przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-XXXV
Wykreślenie z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2261 z późn. zm.), Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1449), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wykreślenie z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej” (BDO-28)
2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
• sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji, zawierające informacje o podjętych działaniach w ramach likwidacji m.in. o zaspokojeniu wszelkich zobowiązań klubu sportowego, o bilansie na dzień otwarcia i zamknięcia likwidacji*
• dowody na upublicznienie wiadomości o likwidacji klubu sportowego*,
• postanowienie o wpisie klubu sportowego do Krajowego Rejestru Sądowego*.
*niepotrzebne skreślić
3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w przypadku żądania załatwienia sprawy w formie decyzji w terminie krótszym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa: za wydanie decyzji – 10 zł.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wykreślenie z ewidencji (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Dialogu Obywatelskiego
wytworzono:
2016/05/24
odpowiedzialny/a:
Magdalena Błaszczyk
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/10/14 08:23:04
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/10/14 08:23:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 14:02:47 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2018/06/05 11:00:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 14:53:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 11:54:33 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/01 10:18:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/08/24 15:07:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/08/24 15:06:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/24 09:54:16 nowa pozycja