przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WOś-III
Wpis do ewidencji niepublicznych szkół /placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne (dotyczy także dokonania zmian we wpisie do ewidencji)

Podstawa prawna: art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki” (WOś-3).
2. „Informacja osoby prowadzącej niepubliczną szkołę/placówkę o warunkach lokalowych szkoły/placówki” (WOś-3a).
3. Załączniki:
● wypis z dowodu osobistego wnioskodawcy, w przypadku gdy organem prowadzącym szkołę/placówkę będzie osoba fizyczna;
● kserokopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy organem prowadzącym szkołę/placówkę będzie osoba prawna;
● dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np.: akt własności, umowa najmu (w przypadku budynków oświatowych umowa najmu pomieszczeń potwierdzona przez radcę prawnego Urzędu Miasta Szczecin), umowa dzierżawy, umowa użytkowania, itp.;
● pozytywna opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywna opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej;
● dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
● zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;
● pozytywna opinia kuratora oświaty, a przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia – także opinia tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy;
● opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, zgodnie z potrzebami rynku pracy;
● w przypadku placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy;
● w przypadku placówki, albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ww. ustawy, pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca, oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe;
● w przypadku branżowego centrum umiejętności – poświadczona za zgodność z oryginałem kopia porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 3a ww. ustawy;
● statut szkoły lub placówki, który zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy j.w. powinien określać:
- nazwę, typ szkoły lub rodzaj placówki, cel placówki oraz ich siedzibę i zadania,
- osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
- organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,
- organizację szkoły lub placówki,
- w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe: nazwę zawodów, w których kształci szkoła; organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego, w tym organizację kształcenia ogólnego i zawodowego dla pracowników młodocianych – jeżeli szkoła takie kształcenia prowadzi,
- szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,
- formę kształcenia – w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej,
- poszczególne formy pozaszkolne, o których mowa w art. 117 ust. 1a – w przypadku placówki i centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, oraz szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
- organizację branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej, z którą organ prowadzący branżowe centrum umiejętności zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 8 ust. 3a, jeżeli organizacja ta nie jest organem prowadzącym to centrum – w przypadku branżowego centrum umiejętności,
- prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów,
- sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,
- zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki,
- zasady przyjmowania słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
● „Zgłoszenie danych potrzebnych do wpisania szkoły / placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej” (WOś-3b).
● Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, może złożyć pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub decyzji o wykreśleniu wpisu, stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku – w Kancelarii na sali 62 w Biurze Obsługi Interesantów.
2. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Szczecinie oraz organowi podatkowemu.


Od 1 września 2018 roku uruchomiony został program komputerowy „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”. Program służy przede wszystkim gromadzeniu danych stanowiących podstawę comiesięcznych wypłat dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz naliczaniu kwot dotacji należnych ww. podmiotom za dany miesiąc.

Wdrożenie Programu ODPN odbywa się na podstawie zapisów uchwały Nr XLIII/1252/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Jak wynika bowiem z ww. uchwały, w przypadku udostępnienia przez organ dotujący dedykowanego systemu informatycznego, organ prowadzący zobowiązany jest przekazywać Załączniki Nr 1-7 do niniejszego Trybu – w wersji elektronicznej.

Działanie Programu ODPN zgodne jest z obowiązującym w Gminie Miasto Szczecin trybem udzielania i rozliczania dotacji. Dlatego też dane stanowiące podstawę do wypłaty dotacji za dany miesiąc winny być przez niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki wprowadzone do Programu w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

Aplikacja ODPN dostępna jest drogą internetową, po uruchomieniu strony https://szczecin.odpn.pl/Logowanie.aspx, a następnie zalogowaniu się w programie. Instrukcja do programu ODPN dostępna jest pod adresem http://pomoc.odpn.pl/odpn/placowka/all/html/

Wniosek o nadanie dostępu do Programu „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Oświaty
wytworzono:
2016/04/19
odpowiedzialny/a:
Iwona Potrykus
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/04/29 11:05:24
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/04/29 11:05:24 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/04/29 10:54:56 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/29 11:52:10 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/29 11:51:24 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/17 08:56:01 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/17 08:43:56 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/17 08:38:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/06 12:15:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/05/29 11:39:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/10/02 11:30:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/10/02 09:59:42 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/10/02 09:52:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/13 08:21:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/24 08:08:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/23 15:02:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/19 09:44:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/19 09:28:20 nowa pozycja