przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XVII
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Podstawa prawna: art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 2 ust. 6 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (z późn. zmianami).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami” (WZiON–16).
2. Załączniki:
a) odpis z księgi wieczystej albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy (potwierdzony przez wnioskodawcę), stwierdzający aktualny stan faktyczny oraz potwierdzający zakończenie procesu inwestycyjnego poprzez ujawnienie zabudowy w księdze wieczystej (wymogu ujawnienia zabudowy nie stosuje się, gdy przedmiotem zbycia jest niezabudowana nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej),
b) odpis z księgi wieczystej lokalowej albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy (potwierdzony przez wnioskodawcę), stwierdzający stan prawny lokalu,
c) kserokopia aktu notarialnego lub decyzji oddającej nieruchomość w użytkowanie wieczyste,
d) opinia wraz z załącznikiem mapowym o zgodności zainwestowania z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na dzień złożenia wniosku o nabycie prawa własności, a w przypadku braku planu miejscowego – zgodności zainwestowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym w dniu 31 grudnia 2003 r. - wydaną przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin,
e) wypis z rejestru gruntów z wyciągiem z kartoteki budynków – wydany przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie,
f) uchwała właściwego organu o nabyciu nieruchomości gruntowej (gdy wnioskodawcą jest osoba prawna).
g) Odpis z KRS albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy (potwierdzony przez reprezentanta podmiotu) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw (gdy wnioskodawcą jest osoba prawna),
h) oświadczenie, czy nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie na własne cele i czy użytkownik wieczysty korzystał z bonifikaty od ceny przy nabywaniu innych nieruchomości od Gminy lub Skarbu Państwa (dotyczy osób fizycznych składających wniosek o sprzedaż nieruchomości na cele mieszkaniowe),
i) wniosek o udzielenie pomocy publicznej wraz z załącznikami (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego i chcących skorzystać z pomocy publicznej).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 364 dni.

Termin załatwienia sprawy może ulec przedłużeniu z uwagi na zlecanie wycen nieruchomości rzeczoznawcy majątkowemu wyłanianemu w przetargu w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. O sprzedaż nieruchomości muszą ubiegać się wszyscy użytkownicy wieczyści ujawnieni w księdze wieczystej danej nieruchomości.
2. Przedmiotem sprzedaży mogą być nieruchomości gruntowe, na których zakończony został proces inwestycyjny (zabudowa ujawniona w księdze wieczystej), w sposób zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego.
3. Bonifikata od ceny sprzedaży udzielana jest po akceptacji Rady Miasta, dla nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele własne i użytkownik wieczysty wcześniej nie korzystał z bonifikaty, przy nabywaniu innej nieruchomości od Gminy lub Skarbu Państwa (dot. osób fizycznych).
4. Do ustalania ceny za nabycie prawa własności nieruchomości (art. 69 ugn), jak również do udzielenia bonifikat i rozkładania na raty ceny sprzedaży, stosowane są przepisy o pomocy publicznej.
5. Sprzedaż gruntu będącego własnością Skarbu Państwa wymaga uzyskania (przez WZiON) zgody Wojewody Zachodniopomorskiego.
6. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.
 

Załączniki:

udostępnił:
WZiON
wytworzono:
2015/10/30
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/09/14 11:53:22
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/09/14 11:53:22 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/28 08:58:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/20 13:43:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 13:03:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:29:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/22 12:56:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/27 15:05:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/08/13 14:08:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 11:14:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/06 14:48:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 11:43:12 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2016/02/12 11:42:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 14:48:39 nowa pozycja