przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XLVIII
Udzielenie ulgi w spłacie zaległych należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXV/954/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz art. 5, art. 37 ust. 1 i art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległych należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności” (WZiON-42) wraz z uzasadnieniem.
2. Załączniki:
A. Osoby fizyczne:

• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok ubiegania się o ulgę
z wyszczególnieniem dochodu brutto oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe – w celu uzyskania zaświadczenia należy wystąpić do właściwego Urzędu Skarbowego.
• „Oświadczenie właścicieli przekształconych nieruchomości o stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych” (WZiON-43).
B. Przedsięborcy:
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
• Bilans zysków i strat za rok poprzedzający datę złożenia wniosku,
• Aktualne sprawozdanie finansowe,
• Oświadczenie o pomocy udzielonej w ciągu danego roku budżetowego i dwóch lat poprzedzających dany rok budżetowy.
• Aktualny odpis KRS (dot. podmiotów podlegających wpisowi).
3. Upoważnienie/Pełnomocnictwo – jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem - 5,00 zł,
• za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa - 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 120 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Nieuzupełnienie wniosku w wskazanym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
wytworzono:
2022/11/29
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/29 13:04:55
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/29 13:04:55 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/29 12:27:45 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/29 12:24:37 nowa pozycja