przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Architektury i Budownictwa
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
    wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-XXIX
Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych

Podstawa prawna: art. 30 ust. 4c, w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. u. z 2020r. poz. 1333 tj.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych” (PB-2)
 

2. Załączniki:

W zależności od zakresu zgłoszenia:
1. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu
2. Trzy egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego do 19 września 2021 roku do zgłoszenia można składać projekt budowlany sporządzony na zasadach obowiązujących do dnia 19 września 2020 roku, tj. cztery egzemplarze projektu budowlanego
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5).
4. Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa - nie dotyczy

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

21 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych lub innego tytułu. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku, o którym mowa przerywa bieg terminu.

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu przed upływem 21 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Wydanie zaświadczenia wniesienia sprzeciwu i uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Organ dokonuje ostemplowania projektu zagospodarowania terenu lub działki i projektu architektoniczno-budowlanego niezwłocznie po upływie terminu 21 dni na wniesienie sprzeciwu.

Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od dnia określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2020/10/12
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/09/01 08:09:59
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 08:09:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/08 12:17:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/02 09:23:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/10/12 10:13:53 nowa pozycja