przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BGM-V
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna: art. 7d ust. 1, art. 24 ust. 2a pkt 2, ust. 2b pkt 2 lub ust. 2c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków" (BGM-5).
2. Załączniki:
• aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna - oryginał do wglądu lub wierzytelna kopia,
• dokumentacja uzasadniająca wprowadzenie zmian,
• pełnomocnictwo - w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika.

II.OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji - 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część I pkt 53),
• za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część IV).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta (BGM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Odwołanie wnosi się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze biura.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze biura.
 

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Geodety Miasta
wytworzono:
2016/04/21
odpowiedzialny/a:
Wojciech Wnuk
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/03/02 14:04:37
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/02 14:04:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/17 13:58:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/14 13:08:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/13 13:41:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/13 08:35:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/12 10:30:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/08 14:49:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/08 14:28:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/21 08:54:03 nowa pozycja