przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-IX
Udostępnienie nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej

Podstawa prawna: art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. g Załącznika do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 1997 r., Zarządzenie Nr 559/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2022 r.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o udostępnienie nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej" (WMiRSPN-5).
2. Załączniki:
• dwa egzemplarze planu sytuacyjnego zawierającego projektowaną infrastrukturę, sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych (zawierającej oświadczenie jednostki wykonawstwa geodezyjnego o wyniku pozytywnej weryfikacji operatu i klauzuli o odpowiedzialności karnej lub klauzuli o wpisie do ewidencji materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
Mapę można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1.
• odpis protokołu z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z kopią załącznika graficznego;
• opinia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (ul. Mariacka 25, Szczecin), zawierająca informację, iż wnioskowane nieruchomości nie są objęte umową dzierżawy. W przypadku, gdy wnioskowane nieruchomości są objęte umową dzierżawy, konieczne jest uzupełnienie wniosku o zgodę dzierżawcy na wejście w teren oraz w przypadku osób fizycznych uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wnioskowanej inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• podanie długości projektowanej infrastruktury osobno na każdej wnioskowanej nieruchomości z podziałem na rodzaj infrastruktury, ilość urządzeń podziemnych i/lub naziemnych;
• pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora – w przypadku składania wniosku przez osobę trzecią.
3. Dodatkowo w przypadku infrastruktury:
elektroenergetycznej: informacja o rodzaju kabla elektroenergetycznego i jego średnicy zewnętrznej oraz wymiary w rzucie poziomym naziemnych urządzeń elektroenergetycznych;
teletechnicznej: schemat przekroju poprzecznego kanalizacji teletechnicznej;
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej: warunki przyłączeniowe, umowa na budowę urządzeń i ich przekazania na własność Gminy Miasto Szczecin (jeśli była zawarta);
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej realizowanej przez stowarzyszenia zwykłe: wpis do rejestru stowarzyszeń, lista członków stowarzyszenia, oświadczenie o realizacji inwestycji z programu społecznych inicjatyw lokalnych.
4. Inne opinie pomocnicze w zależności od charakteru inwestycji.

II.OPŁATY:

Stawki opłat za udostępnienie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznej:
1. Wysokość jednorazowej opłaty lokalizacyjnej netto za zajęcie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznej jest następująca:
1) podziemna infrastruktura liniowa - 26 zł za każdy rozpoczęty mb;
2) studnie i inne urządzenia podziemne, z wyłączeniem infrastruktury liniowej - 130 zł za każde urządzenie;
3) urządzenia naziemne, w tym złącza, szafy, słupki, hydranty, słupy oświetleniowe - 65 zł za każde urządzenie;
4) linie napowietrzne:
a) 85 zł za każdy rozpoczęty mb linii,
b) 1.800 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni rzutu poziomego budowli słupowej;
5) w pozostałych przypadkach - 26 zł za każdy rozpoczęty m2 zajęcia nieruchomości.
2. Wysokość opłaty rocznej netto za udostępnienie nieruchomości wynosi 10% jednorazowej opłaty lokalizacyjnej, nie mniej jednak niż 13 zł, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wysokość opłaty rocznej netto za udostępnienie nieruchomości pod infrastrukturę elektroenergetyczną wynosi 16 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni rzutu poziomego urządzenia elektroenergetycznego.
4. Każda opłata, o której mowa w ust. 1-3 ulega podwyższeniu o obowiązującą, na moment jej ustalenia, stawki podatku VAT.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 60 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające
z kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.
2. Wniosek można uzupełnić w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma. Nie uzupełnienie wniosku w podanym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
3. Dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 

Załączniki:

udostępnił:
WMiRSPN
wytworzono:
2015/10/30
odpowiedzialny/a:
Małgorzata Waszak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/03/24 12:33:12
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/24 12:33:12 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/16 08:45:07 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/27 10:22:05 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/27 10:14:20 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/08 12:45:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/25 13:16:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 13:54:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/06 11:22:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/12 10:04:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/25 10:57:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/06 12:53:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/21 10:08:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 13:02:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/01 10:51:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 09:03:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 08:56:38 nowa pozycja