przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


KD-II
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
Wniosek o zapewnienie dostępności musi zawierać dane kontaktowe Wnioskodawcy, wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, wskazanie sposobu kontaktu z Wnioskodawcą oraz wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Zgłoszenia można dokonać wykorzystując przykładowy wzór stanowiący załącznik do procedury KD-II.

II. OPŁATY:

Złożenie wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-lokalizacyjnej nie podlega opłacie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA:

Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-lokalizacyjnej.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie do 14 dni, urząd niezwłocznie powiadamia Wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Urząd Miasta Szczecin niezwłocznie zawiadamia Wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia urzędu z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Koordynator ds. dostępności (KD)

V. UWAGI:

W przypadku gdy Urząd Miasta Szczecin nie zapewnił Wnioskodawcy dostępności służy mu prawo złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Załączniki:

udostępnił:
Koordynator ds. dostępności
wytworzono:
2021/09/03
odpowiedzialny/a:
Paweł Szczyrski
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/09/03 13:02:52
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/09/03 13:02:52 nowa pozycja