przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 654, 91 42 45 850
    mkz@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BMKZ-I
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym w granicach administracyjnych Szczecina

Podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 t.j. ze zm.), Uchwała nr XXIV/720/20 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 5756, z 2021 r. poz. 926, z 2023 r. poz. 5546).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek BMKZ-1 o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.
2. Załączniki:
1) Dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku np. odpis aktu notarialnego, umowa dzierżawy, umowa o zarządzanie nieruchomością, uchwała WM o powołaniu Zarządu, uchwała WM w sprawie remontu;
2) Dokument potwierdzający status prawny jednostki organizacyjnej ubiegającej się o dotację np. wypis z KRS, wypis z CEIDG, kopia statutu, zaświadczenie z Urzędu Wojewódzkiego lub MSWiA w przypadku kościołów i związków wyznaniowych (jeśli dotyczy;
3) Kopia ważnej decyzji organu ochrony zabytków pozwalającej na prowadzenie prac/robót budowlanych objętych wnioskiem W przypadku gdy jest wymagana i gdy organem wydającym decyzję nie jest Prezydent Miasta Szczecin;
4) Kopia pozwolenia na budowę lub potwierdzenie dokonania zgłoszenia. W przypadku gdy jest wymagane i gdy organem wydającym pozwolenie bądź przyjmującym zgłoszenie nie jest Prezydent Miasta Szczecin;
5) Kopia projektu budowlanego lub wyciągu z projektu/program prac/inna dokumentacja projektowa;
6) Szczegółowy przedmiar/obmiar i kosztorys inwestorski/powykonawczy prac lub robót/indywidualna wycena prac;
7) Dokumentacja fotograficzna ukazująca stan zabytku;
8) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (w przypadku gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca);
9) W przypadku ubiegania się o refundację:
• Dokumentacja powykonawcza prac,
• Protokół odbioru końcowego prac,
• Kopia rachunków bądź faktur oraz kopie potwierdzeń przelewów.

II. OPŁATY:

Zwolnione z opłat, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t.j. ze zm.).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Terminy składania wniosków:
• w przypadku prac planowanych – w okresie od 1 września do 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;
• w przypadku refundacji – w okresie od 1 do 31 stycznia roku, w którym dotacja ma być udzielona.

O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Szczecinie.
Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 nie podlegają rozpatrzeniu.
Informacja o przyznaniu dotacji lub odmowie przyznania dotacji zostanie udzielona po uchwaleniu przez Radę Miasta Szczecin uchwały w sprawie udzielenia wnioskowanej dotacji. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Szczecin i wnioskodawcą.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Realizacja wniosków i wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od wysokości przyznanych przez Radę Miasta Szczecin środków finansowych w budżecie Miasta Szczecin na ochronę i konserwację zabytków, rekomendacji Komisji dotacyjnej oraz ostatecznej decyzji Rady Miasta.

VI. UWAGI:

Po wykorzystaniu przyznanej dotacji wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania prac objętych dotacją, w terminie określonym w umowie i zgodnie ze wzorem sprawozdania – BMKZ-5.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
wytworzono:
2016/03/30
odpowiedzialny/a:
Michał Dębowski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/04/17 11:48:31
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/04/17 11:48:31 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/04/17 09:14:10 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/01/24 08:36:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/02 14:25:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/01/14 13:00:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/11 08:38:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/14 14:12:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/12 11:39:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/30 09:58:21 nowa pozycja