przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WK-II
Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin

Podstawa prawna: Uchwała Nr XV/363/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego. z 2016 r., poz. 629), Uchwała Nr XX/484/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego. z 2016 r., poz. 3028), Zarządzenie Nr 182/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie trybu i regulaminu pracy Komisji Stypendialnej do spraw  Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz Zarządzenie Nr 376/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i regulaminu pracy Komisji Stypendialnej do spraw  Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin. 

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o przyznanie Stypendium Artystycznego Miasta Szczecin” (WK-2).

2. Załączniki:
1) Życiorys artystyczny.
2) Portfolio lub dokumentacja działalności artystycznej (recenzje, opinie, kopie dyplomów, wycinki z gazet, katalogi i inne publikacje, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio-video itp.).
3) Rekomendacja nauczyciela prowadzącego lub innych osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 listopada każdego roku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje. Decyzja jest ostateczna.

VI.UWAGI:

1. Stypendia przyznawane są:

   1) uczniom szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego wszystkich szczebli,

   2) studentom szczecińskich uczelni kształcących na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i swoimi osiągnięciami artystycznymi promują Miasto Szczecin.
2. Stypendia mogą być przyznawane uczniom szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego wszystkich szczebli i studentom uczelni kształcących na kierunkach artystycznych, którzy w momencie składania wniosku pobierają naukę na terenie Miasta Szczecin.
3. Termin składania wniosków upływa 15 września każdego roku.
4. Prawo składania wniosków przysługuje dyrektorom szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz władzom uczelni kształcących na kierunkach artystycznych.
5. Stypendia są indywidualne i przyznawane są raz w roku.
6. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.
7. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia ustalana jest co roku w ramach budżetu Miasta Szczecin.
8. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62). Wnioski niekompletne lub niezgodne z regulaminem przyznawania stypendiów zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Kultury
wytworzono:
2016/04/05
odpowiedzialny/a:
Joanna Leszczyńska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/06/30 11:58:42
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/06/30 11:58:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/09/03 09:55:12 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/08/28 13:15:30 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/07/09 14:45:54 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/07/06 14:27:05 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2016/07/28 11:24:14 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2016/07/28 11:22:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/24 11:59:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/24 11:59:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/05 09:46:50 nowa pozycja