przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XVIII
Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą

Podstawa prawna: art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (WZiON-20).
2. Załączniki:
• wypis i wyrys z planu miejscowego obowiązującego przed uchwaleniem nowego planu miejscowego lub jego zmianą,
• wypis i wyrys z planu miejscowego lub zmiany planu miejscowego obecnie obowiązującego,
• kopia decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana dla nieruchomości,
• potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej na koncie bankowym Gminy Miasto Szczecin.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji administracyjnej na wniosek właściciela / użytkownika wieczystego – 10,00 zł (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.
Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. W przypadku, kiedy postępowanie wszczynane jest z urzędu na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym załączniki nie są wymagane.
2. W postępowaniu wszczynanym na wniosek, właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości ponosi koszty postępowania administracyjnego na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.
4. W przypadku zbycia nieruchomości przed datą wydania decyzji o ustaleniu wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować organ prowadzący postępowanie.

Załączniki:

udostępnił:
WZiON
wytworzono:
2015/11/02
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/29 13:35:11
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/29 13:35:11 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/28 09:20:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/20 13:44:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 13:04:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:30:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/25 13:13:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/22 12:57:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/27 15:06:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 11:23:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 11:15:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/07 11:12:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/14 13:36:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/12 11:17:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 11:44:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/15 09:51:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 07:55:11 nowa pozycja