przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WK-VII
Aneksowanie umowy wieloletniej – przyznanie kwoty dotacji na kolejny rok budżetowy

Podstawa prawna: art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; § 6 Zarządzenia Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o aneksowanie umowy wieloletniej – przyznanie kwoty dotacji na kolejny rok budżetowy (WK-7).
2. Załączniki z uwzględnionymi zmianami:
a) opis zadania na kolejny rok realizacji zadania publicznego*,
b) plan i harmonogram działań na kolejny rok realizacji zadania publicznego*,
c) opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego na kolejny rok realizacji zadania publicznego*,
d) dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego na kolejny rok realizacji zadania publicznego*,
e) zestawienie kosztów realizacji zadania publicznego na kolejny rok realizacji zadania publicznego*,
f) źródła finansowania kosztów realizacji zadania” na kolejny rok realizacji zadania publicznego*,
g) plan działań promocyjnych na kolejny rok realizacji zadania publicznego*,
h) statut w przypadku zmian w jego zapisach albo inny akt wewnętrzny określający: cele, teren ich realizacji, podział celów na działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego – tylko gdy realizacja zadania publicznego albo jego części odbywać się będzie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego (dotyczy kolejnych lat realizacji zadania publicznego)*,
i) kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru* lub ewidencji*/ pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego* (każda strona potwierdzona za zgodność z oryginałem) – tylko w przypadku zmian w tym załączniku złożonym wraz z aktualizacją oferty*.

*odpowiednie zaznaczyć

Uwaga! Przy wypełnianiu załączników obowiązują wszystkie zapisy zawarte w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, w ramach którego realizowane jest zadanie publiczne.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 50 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o aneksowanie umowy wieloletniej – przyznanie kwoty dotacji na kolejny rok budżetowy, do 30 listopada każdego kolejnego roku realizacji zadania publicznego ujętego w umowie wieloletniej.

Zmiana umowy (zawarcie aneksu) może zostać dokonana pod następującymi warunkami:
a) aneks zostanie podpisany przed upływem czasu, na który została zawarta umowa (w przypadku umów zawartych na czas określony) lub przed upływem terminu realizacji zadania publicznego (w przypadku umów zawartych na czas realizacji zadania),
b) zmiana umowy nie naruszy zasady uczciwej konkurencji z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. nie spowoduje istotnej zmiany treści oferty, która została wybrana.

Środki finansowe przewidziane na realizację zadania publicznego w latach kolejnych nie są środkami gwarantowanymi a ich ostateczna wysokość zależeć będzie od wysokości środków, które zostaną przyjęte w Uchwale Rady Miasta Szczecin w sprawie budżetu Miasta Szczecin na kolejne lata.

Zleceniodawca nie ma obowiązku dokonania zmiany pierwotnie zawartej umowy.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Kultury
wytworzono:
2020/01/20
odpowiedzialny/a:
Joanna Leszczyńska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/06/30 12:00:18
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/06/30 12:00:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/02/05 08:34:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/02/05 08:30:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/20 15:11:20 nowa pozycja