przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XXVI GMS
Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnymi odsetkami

Nieruchomości stanowiące własność GMINY MIASTO SZCZECIN

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXV/954/17 (ze zm.) Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnymi odsetkami” (WZiON-27 GMS).
2. Załączniki:
A. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku,
• „Oświadczenie użytkownika wieczystego o stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych” (WZiON-35).
B. Osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub Pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca oraz jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawcą otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę i jednostki powiązane, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
• informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (np. sprawozdanie finansowe).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 120 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Nie uzupełnienie wniosku w wskazanym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Załączniki:

udostępnił:
WZiON
wytworzono:
2015/11/02
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/29 09:58:35
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/29 09:58:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/21 09:40:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/21 09:35:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:34:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/25 13:19:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/22 13:03:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/08/13 14:09:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 11:28:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/11 11:28:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 11:57:24 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2016/02/12 10:57:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 09:21:51 nowa pozycja