przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WOś-XI
Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców/opiekunów prawnych

Podstawa prawna: art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022r. poz. 655, 1079,1116, 1383, 1700, 1730, 2089).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka” (WOś-15).
2. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych.
3. Zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę lub ośrodek o realizowaniu przez dziecko odpowiednio: obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, albo zajęć rewalidacyjno–wychowawczych.
4. Pełnomocnictwo (upoważnienie) drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka do wnioskowania/zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie.
5. Kopie wszystkich stron dowodu rejestracyjnego pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka/ucznia (tylko w przypadku dowożenia prywatnym samochodem osobowym).
6. Upoważnienie/zgoda właściciela/współwłaściciela samochodu do użytkowania w celu zapewnienia dowożenia dziecka (tylko w przypadku dowożenia prywatnym samochodem osobowym).
7. Oświadczenie rodzica czy po odwiezieniu dziecka do szkoły wraca do domu, czy jedzie do pracy, a także, czy jadąc po dziecko do szkoły jedzie z miejsca pracy, czy z domu. Jeśli odwozi dziecko i jedzie do pracy, a także jeśli jedzie po dziecko z miejsca pracy oświadczenie winno zawierać adres miejsca pracy.
8. Oświadczenie rodzica, że powierzył wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi
9. Oświadczenie podmiotu, że dowozi dziecko do przedszkola/szkoły/placówki i sprawuje opiekę w czasie jazdy.
10. Inne dokumenty (niewymagane - np. poświadczające zamieszkanie, samotne rodzicielstwo, prawo do opieki).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Zasady zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica:

1. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej przysługuje w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.
2. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowe przysługuje rodzicom, którzy we własnym zakresie zapewniają dowożenie i opiekę:

a) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka - w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - objętych kształceniem specjalnym,
b) do najbliższej szkoły podstawowej - w przypadku uczniów realizujących kształcenie specjalne na tych poziomach edukacji,
c) do najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
d) do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
• 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
• 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

3. Zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, punktu przedszkolnego, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi dokonuje się na podstawie umowy pomiędzy rodzicami, a Prezydentem Miasta Szczecin.
Wzory umów w załączeniu do niniejszej procedury - mogą być modyfikowane w drodze wzajemnych negocjacji.
4. Umowa może być zawarta z jednym rodzicem – jeśli koszty dowożenia ponosi on samodzielnie lub posiada pełnomocnictwo drugiego rodzica do zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie.
5. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
6. Podstawą zawarcia umowy jest pozytywne rozpatrzenie „Wniosku o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka” (WOś-15).
7. Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w Urzędzie Miasta Szczecin.
8. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka stanowi:
a) w przypadku przejazdu prywatnym samochodem osobowym wzór:

koszt = (a-b) x c

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica/opiekuna prawnego z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

b) w przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu wylicza się tak samo jak w punkcie a.

9. Kwotę zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej, dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, w tym świąt i ferii szkolnych, przypadających w przyjętym okresie rozliczeniowym.
10. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje.
11. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica w przyjętym okresie rozliczeniowym następuje na podstawie:

a) w przypadku przejazdu prywatnym samochodem osobowym - „Deklaracji o organizowaniu przejazdu dziecka niepełnosprawnego i opiekuna do przedszkola/szkoły/ośrodka prywatnym samochodem osobowym”, której wzór stanowi załącznik do umowy,
b) w przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi – deklaracji, o której mowa w punkcie a.

12. Deklaracje o organizowaniu przejazdu składa się w Urzędzie Miasta Szczecin nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po przyjętym okresie rozliczeniowym, w którym realizowano dowóz dziecka.
13. Zapłata następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia deklaracji.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Oświaty
wytworzono:
2016/04/19
odpowiedzialny/a:
Iwona Potrykus
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/12/20 11:19:20
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/12/20 11:19:20 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/12/20 11:04:00 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/12/20 11:03:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/06/23 11:47:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/02 14:54:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/02 13:52:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/02 13:45:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/02 13:16:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/09 12:41:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 12:10:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/19 13:39:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/19 11:24:17 nowa pozycja