przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Architektury i Budownictwa
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
    wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-XX
Decyzje o warunkach zabudowy

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2021r. poz. 741 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy” przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
2. Załączniki:
• mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:
• elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo
• papierowej

Uwaga:
kopię mapy można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Odrowąża. Mapa powinna obejmować teren umożliwiający wyznaczenie obszaru analizowanego w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu teren objętego wnioskiem, jednak nie mniejszej niż 50 metrów i nie większy niż 200 metrów w przypadku budynków o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane1). Przez front terenu należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę.
• określenie granic terenu objętego wnioskiem,
• charakterystyka inwestycji, obejmująca:
• określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten może być spełniony poprzez dołączenie do wniosku umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantującej wykonanie uzbrojenia),
• określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
• wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej (w przypadku, kiedy działka inwestycyjna nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej),
• określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
• określenie wielkości powierzchni sprzedażowej, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego,
• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
• w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
a) docelową rzędną składowiska odpadów,
b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego,
• ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

II.OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa (nie dotyczy wniosków właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy):
• za wydanie decyzji – 598,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 51 w zw. z art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
• do 30 dni, maks. 90 dni,
• do 21 dni w przypadku budynków o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1)
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Inwestycje skomplikowane m.in. szkodliwe dla środowiska, niektóre sieciowe mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

1) wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2016/04/07
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/04/03 10:47:03
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/04/03 10:47:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/12/31 11:52:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/12/31 11:06:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:56:50 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/01/05 12:26:12 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/03 12:52:31 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/03 12:33:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 13:24:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 09:41:32 nowa pozycja