przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WK-III
Prowadzenie spraw dotyczących wzniesienia (montażu)/ rozbiórki (demontażu) /rozbiórki (demontażu) i wzniesienia (montażu) w nowej lokalizacji POMNIKA / TABLICY PAMIĄTKOWEJ / AKCENTU RZEŹBIARSKIEGO dla upamiętnienia wydarzenia lub osoby na terenie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin

Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wyrażenie zgody na wzniesienie (montaż)/rozbiórkę (demontaż)/ rozbiórkę (demontaż) i wzniesienie (montaż) w nowej lokalizacji pomnika, tablicy pamiątkowej lub akcentu rzeźbiarskiego dla upamiętnienia wydarzenia lub osoby na terenie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin” (WK-3) wraz z załącznikami:
a) dokumentacja potwierdzająca poparcie społeczne wniosku (pisma od instytucji, lista członków komitetu budowy pomnika itp.),
b) forma graficzna upamiętnienia (projekt, rysunki, wizualizacje) wraz z mapą lokalizacyjną,
c) opinia właściwego zarządcy terenu,
d) opinia właściwej rady osiedla,
e) opinia właściwego konserwatora zabytków
- wymagana w przypadku lokalizacji upamiętnienia na obszarze lub obiekcie objętym ochroną konserwatorską na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
f) opinia Zespołu Ogrodnik Miasta w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin
- wymagana w przypadku lokalizacji upamiętnienia na terenie istniejącego parku, skweru, zieleńca, lub terenu przeznaczonego zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zieleń urządzoną,
g) opinia Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
- wymagana w przypadku upamiętniania historycznych wydarzeń, miejsc i postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego w kraju i zagranicą oraz miejsc walki i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r.
h) inne.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni liczone od złożenia kompletu dokumentów.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Uzyskanie zgody na realizację wnioskowanych zamierzeń pomnikowych w postaci stosownej uchwały Rady Miasta Szczecin nie zwalnia Wnioskodawcy z przeprowadzenia procedury zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę koniecznych dla zrealizowania wnioskowanego zamierzenia.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Kultury
wytworzono:
2021/10/13
odpowiedzialny/a:
Joanna Leszczyńska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/07/18 08:57:09
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/07/18 08:57:09 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/15 15:03:50 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/15 15:03:26 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/15 15:02:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/27 10:39:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/02/17 14:14:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/13 13:26:37 nowa pozycja