przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Architektury i Budownictwa
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
  wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-XXIV
Zgłoszenie budowy stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz sieci (z wyłączeniem sieci gazowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa)

Podstawa prawna: art. 30, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 oraz art. 29 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych” (PB-2)
2. Załączniki:

Obligatoryjne

1. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub
do 19 września 2021 roku do zgłoszenia można składać projekt budowlany sporządzony na zasadach obowiązujących do dnia 19 września 2020 roku, tj. cztery egzemplarze projektu budowlanego
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5).
3. Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Fakultatywne

1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca – Prawo budowlane.
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej zgłoszenia, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

II.OPŁATY:

Przyjęcie zgłoszenia sieci, od którego organ nie wniósł sprzeciwu:
1) o długości powyżej 1 km - 2143 zł.
2) o długości do 1 km - 105

Przyjęcie zgłoszenia stacji transformatorowych, od którego organ nie wniósł sprzeciwu:
1) wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowej - 48
2) kontenerowa stacja transformatorowa - 155

Opłatę skarbową można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem banków bądź poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

21 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych lub innego tytułu.  W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku, o którym mowa przerywa bieg terminu.

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

Organ dokonuje ostemplowania projektu budowlanego niezwłocznie po upływie terminu 21 dni na wniesienie sprzeciwu.

Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:
- zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
- budowa lub wykonywanie robót objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy.

Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji o sprzeciwie, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obiektu lub wykonanie robót budowlanych, jeżeli realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:
1) Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) Pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) Pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) Wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od dnia określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Do zawiadomienia należy dołączyć:

 1. Oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
 2. W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
 3. Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Obiekty objęte zgłoszeniem podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zapewnienie wykonania tego obowiązku należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do inwestora.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2016/04/07
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/09/01 08:03:40
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 08:03:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/08 12:13:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/08 12:10:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/02 09:21:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/18 14:06:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 13:34:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/12 12:22:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 10:35:30 nowa pozycja