przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-XVIII
Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Podstawa prawna: art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej” (BDO-16)
2. Załączniki do wniosku:

Jeśli wniosek składa grupa inicjatywna (niezrzeszona grupa mieszkańców Miasta Szczecin), należy dołączyć:
• oświadczenie każdego z członków grupy inicjatywnej potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
• listę mieszkańców Szczecina popierających projekt, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
• upoważnienie do podejmowania decyzji i składania oświadczeń woli dla wybranych członków grupy inicjatywnej, podpisane przez wszystkie osoby, w imieniu których wniosek jest składany.

Jeśli wniosek składa organizacja pozarządowa należy dołączyć:
• listę mieszkańców Szczecina, w imieniu których wniosek jest składany, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
• listę mieszkańców Szczecina wyznaczających organizację pozarządową jako swojego pełnomocnika, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
• listę mieszkańców Szczecina popierających projekt, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
• statut organizacji;
• w przypadku organizacji, która nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego/ ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin - oświadczenie potwierdzające status prawny organizacji, jej siedzibę, a także osoby uprawnione do reprezentacji;
• w przypadku reprezentowania organizacji przez osobę inną niż wskazana we właściwym rejestrze/ewidencji - pełnomocnictwo.

Dodatkowe załączniki:
• Oświadczenie o zgromadzonych środkach finansowych, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy
• Inne dokumenty potrzebne lub mogące mieć wpływ na realizację inicjatywy np. zgoda na realizację inicjatywy od właściciela lub zarządcy terenu, nieruchomości.

II. OPŁATY:

Złożenie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej nie podlega opłacie.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni od dnia wpływu wniosku o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII kpa.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Dialogu Obywatelskiego
wytworzono:
2018/06/21
odpowiedzialny/a:
Magdalena Błaszczyk
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2019/08/01 12:50:11
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/08/01 12:50:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/07/26 10:30:10 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2018/07/05 10:05:57 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2018/07/05 10:04:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/06/21 10:18:52 nowa pozycja