przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
  wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-V
O umorzenie zaległych należności stanowiących 50% opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami za rok bieżący

Podstawa prawna:
1. W przypadku nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin: § 4 ust. 1, § 10 ust. 1, 2, 3, 4, § 11, § 13 Uchwały Nr XXXV/954/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2. W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: art. 12a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek użytkownika wieczystego o umorzenie 50% zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami za rok bieżący” (WZiON–5).
2. Załączniki:
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok ubiegania się o bonifikatę z wyszczególnieniem dochodu brutto oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe – w celu uzyskania zaświadczenia należy wystąpić do właściwego Urzędu Skarbowego.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 150 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

 1. Osoby fizyczne, które nie złożyły w ustawowo wyznaczonym terminie, tj. do dnia 31 marca roku, za który opłata jest wnoszona, wniosku na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, mogą wystąpić z wnioskiem o umorzenie zaległych należności stanowiących 50% opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami za rok bieżący.
 2. Ww. wniosek należy złożyć po 31 marca bieżącego roku, tj. po ustawowym terminie do wnoszenia bieżącej opłaty rocznej.
 3. W przypadku nieruchomości stanowiącej własność:

a) Gminy Miasto Szczecin, umorzenie zaległej należności wynikającej z opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego tej nieruchomości Szczecin, wiąże się z wystawieniem PIT-11, gdyż umorzona należność wraz z odsetkami stanowią przychód. Do wniosku należy dołączyć (przy składaniu wniosku lub w terminie późniejszym) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wszystkich członków gospodarstwa domowego o wysokości ich dochodów (bądź ich braku), osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z wyszczególnieniem dochodu brutto oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Niedostarczenie przez użytkownika wieczystego wymaganych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wniosek, dotyczy umorzenia 50% zaległych należności za bieżący rok. Umorzenie większej części zaległych należności
za bieżący rok lub zaległych należności za lata ubiegłe reguluje procedura: WZiON-XXXVIII - umorzenie zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

b) Skarbu Państwa, wniosek zostanie przekazany w celu jego załatwienia do Wojewody ZachodniopomorskiegoZachodniopomorski Urząd Wojewódzki przygotował osobną procedurę regulującą tryb postępowania w ww. sprawach.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
wytworzono:
2018/04/06
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/28 11:05:51
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/28 11:05:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/20 13:37:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 12:38:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:17:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/25 13:06:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/04/06 13:37:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/04/06 13:35:49 nowa pozycja