przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LI
Kontrola krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U.2023.221 ze zm.), ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.2022.2201 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Aktualne (wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem dokumentu) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Obowiązuje ono zarówno przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz.
2. „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) - dotyczy członków zarządu osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
3. „Wykaz pojazdów” (BOI-49),
4. Książka kontroli przedsiębiorcy.

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

VI. UWAGI

1. Rozpoczęcie kontroli następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do: wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność, oraz wstępu do pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę.
3. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej.
4. Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2021/10/12
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2024/02/14 11:58:34
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2024/02/14 11:58:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/09 11:17:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/13 10:04:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/12 10:48:11 nowa pozycja