przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Architektury i Budownictwa
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
  wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-XV
Wydawanie zaświadczeń

Podstawa prawna: art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • "Wniosek o wydanie zaświadczenia" (WAiB-15),
 • „Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości” (WAiB-15b).

II. OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa:

 • za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

 1. Organ administracji państwowej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu
 2. Organ administracji państwowej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2016/04/07
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/09/01 07:35:18
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:35:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/08/19 09:33:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/05 14:25:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/29 09:56:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 13:09:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 08:47:39 nowa pozycja