przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WOś-I
Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (według tzw. „starej ścieżki”- do 31 sierpnia 2027 r.)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) w zw. z art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego” (WOś-1).
2. Załączniki:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy,
3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji należy składać w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin.

VI. UWAGI:

1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinien być złożony w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu (art. 9d ust. 7 KN) lub po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8 Karty Nauczyciela.
2. Terminy wydawania decyzji zależą od daty złożenia wniosku przez nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:
- nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wydaje się do dnia 31 sierpnia tego roku,
- nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wydaje się do dnia 31 grudnia tego roku.
3. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów (sala 62) wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Oświaty
wytworzono:
2016/04/19
odpowiedzialny/a:
Iwona Potrykus
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/06/25 08:38:27
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/06/25 08:38:27 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/06/25 08:23:05 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/05/24 15:02:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/05/23 14:52:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/05/26 13:19:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/02/20 13:08:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/02/17 11:12:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/07 14:02:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/06/04 12:57:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/10 13:04:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/05/04 13:06:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/20 13:26:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/19 08:56:13 nowa pozycja