przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WOś-VII
Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego

Podstawa prawna: art. 127 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego (WOś-8),
2. Załączniki:
• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wymagane),
• Decyzja dyrektora szkoły obwodowej w sprawie odroczenia rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego (jeśli dotyczy).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Wnioski można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów (kancelarii) Urzędu Miasta Szczecin – w sali 62 lub w filii Urzędu Miasta – sala 20, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisane elektronicznie). Dokument skierowania jest wysyłany do wnioskodawcy za pośrednictwem poczty, może być też odebrany osobiście.
2. Wnioskodawcą skierowania dziecka/ucznia do kształcenia specjalnego są rodzice. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - pod pojęciem rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. Pełnoletni uczeń ma prawo (jeżeli nie jest ubezwłasnowolniony) występować we własnym imieniu o skierowanie do kształcenia specjalnego.
3. Przed złożeniem wniosku należy uzgodnić możliwość przyjęcia ucznia z dyrektorem wybranej placówki.
4. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin rozpatruje wyłącznie wnioski dotyczące uczniów zamieszkałych w Szczecinie.
5. Rodzice uczniów zamieszkałych poza Szczecinem, a chcący korzystać z kształcenia specjalnego w jednostce prowadzonej przez Miasto Szczecin składają wnioski o skierowanie do starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ich dziecka – po uprzednim uzgodnieniu możliwości przyjęcia ucznia z dyrektorem szczecińskiej placówki.
6. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć ważne (aktualne) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane dla dziecka/ucznia przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
7. W przypadku dziecka, które w danym roku szkolnym winno rozpocząć realizację obowiązku szkolnego (7 lub 8 lat) - do wniosku o skierowanie do przedszkola specjalnego/oddziału przedszkolnego należy dołączyć decyzję dyrektora szkoły obwodowej w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.
8. Skierowanie ucznia zamieszkałego w Szczecinie do szkoły/placówki specjalnej poza terenem naszego Miasta (prowadzonej przez inny powiat) wymaga uzgodnienia z właściwym starostą powiatu, co może wydłużyć termin załatwienia sprawy.
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Oświaty
wytworzono:
2016/04/19
odpowiedzialny/a:
Iwona Potrykus
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/05/15 10:40:14
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/05/15 10:40:14 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/05/11 10:38:12 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/05/11 10:08:31 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/05/11 10:02:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/06/08 13:02:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/09/25 14:36:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/19 10:13:55 nowa pozycja