przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 42 43 51 289
  wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-IV
Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Podstawa prawna: art. 73 ust. 4, art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek użytkownika wieczystego uprawnionego do przyznania 50% bonifikaty w opłatach rocznych” (WZiON–4).
2. Załączniki (dot. osób fizycznych):

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok ubiegania się o bonifikatę z wyszczególnieniem dochodu brutto oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe – w celu uzyskania zaświadczenia należy wystąpić do właściwego Urzędu Skarbowego.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 150 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

 1. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarcenarodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomośćjest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.
 2. Kwota uprawniająca do bonifikaty ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w II połowie lutego.
 3. Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 31 marca roku, za który opłata jest wnoszona
 4. Dochód miesięczny obliczany jest jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.
 5. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 6. Z uwagi na powyższe do dochodu zalicza się m.in.: dochody z tytułu stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent, stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne stanowiące dochód.
 7. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomościoddanej w użytkowanie wieczyste.
 8. Do wniosku należy dołączyć (przy składaniu wniosku lub w terminie późniejszym) zaświadczenie/a z Urzędu Skarbowego wszystkich członków gospodarstwa domowego o wysokości ich dochodów (bądź ich braku), osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z wyszczególnieniem dochodu brutto oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
 9. Niedostarczenie przez użytkownika wieczystego wymaganych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, co oznaczać będzie nieprzyznanie bonifikaty od opłaty rocznej.
 10. Jednorazowo udzielona bonifikata nie jest bonifikatą stałą i dotyczy tylko danego roku, w którym składany jest wniosek.

Załączniki:

udostępnił:
WZiON
wytworzono:
2015/10/30
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/28 11:16:13
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/28 11:16:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/20 13:36:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 12:34:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:15:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/22 12:45:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/03/02 10:25:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 10:59:18 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2018/01/17 13:11:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/09/06 14:17:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/06 14:40:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 11:24:18 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2016/02/12 11:13:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 12:58:14 nowa pozycja