przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 654, 91 42 45 850
    mkz@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BMKZ-II
Wydanie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku

Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 t.j. ze zm.), w związku z § 1 porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecina z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 1802 z 31.07.2012 r.) oraz aneksem do ww. porozumienia (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2257 z 05.06.2015 r.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek BMKZ-2 o wydanie zaleceń konserwatorskich - określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku.

2. Załączniki:

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku nieruchomego, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem LUB oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem; *
2) upoważnienie - w przypadku występowania w imieniu innych osób lub podmiotów będących posiadaczami przedmiotowego zabytku, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej;
3) fotografie obiektu, plan sytuacyjny obiektu; (nieobowiązkowo)

* Tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków powinien wynikać z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego - art. 36. ust. 5, ust. 7 ww. ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

II. OPŁATY:

• Za wydanie zaleceń konserwatorskich - nie pobiera się;
• Za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Opłatę skarbową wnosi się tylko w przypadku obowiązku wniesienia takiej opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t.j. ze zm.).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni (termin orientacyjny).

Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Odbiór zaleceń konserwatorskich odbywa się za pośrednictwem poczty, za pomocą doręczenia elektronicznego, bądź osobiście w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
wytworzono:
2016/04/12
odpowiedzialny/a:
Michał Dębowski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/04/17 10:15:21
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/04/17 10:15:21 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/04/17 10:12:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/11 08:39:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/12 13:27:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/12 11:38:03 nowa pozycja