przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-VIII
Zabudowa wspólnej granicy, zbliżenie się do granicy obiektem mieszkalnym lub innym

Podstawa prawna: art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w związku z § 12 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) "Wniosek o pozwolenie na zabudowę wspólnej granicy lub zbliżenie się do niej budynkiem mieszkalnym" (WMiRSPN-4).
2) Załączniki:
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
• projekt (koncepcja) elewacji budynku od strony zabudowy lub jego zbliżenia do granicy;
• dwa egzemplarze planu sytuacyjnego zawierającego projekt zagospodarowania terenu wraz ze zwymiarowaniem odległości budynku od granicy, sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych (zawierającej oświadczenie jednostki wykonawstwa geodezyjnego o wyniku pozytywnej weryfikacji operatu i klauzuli o odpowiedzialności karnej lub klauzuli o wpisie do ewidencji materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
Mapę można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1.
• pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora – w przypadku składania wniosku przez osobę trzecią.
3) Inne opinie pomocnicze w zależności od charakteru inwestycji.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 60 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.
2. Wniosek można uzupełnić w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma. Nie uzupełnienie wniosku w podanym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
3. Dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 

Załączniki:

udostępnił:
WMiRSPN
wytworzono:
2015/10/30
odpowiedzialny/a:
Małgorzata Waszak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/03/24 12:31:04
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/24 12:31:04 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/27 09:46:42 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/08 12:43:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/25 13:14:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/06 11:21:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/12 10:04:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/25 11:01:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/06 12:57:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/21 10:04:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 13:01:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/01 10:48:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 08:47:53 nowa pozycja