.
3. Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin:
Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
4. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału (sala 62 BOI – okienko 39) lub za pośrednictwem platformy ePUAP). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa się w:
- w postaci papierowej, albo
- w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo zgodnie z art. 30b ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 63 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnioski przesłane na adres poczty elektronicznej (e-mail) pozostawia się bez rozpoznania.

Dokumenty składane drogą elektroniczną powinny być podpisane ważnym podpisem elektronicznym. Wnioski składane w formie papierowej powinny być opatrzone podpisem własnoręcznym.

2. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
1) budynków i budowli o wysokości poniżej 8m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
o ile nie są wpisane do rejestru zabytków lub nie są objęte ochroną konserwatorską.
3. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
4. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/04/15 11:07:01
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/04/15 11:07:01 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/04/15 10:18:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:20:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/03/01 12:29:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/18 14:01:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 12:47:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/16 14:27:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 08:53:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 15:10:16 nowa pozycja