przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XXVIII
Wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy (KKK)

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy” z własnoręcznym podpisem.

2. Dokumenty:
• dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
• kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna,
• karta kwalifikacji kierowcy – jeżeli jest wymagana
• świadectwo kwalifikacji zawodowej - jeżeli jest wymagane
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
• prawo jazdy

ILE ZAPŁACISZ

Opłatę można wnieść przy składaniu wniosku lub po pozytywnym egzaminie państwowym

1. Opłata administracyjna za kartę – 150,00 zł,
2. Opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków).

Możesz to zrobić:

• kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę
• gotówką w kasie urzędu
• przelewem internetowym przez Blue Media
• przelewem na konto
Opłata administracyjna: Bank PKO BP S.A. rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
Opłata skarbowa: Bank PKO BP S.A. rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Potwierdzenie zapłaty musisz dostarczyć do urzędu.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni – w przypadku ubiegania się o wydanie KKK po raz pierwszy na podstawie kompletnych dokumentów.
W przypadku wymiany KKK wydanej przez:
• Państwo członkowskie Unii Europejskiej
• Konfederację Szwajcarską
• Państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
• Zjednoczone Królestwo Wiellkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od daty otrzymania potwierdzenia danych zamieszczonych w oryginale dokumentu, od właściwego organu państwa, który go wydał.

 WAŻNE INFORMACJE

1. Każdy starosta wydaje kartę kwalifikacji kierowcy i dokonuje w tej karcie wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo ukończenia szkolenia okresowego, o którym mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, w przypadku kiedy osoba posiada ważne zagraniczne krajowe prawo jazdy, ale nie spełnia warunku do wydania polskiego prawa jazdy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami.
2. Warunkiem zamówienia karty kwalifikacji kierowcy jest dostarczenie do Urzędu Miasta dowodu wpłaty za blankiet karty kwalifikacji kierowcy
3. Rejestr lekarzy uprawnionych oraz ewidencję psychologów prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego:
4. Zdjęcie pozycja frontalna – szczegółowe informacje dotyczące zdjęcia są dostępne na stronie Ministerstwa Cyfryzacji
5. Informację o tym, czy karta kwalifikacji jest gotowa do odbioru, możesz uzyskać w formie sms ( gdy podałeś numer telefonu we wniosku), w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.eurzad.szczecin.pl), na stronie www.info-car.pl lub pod numerem telefonu bezpłatnej infolinii: 91-4245-000.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 t.j. z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 t.j. z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 742).

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.


 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2022/09/12
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2023/06/30 13:56:47
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/06/30 13:56:47 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/06/01 13:13:48 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/13 11:48:11 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/13 07:50:00 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2022/09/12 15:03:46 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/12 14:47:51 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/12 14:24:03 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/12 14:21:08 nowa pozycja