przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXIX
Kontrola przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U.2023.221 ze zm.). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.2022.2201 ze zm.). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE (http://eur-lex.europa.eu).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane do okazania, potwierdzające spełnienie wymagań ustawowych i warunków określonych licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewie rzeczy.
1. „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) - dotyczy członków zarządu spółki, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
2. „Oświadczenie osoby zarządzającej transportem” (BOI-70),
3. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem.
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu sytuacji finansowej (na kwotę 50.000 euro),

Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:
1. rocznym sprawozdaniem finansowym;
2. dokumentami potwierdzającymi:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości.
Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

5. Książka Kontroli przedsiębiorcy.
6. Oryginały dokumentów do wglądu.

II.OPŁATY

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

VI. UWAGI

1. Rozpoczęcie kontroli następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do: wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność, oraz wstępu do pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę.
3. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej.
4. Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/04
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2024/02/14 10:49:55
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2024/02/14 10:49:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/09 11:08:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/11 13:24:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 10:00:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/31 11:17:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/07 10:06:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:32:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/21 11:55:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/18 10:40:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 10:16:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/04 08:18:55 nowa pozycja