przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WK-VI
Przydział pracowni artystycznych

Podstawa prawna: Uchwała nr XXIX/845/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia programu „Szczecińskich pracowni twórczych”, określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz trybu wyłaniania najemców tych pracowni (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 3145).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wynajęcie pracowni twórczej” (WK-6).
2. Załączniki (dołączone osobno i/lub wypełnione we wniosku WK-6):
• życiorys artystyczny;
• opinie, rekomendacje i dokumentacja dotycząca aktywnej twórczości (katalogi, foldery itp.);
• oświadczenie lub zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów artystycznych;
• plany i zamierzenia artystyczne na najbliższe 2 lata;
• aktualne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące oferenta tj. odpis z właściwego rejestru (np. z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub zaświadczenie o przynależności do cechów, związków i stowarzyszeń artystycznych) albo kopię dyplomu szkoły lub uczelni artystycznej albo rekomendacje wystawione przez środowiska twórcze.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje. Decyzja komisji jest ostateczna i stanowi podstawę zawarcia umowy najmu.

VI. UWAGI:

  1. Pracownie twórcze przyznawane są czynnym artystom, absolwentom uczelni artystycznych lub członkom związków twórczych, którzy prowadzą aktywną działalność artystyczną/twórczą.
  2. Ogłoszenia i informacje o warunkach ubiegania się o przyznanie pracowni artystycznej oraz adresy przydzielanych pracowni będą zamieszczane na stronie internetowej miasta: www.szczecin.eu
  3. Wnioski niekompletne i złożone po terminie są przez komisję odrzucone.
  4. Z posiedzeń komisja sporządza protokół i wnioski końcowe podaje do wiadomości zainteresowanych.
  5. Protokół z posiedzenia Komisji ds. Szczecińskich pracowni twórczych stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu pomiędzy „zarządcą” a najemcą.
  6. Informacje dot. terminu udostępniania lokali do zapoznania się z ich stanem technicznym w 2023 roku znajdują się w załącznikach poniżej.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Kultury
wytworzono:
2016/04/05
odpowiedzialny/a:
Joanna Leszczyńska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/09/14 08:53:50
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/09/14 08:53:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/22 12:27:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/01/24 13:08:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/11/22 11:08:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/11/15 13:24:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/30 11:59:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/05 10:11:50 nowa pozycja