przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XXXV
Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM

Podstawa prawna: art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.). § 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem.

2. Załączniki:

• kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna*

• orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,

• pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli osoba ubiegająca się o wymianę karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM nie ukończyła 18 lat,

• karta motorowerowa do zwrotu.

3. Do wglądu:

• dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania,

• pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

II.OPŁATY:

1. Opłata administracyjna:

• za blankiet prawa jazdy – 100,00 zł.

2. Opłata ewidencyjna – 0,50 zł.

3. Opłata skarbowa:

• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowody wpłat/przelewów należy załączyć do wniosku) na rachunki bankowe Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A.:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470

b) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

c) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych.

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.eurzad.szczecin.pl) lub pod numerem telefonu infolinii: 91-4245-000.

2. Rejestr lekarzy uprawnionych prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl.

3. Osoba, która nie ukończyła 18 lat odbiera prawo jazdy tylko z rodzicem lub opiekunem prawnym.

* Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,

- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/06/18
odpowiedzialny/a:
Lidia Matlak
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2019/03/22 15:48:49
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 15:48:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 11:16:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 09:15:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:24:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/20 14:04:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/26 14:05:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/26 12:50:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/19 13:36:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/18 09:59:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/18 09:56:01 nowa pozycja