przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Architektury i Budownictwa
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
  wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-XII
Przeniesienie pozwolenia na budowę

Podstawa prawna: art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)"
 2. Załączniki:
  • oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę,
  • oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" (PB-5)*,
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.
 3. Do wglądu:
  • dziennik budowy.

* Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych lub innego tytułu. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

II. OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa:

 • za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę - 90,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

 1. Przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić wyłącznie w tym przypadku, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę a zakończeniem budowy.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2016/04/07
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/09/01 07:28:40
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:28:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/02 09:19:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/02/22 10:22:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/18 14:03:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 13:00:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 08:55:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 07:56:25 nowa pozycja